Het project Vitale Vakantieparken voor de recreatiesector in het Tonselse Veld

Het Tonselse Veld is door het aantal bungalow- en recreatieparken die daar zijn gevestigd een belangrijk gebied. Niet alleen voor de gemeente Ermelo en de bewoners in het Tonselse Veld maar zeker ook voor de parken zelf. Het gebied grenst aan Natura2000- en Gelders Natuur Netwerk-gebieden met alle unieke en bijzondere voordelen van dien.

De recreatie die zich in het gebied sinds de 70- en 80-er jaren van de vorige eeuw ontwikkeld heeft, heeft een rijke schakering opgeleverd van recreatieparken die zich op verschillende wijze onderscheiden van elkaar in omvang, aard en eigendomssituaties.

In januari 2016 heeft de gemeente de beleidsnotitie “Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in de gemeente Ermelo” vastgesteld. Het Tonselse Veld is één van de gebieden die daarbij uitgebreid aan de orde komt.

Er lopen m.b.t. de recreatie nog twee andere programma’s bij de gemeente, nl. de Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie (lokaal in Ermelo) en het project Vitale Vakantieparken (regionaal). Wat wij echter hier ook zien, net als bij veel andere projecten bij de overheid, dat er sprake is van een ééndimensionale benadering en overaccentuering van het economisch perspectief. In Ermelo is een één-op-één-benadering (maatwerk) en het uitvoeren van pilots (met specifieke parken) erg in trek. Het nadeel daarvan is dat de andere parken of bewoners in de wijk niet weten wat er speelt. Zij worden niet geïnformeerd en niet betrokken bij de plannen. Bovendien is er nauwelijks of geen sprake is van een integrale benadering, waarin ook de effecten op het woon- en leefklimaat voor andere (of dezelfde) functies in een wijk worden bekeken.

Verder is het ook van belang dat er ten behoeve van het Tonselse Veld een landelijk project Stedelijke Herverkaveling loopt. De concretisering en feitelijke uitwerking van dit landelijke project voor het Tonselse Veld zijn ons niet bekend.

Wij vinden het belangrijk om bij deze ontwikkeling nauw betrokken te worden en hebben om die reden de afgelopen jaren diverse keren  uitgebreid gesproken met de (inmiddels 3) gemeentelijke projectleider(s) van het project Vitale Vakantieparken. Wij hebben daarbij ook aangegeven mee te willen denken en te willen doen. Wilt u meer lezen over het projekt Vitale Vakantieparken in Ermelo in algemene zin dan verwijzen wij u graag door naar de gemeentelijke website.

Maart 2019:

De gemeente meldt in een Nieuwsbrief van maart 2019 de laatste stand van zaken in het recreatiecluster Strokel en Tonsel. Lees hier ⇒

Juni 2019:

In de raadscommissie Infra en Ruimte wordt op 25 juni 2019 gesproken over de zgn. “Verbrede reikweidte van het bestemmingsplan recreatieterreinen”.  Het doel hiervan is om een nieuw planologisch kader voor de fysieke leefomgeving van de Ermelose recreatieterreinen te ontwikkelen door een bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte, waarbij flexibiliteit en maatwerk mogelijk worden gemaakt. Dit proces zal in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en recreatieondernemers, beheerders en eigenaren worden doorlopen.

In de Nieuwsbrief van juni 2019 wordt hier ook over gesproken. Lees hier ⇒

November 2019:

De Nieuwsbrief van november 2019 leest u hier.

Wordt vervolgd…..