Samen werken en Samenwerken

Aangezien er de komende jaren veel staat te gebeuren in het gebied maakt de stichting WRBT in haar motto bewust onderscheid tussen samen werken en samenwerken.

Wij willen als bewoners en recreatie-eigenaren niet stilletjes toekijken en langs de kant toezien op wat men van plan is en wat er allemaal plaatsvindt in ons gebied. Nee, wij willen (pro)actief meedenken en aan de voorkant meedoen bij alle ontwikkelingen en dat zo vroeg mogelijk in het denk- en doeproces en niet pas achteraf! Zo willen wij vanuit het gebied gesprekspartner zijn van de gemeente/provincie of andere instellingen/ondernemingen etc. die iets van plan zijn in het gebied waar wij wonen of verblijven.

Collectief belang

Wij nemen iedereen serieus en daar hoort een grote mate van zelfredzaamheid en eigen initiatief bij. Met andere woorden: “Je wilt iets, vindt iets, en wat doe je er zélf aan om het te veranderen of te bereiken?”. Het moet wél een collectief belang zijn. Wij kunnen daarbij dan ondersteunen, meedenken, het op tafel leggen/agenderen, bijvoorbeeld bij het college van burgemeester en wethouders en/of politieke partijen etc. om te zien of daar ook gehoor bestaat voor het onderwerp.

Daarnaast volgen wij actief de ontwikkelingen op de politieke agenda in de gemeente en bij de provincie en bekijken wij op welke wijze we met die ontwikkelingen willen en kunnen omgaan. Zo nodig zoeken of benaderen wij geïnteresseerde medestanders, bijvoorbeeld andere wijk- of buurtverenigingen in Ermelo, natuur- en milieuorganisaties, politieke partijen, media, belangenbehartigingsorganisaties en dergelijke om zo mogelijk samen op te trekken.

Heldere leidraad

Op 3 december 2017 heeft de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld haar visie voor het Tonselse Veld opgesteld. In deze visie is aangegeven hoe de Stichting WRBT in het belang van de natuur, de bewoners en de recreanten de ruimtelijke kwaliteit en de infrastructuur in het gebied wil verbeteren. Het is de leidraad voor onze inzet ten aanzien van de (toekomstige) ontwikkelingen in het Tonselse Veld.

Kernbegrippen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit van het gebied zijn:

Rust, groen, woon- en recreatiewereld scheiden van de werkwereld (aan de Harderwijkerweg), transformatie van agrarische bestemmingen naar duurzame bestemmingen, géén (zo min mogelijk) bedrijven in het recreatiegebied, legale bedrijven financiëel ondersteunen met verplaatsing naar bedrijventerreinen, versterking recreatiefunctie en verbindingen maken met Natura2000 bossen.

Kernbegrippen met betrekking tot de infrastructuur:

Auto-te-gast gebieden (max snelheid 30km), géén vrachtverkeer in recreatiegebied, parkeerverbod Fazantlaan, Haspel verharding zijkant weg verwijderen als bedrijven daar verdwenen zijn, goed weg- en bosonderhoud en ruiterpaden langs Eendenparkweg en Fazantlaan richting de 2 maneges.

De volledige visie

Het Tonselse Veld is een belangrijk gebied in de gemeente Ermelo, het is namelijk de grootste recreatiecluster (ruim 30!) in de gemeente Ermelo grenzend aan het Natura2000-gebied en ook een gebied waar naast de natuur- en recreatiefunctie, ook reguliere bewoning en bedrijfsmatige ontwikkeling plaatsvinden. Functies die prima naast elkaar kunnen bestaan, maar waar wel rekening met elkaar moet worden gehouden omdat er ook conflicterende belangen kunnen zijn.

