Toekenning Eendenparkweg huisnummers voor panden aan de Harderwijkerweg niet volgens gemeentelijk beleid. Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank (bijgewerkt juni 2020)

Op 15 juni 2020 heeft de Stichting WRBT een beroepschrift ingediend bij de rechtbank Gelderland. Het overleg met de wethouder Klappe over de volgens ons verkeerde toepassing van de eigen gemeentelijke regels bij het huisnummerbesluit heeft namelijk helaas niet geleid tot een verandering in de besluitvorming van het college van B en W.

In schematische zin vindt u de (juridische) stappen hier.

De voorgeschiedenis en het procesverloop vindt u in verhalende vorm hieronder.

Ga voor de laatste stand van zaken naar het einde van dit bericht.

De voorgeschiedenis in chronologie.

Tot onze verbazing zagen wij dat het college van B en W van Ermelo eind oktober 2019 voor de 4 stallen/loodsen (eigendom van G.J. Tomassen) van de Harderwijkerweg 142 (achter) nieuwe huisnummers had afgegeven maar nu aan de Eendenparkweg nl. de nummers 32 en 34. De reden voor deze nieuwe nummers was “omdat de loodsen/stallen anders niet konden worden aangesloten op de nutsvoorzieningen”. Zie hier het besluit van het college van B en W. Op onze vraag bij de gemeente wat er mis was met een Harderwijkerweg-nummering, vertelde men dat er geen nummering bestond in de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen), vandaar dat men een Eendenparkwegnummer had verstrekt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Harderwijkerweg-142.jpg

Een heel bijzondere situatie want in 2017 heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor de bouw van de 4 loodsen/stallen op Harderwijkerweg 142 (achter) en in augustus 2019 heeft de gemeente het gebruik (tijdelijk) gelegaliseerd van de zelfde loodsen/stallen, maar nu aan de Harderwijkerweg 144. Omdat de eigenaar (G.J. Tomassen) het huis + een deel van het perceel dat daar achter ligt in 2019 verkocht heeft, is het perceel opgeknipt en is het noodzakelijk dat dat er op het achterste deel, waar de 4 loodsen staan, een nieuwe nummering komt. Dat is op zich ook geen punt. Wij zijn echter helemaal geen voorstanders van het geven van een Eendenparkweg-huisnummer. De panden die gebruikt worden voor opslag hebben al een in- en uitrit aan de Harderwijkerweg. Aangezien er ook twee illegale uitritten liggen aan de Eendenparkweg zijn wij bang dat die op termijn ook gebruikt gaan worden voor het verkeer naar en van deze loodsen en wij willen zo min mogelijk bedrijfsmatig verkeer op de Eenden-parkweg vanwege de scheiding van woon- en recreatieverkeer met het werkverkeer. Het verkeer van de opstallen moet gewoon via de Harderwijkerwerweg worden af- en aangevoerd. En dat kán ook want de toe- en afvoerwegen zijn breed genoeg en daar is al een in- en uitgang (van oudsher). Voor ons een principieel punt. Vandaar dat wij een bezwaar-schrift hebben ingediend tegen de afgifte van deze huisnummering.

Lees ons bezwaarschrift hier + de aanvullende stukken die wij hebben aan-geleverd ten behoeve van de openbare behandeling van het bezwaarschrift op 30 januari as.

Februari 2020: Politieke vragen

Op 17 februari 2020 heeft de fractie van Progressief Ermelo aan het college van B en W vragen gesteld over de gang van zaken rondom de hierboven genoemde gang van zaken rond de huisnummering. Lees de vragen van PE hier. Op 3 maart 2020 zijn de vragen beantwoord door het college van B en W. Lees de beantwoording hier.

Ons commentaar: Het college gaat in de beantwoording niet in – en dat is de kern – op het feit dat de panden gewoon staan aan de Harderwijkerweg (achter 142).

Op dát adres is een aantal jaren geleden (2014) ook de omgevingsvergunning om te bouwen verleend. Vorig jaar (2019) is het gebruik van dezelfde hallen door het college ook gewijzigd. Toen werd het adres Harderwijkerweg 144 gebruikt. Wat niet klopt want nummer 144 maakt onderdeel uit van het eendenterrein van de Bankok Ranch Group.

Dat de aanvraag op zich voldoet aan de Ermelose Verordening naamgeving en nummering etc. is ook geen discussiepunt want er moet een nummer gegeven worden en het is ons ook bekend dat de huisnummering op zich geen “recht” geeft op het gebruik van daar gelegen illegale uitwegen. Voor ons is de kern dat een pand aan de Harderwijkerweg getransformeerd wordt naar een pand aan de Eendenparkweg. Men had, en dat is de gebruikelijke gang van zaken in ons dorp én ook volgens het Uitvoeringsbesluit Verordening naamgeving en adressen (van de gemeente Ermelo), gewoon een 142 A nummer moeten geven. Waarom (in dit geval en op deze plaats) niet? Is het gewoon een vergissing of is er wat anders aan de gang?

April 2020: Beslissing B &W op bezwaarschrift

Op 9 april 2020 heeft het college van B & W besloten het WRBT bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Lees de beslissing hier. Het college vindt (op advies van de bezwaarschriftencommissie) dat de algemene en collectieve belangen die door de Stichting WRBT worden behartigd, geen raakvlakken heeft met de administratieve beslissing rondom de huisnummering. Kortom: de Stichting WRBT is (volgens het college van B en W) geen belanghebbende. Het college is daarom ook niet in gegaan op de beoordeling van de inhoudelijke argumenten die door ons naar voren zijn gebracht.

Wij denken na over eventuele juridische vervolgstappen. Voordat we daarin definitieve keuzes maken gaan we eerst in gesprek met de verantwoordelijk wethouder L. Klappe.

Mei 2020: Gesprek met wethouder Klappe over toepassing regels

Na het gesprek met de wethouder Klappe op 14 mei 2020 waarbij wij hem over onze mening over de toepassing van de gemeentelijke regelgeving (zie hierboven) hebben geïnformeerd, hebben we besloten om een pro forma beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Gelderland in Arnhem. Dit om de formele termijnen die voor een beroepschrift worden gehanteerd, veilig te stellen en de wethouder de gelegenheid te geven (uiterlijk 14 juni) om de vraag of het vergunningsverleningsproces juist heeft plaatsgevonden, intern uit te zoeken.

15 juni 2020: Beroepschrift is ingediend bij de Rechtbank Gelderland

Het overleg met de wethouder Klappe heeft helaas niet geleid tot het inzicht dat de besluitvorming over de huisnummering door het college van B en W is aangepast. Zie hier de schriftelijke reactie van het college van B en W van 11 juni 2020. Omdat wij vinden dat het college niet juist heeft gehandeld hebben wij deze kwestie toch maar weer voorgelegd aan de bestuursrechter van de Rechtbank Gelderland. Zodra een zittingsdatum is bepaald zullen de stukken ook hier worden opgenomen. Geïnteresseerden kunnen deze overigens ook bij ons voor die tijd opvragen.

Intermezzo augustus 2020:

Op 12 augustus 2020 is wethouder Klappe + een beleidsambtenaar nog op uitnodiging van één van de bestuursleden in het Tonselse veld geweest. We hebben een fietstochtje gehouden langs de bestaand ingang aan de Harderwijkerweg en hen nogmaals op de hoogte gesteld hoe de zaak feitelijk in elkaar zit. Wij hopen dat dit bezoek en uitleg ter plaatse effect heeft en dat we de juridische procedures kunnen stopzetten. Wij wachten af….

Wordt vervolgd….