Samen werken en Samenwerken

Aangezien er de komende jaren veel staat te gebeuren in het gebied maakt de stichting WRBT in haar motto bewust onderscheid tussen samen werken en samenwerken.

Wij willen als bewoners en recreatie-eigenaren niet stilletjes toekijken en langs de kant toezien op wat men van plan is en wat er allemaal plaatsvindt in ons gebied. Nee, wij willen (pro)actief meedenken en aan de voorkant meedoen bij alle ontwikkelingen en dat zo vroeg mogelijk in het denk- en doeproces en niet pas achteraf! Zo willen wij vanuit het gebied gesprekspartner zijn van de gemeente/provincie of andere instellingen/ondernemingen etc. die iets van plan zijn in het gebied waar wij wonen of verblijven.

Collectief belang

Wij nemen iedereen serieus en daar hoort een grote mate van zelfredzaamheid en eigen initiatief bij. Met andere woorden: “Je wilt iets, vindt iets, en wat doe je er zélf aan om het te veranderen of te bereiken?”. Het moet wél een collectief belang zijn. Wij kunnen daarbij dan ondersteunen, meedenken, het op tafel leggen/agenderen, bijvoorbeeld bij het college van burgemeester en wethouders en/of politieke partijen etc. om te zien of daar ook gehoor bestaat voor het onderwerp.

Daarnaast volgen wij actief de ontwikkelingen op de politieke agenda in de gemeente en bij de provincie en bekijken wij op welke wijze we met die ontwikkelingen willen en kunnen omgaan. Zo nodig zoeken of benaderen wij geïnteresseerde medestanders, bijvoorbeeld andere wijk- of buurtverenigingen in Ermelo, natuur- en milieuorganisaties, politieke partijen, media, belangenbehartigingsorganisaties en dergelijke om zo mogelijk samen op te trekken.

Onze visie

Om houvast te hebben ten aanzien van de huidige en toekomstige ontwikkelingen heeft het bestuur een visie gemaakt. Deze visie gaat in op de ruimtelijke – en infrastructurele kaders waarlangs het Tonselse Veld zich (volgens WRBT) in de toekomst zou moeten ontwikkelen.