Het is ook een gebied dat de afgelopen 30 jaar relatief weinig effectieve bestuurlijke aandacht heeft gehad. De laatste jaren is dat pas (deels) veranderd. Het in 2017 definitief vastgestelde bestemmingsplan Tonselse Veld voor de andere functies (wonen en bedrijven) is grotendeels up to date. Er zijn toch nog twee witte vlekken in het gebied die nog steeds vallen onder het bestemmingsplan Tonselse Veld 1987 (inmiddels 31 jaar oud!), te weten de bedrijvencluster aan de Harderwijkerweg 132 t/m 138 en het gebied aan de Haspel 99 t/m 127. Deze twee gebieden vragen dringend om een nieuw integraal bestemmingsplan en vragen daarom veel van onze aandacht en inzet.

Niet alleen de ondernemers, de bewoners en recreanten weten dan waar ze aan toe zijn ten aanzien van onze visie, maar daarmee is ook de basis gelegd voor onze wensen en inzet voor de kwaliteitsvolle vervolgverbeteringen aan infra- en groenstructuur.

De recreatiebedrijven en -parken zijn nog steeds onderhevig aan het paraplu-bestemmingsplan Recreatieterreinen dat ca 10 jaar geleden feitelijk tot stand is gekomen en al dateert van net ná de eeuwwisseling. Het had destijds al een conserverende doelstelling.

Het is overduidelijk dat innovatie en kwaliteitsverbetering op de recreatieparken en –bedrijven, zich ondanks het beleidsprogramma Vitale Vakantieparken, op dat vlak zich niet verhouden met deze gedateerde doelstelling.

Een feitelijke herziening en concretisering van dat beleid op het niveau van de individuele parken, óók in het Tonselse Veld, is daarom ook dringend noodzakelijk.

 

Uitgangspunt 1: Ruimtelijke kwaliteit in het Tonselse Veld

 • RUST en GROEN en rekening houden met de belangen van de natuur, bewoners en recreanten.
 • Versterking van de groene omgeving en herstel van half open landschap gebied in gebied tussen Harderwijkerweg en Fazantlaan/Eendenparkweg. M.a.w. bestaande en vergunde woningbouw (2016) aldaar niet verder uitbreiden.
 • Bebouwing ‘inpakken’ in substantiële hoge groene buffers, in het bijzonder (de achterkant van) de bedrijven aan de Harderwijkerweg.
 • Woon- en recreatiewereld nadrukkelijk scheiden van de werkwereld (de bedrijven) aan de Harderwijkerweg. M.a.w. een ontsluitingsweg naar de Eendenparkweg is niet aan de orde.
 • In principe is de Stichting WRBT tegen transformatie van agrarische bestemmingen naar bedrijfsmatige bestemming en – gebruik van dat (tussen)gebied Harderwijkerweg / Fazantlaan / Eendenparkweg (zie uitspraak Raad van State m.b.t. het bestemmingsplan Tonselse Veld). Het huidige gebruik hoort thuis op een bedrijventerrein. De Stichting WRBT is wel bereid om constructief mee te denken over een transformatie van agrarisch naar duurzame bestemmingen en -gebruik, zoals bv. zonnepaneelvelden en/of recreatie gerelateerde (bedrijfsmatige) bestemmingen.
 • In het gebied aan de Haspel (99 – 127) dienen geen bedrijfsmatige bestemmingen en – gebruik (functies met zwaar verkeer of die (veel) verkeer aantrekken) meer aanwezig te zijn. Bedrijven die daar hun bedrijfsfunctie uitoefenen conform de formele bestemming dienen actief ondersteund te worden met verplaatsing naar bedrijventerreinen in de gemeente en/of regio. Bedrijfsmatige functies die in strijd met de bestemming plaatsvinden, dienen door het gemeentebestuur actief beëindigd te worden gecombineerd met actieve handhaving. Op legale bedrijfslocaties (aan de Haspel) is het denkbaar dat er bestemmingsverandering mogelijk is naar enkele woningen/villa’s in het groen (á la het Boerhave-terrein in Harderwijk). Dit ter financiële ondersteuning /compensatie van een verplaatsing van deze bedrijven naar een bedrijventerrein. De waardevermeerdering van de gronden (i.v.m. de transitie van agrarisch naar wonen) dient maatschappelijk aanvaardbaar te zijn. Woningen/villa’s in het groen verlagen de verkeersdruk in dit kwetsbare gebied (omringd door Natura 2000) en passen ook in de hoofdzakelijk recreatieve bestemming.
 • In het (gehele) gebied aan de Haspel dient er verder sprake te zijn van een concretisering van een kwaliteitsvolle (verblijfs)recreatie volgens Toekomstvisie op de Verblijfsrecreatie in Ermelo (vastgesteld in gemeenteraad januari 2016).
 • Versterking van de kwaliteit van de recreatiefunctie in het totale gebied.
 • Versterking van de visuele en fysieke verbinding met de bossen (Natura2000).

