Reactie WRBT op antwoord B&W t.a.v. schriftelijke vragen van fractie CU over communicatie met Stichting WRBT m.b.t. het haalbaarheidsonderzoek

De fractie van de CU heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W over de informatie en communicatie met de Stichting WRBT inzake het Haalbaarheidsonderzoek naar de eventuele verplaatsing van de bedrijven in de Haspelstrook. Dit naar aanleiding van een brief van de Stichting aan de gemeenteraad van 10 mei 2020. De schriftelijke vragen treft u hier aan en de supersnelle beantwoording van het college hier. Het WRBT dossier over het haalbaarheidsonderzoek vindt u hier.

Op 6 november 2020 hebben wij de CU fractie geïnformeerd over onze reactie op de beantwoording van het college van B&W. U treft deze hieronder letterlijk aan.

Aan: CU Ermelo fractie t.a.v. R. van Veen

Datum: 6-11-2020

De aanleiding van de brief van 10 mei 2020 van de Stichting WRBT aan de gemeenteraad over het Haalbaarheidsonderzoek naar de eventuele verplaatsing van de bedrijvigheid aan de Haspel is er op 5 oktober 2020 overleg geweest tussen de CU-fractie en vertegenwoordigers van de Stichting WRBT. In de brief (van 10 mei 2020) is door de Stichting aan de gemeenteraad gevraagd om de Stichting te (laten) betrekken bij de ontwikkelopties (van de Haspelstrook) naar aanleiding van het Haalbaarheidsonderzoek. Dit omdat dáár nog geen enkel overleg over is geweest.

De CU-fractie heeft naar aanleiding van dit overleg schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. De vragen van de CU zijn ingediend naar aanleiding van de brief van 10 mei en de Informatiememo van het college van B en W van 1 september over de stand van zaken m.b.t. het Haalbaarheidsonderzoek en het overleg van 5 oktober jl. De vragen van de CU moeten natuurlijk dan ook in die zin worden begrepen, niet overleg en gesprekken (met WRBT) over van alles en nog wat maar wanneer heeft het college van B &W met WRBT gesproken over de Haalbaarheidsstudie waarover de gemeenteraad op 16 oktober 2019 vertrouwelijk is geïnformeerd en waarna de gesprekken met de eigenaren daar in de buurt, zijn begonnen. Gesprekken dus van ná die datum.

Het college heeft de vraag beantwoord en de Stichting WRBT geeft bij de door het college aangegeven data aan waar de gesprekken over gingen:

Bestuurlijke gesprekken:

14 februari 2020: Op die datum heeft er geen gesprek plaatsgevonden met de Stichting WRBT.

14 mei 2020: Er heeft op die datum een gesprek plaatsgevonden op initiatief van de Stichting WRBT met de weth. L. Klappe in verband met de zgn. huisnummering van panden aan de Harderwijkerweg die een Eendenparkweg huisnummer hebben gekregen. Het haalbaarheidsonderzoek was geen onderwerp van gesprek.

12 augustus 2020: Er is toen ook gesproken met de weth. L. Klappe. Wederom op uitnodiging van de Stichting WRBT is een klein rondje gefietst vanaf de Harderwijkerweg, Eendenparkweg en de Fazantlaan. Het gespreksonderwerp ging specifiek en alléén over de huisnummering van de panden aan de Harderwijkerweg naar huisnummers aan de Eendenparkweg. Andere onderwerpen zijn daarbij niet inhoudelijk besproken.

Ambtelijke gesprekken:

7 feb. 2019: Klopt maar die gesprekken hadden, zoals ook al gesteld door het college, betrekking op een heel ander onderwerp.

16 juli 2019: Klopt, maar toen was het Haalbaarheidsonderzoek nog helemaal niet gereed, laat staan dat daar inhoudelijk over gesproken kon worden.

21 oktober 2019: Het betrof toen geen ambtelijk gesprek en ook geen gesprek met de Stichting WRBT. Op die datum heeft er een gesprek plaatsgevonden van de weth. Klappe, de burgemeester en dhr. Okkema (OBL consult) met dhr. A. Jansen en zijn advocaat mw. I Nauta. Dhr. B. Groeneveld was eveneens aanwezig als adviseur van dhr. Jansen. Onderwerp van gesprek was het handhavingsverzoek van dhr. Jansen m.b.t. de pallethandel Ten Hove. Daarbij is gemeld dat de gemeente niet ging handhaven t.a.v. zijn handhavingsverzoek in afwachting van de besluitvorming over het Haalbaarheidsonderzoek. Daarover loopt nu nog een juridische procedure bij de Raad van State.

Februari 2020: Klopt, maar dat ging dus ook over een heel ander onderwerp.

7 oktober 2020: Dat betrof eveneens een zaak die niets te maken had met het haalbaarheidsonderzoek en bovendien had dat niets van doen met de Stichting WRBT, want dat was een vraag van een privé persoon.

Resumerend: In september/oktober 2019 is het haalbaarheidsonderzoek afgerond. Sinds die tijd is er nooit op welk niveau dan ook inhoudelijk gesproken over de uitgangspunten, criteria en ontwikkelopties m.b.t. het haalbaarheidsstudie Haspelstrook. Als het college van B en W schrijft dat het wel zo is, dan wordt er ronduit gelogen.

 

Scroll naar boven