Uitgangspunt  2: Infrastructuur (verhogen van de kwaliteit) in het Tonselse Veld

 • Géén vrachtverkeer in het gebied van Fazantlaan, Eendenparkweg, Strokel, Haspel en Staringlaan, anders dan voor bevoorrading recreatiebedrijven.
 • Parkeerverbod langs beide zijden Fazantlaan.
 • Auto te gast/30 km zone in bovengenoemde straten (á la Stenenkamerseweg in Putten) is veiligheid verhogend i.v.m. vele uit- en inritten en het recreatieve verkeer (voet- gangers, fietsers, ruiters) > vergt een geringere investering dan gescheiden voorzieningen. De te verwachten toename van het aantal elektrisch aangedreven voertuigen reduceert de verkeersveiligheid (ontbreken motorlawaai) en vereist een reductie van snelheidsverschillen.
 • Ecodynamische verlichting (ca 1,5 mtr. hoog i.p.v. 6 mtr. hoge masten met natrium- lampen) langs “auto te gast” wegen.
 • Ruiterpaden langs de Eendenparkweg/Fazantlaan richting de maneges Veluws Ros en Sequoia Stables aan de Fazantlaan, bij voorkeur te combineren met auto te gast inrichting van de wegen.
 • Kwalitatieve weginrichting en – onderhoud: behoud van de bermen als waterberging, Geringe verbreding wegprofiel met grassteenstroken (o.i.d.) langs kant van de weg om tegemoetkomend verkeer in staat te stellen elkaar te passeren zonder de berm kapot te rijden.
 • Gemeentelijke inzet op actief en duidelijk bosbeheer en –onderhoud, waarmee voorkomen wordt dat er op gezette tijden kaalslag plaatsvindt om niet-inheemse soorten te verwijderen.
 • Plaatsen van bankjes in bosgebieden (tussen Eendenparkweg en Staringlaan en in de bosstrook tussen Eendenparkweg en Haspel) langs de verharde fiets/wandelpaden.
 • Haspel (als bedrijfsfuncties daar weg zijn): zijboorden van de weg vergroenen en juist de verharding daar weghalen en het rijden door de berm fysiek onmogelijk maken a. door het aanleggen van passeerstroken.

Uitgangspunt 3: Het proces

 • Bij toekomstige ontwikkelingen in het Tonselse Veld dient er sprake te zijn van transparant gemeentelijk handelen.
 • (Pro) actieve betrokkenheid van Stichting WRBT en met een zichtbare integraliteit in de gemeentelijke afweging van alle belangen bij het besluit c.q. de ontwikkelingen.  Een treffend voorbeeld van de goede wijze waarop participatie van burgers ons inziens op eenvoudige wijze vorm kan worden gegeven vindt u hier met de in het oog springende uitgangspunten:
  • Vroegtijdig in gesprek gaan met alle omwonenden.
  • Bij alle beleidsvoornemens in het gebied een Bewonerseffectrapportage deel uit te laten maken van het desbetreffende beleidsvoorstel.
  • Tijdige, toegankelijke en eerlijke communicatie met alle betrokkenen.
 • Versterking van de kwaliteit van de recreatiefunctie in het totale gebied.
 • Versterking van de visuele en fysieke verbinding met de bossen (Natura2000).

Wij bevelen deze manier van draagvlak creëren van harte aan in de komende én toekomstige bestuursperiodes in de gemeente Ermelo.