Haalbaarheidsonderzoek (Verkenning) eventuele verplaatsing bedrijven Haspelstrook + Wob-verzoek (bijgewerkt januari 2020)

Timeline:

 

Haalbaarheidsonderzoek naar eventuele verplaatsing van bedrijven in de Haspelstrook:

(25 januari 2020): Wij hebben op 22 januari 2020 naar aanleiding van de ingebrekestelling een aantal stukken ontvangen op basis van ons Wob verzoek en zullen deze zorgvuldig lezen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en onze bevindingen. Lees de voorgeschiedenis hieronder.

De voorgeschiedenis:

Het rood gearceerde gebied is niet in het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 meegenomen omdat de Provincie Gelderland van mening is, dat de bedrijven die daar nu gevestigd zijn, daar in principe niet thuis horen. Het hoe en waarom leest u hier.

De provincie heeft destijds (juli 2014) dus gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek naar eventuele verplaatsing van de bedrijven uit te voeren. 5 jaar lang heeft er geen integraal en objectief toetsbaar onderzoek plaatsgevonden en heeft dit niet-handelen een groot negatief effect op de verkeersafwikkeling en – veiligheid in het Tonselse veld. Het betrokken gebied ligt ook midden in het Gelders Natuur Netwerk en het Natura2000 gebied.

Onze pogingen om het college van B en W in de afgelopen 5 jaar in actie te krijgen.

Op 26 juni 2016 hebben diverse bewoners een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Ermelo en een gesprek gehad met wethouder Van Eijsden. De brief en het gespreks-verslag treft u hier aan.

Uiteindelijk is er op 23 september 2016 een antwoord gekomen (lees hier) gekomen. Het bestemmingsplan van bovengenoemd gebied aan de Haspel bevindt zich volgens het college “in de opstartfase”. In het najaar van 2016 zou het college duidelijk maken welke positie zij hier inneemt. Eerder kan er geen duidelijkheid worden verschaft. Inmiddels (januari 2018) is er nog steeds niets bekend en in de tussentijd blijft de status quo gehandhaafd. Aan het palletbedrijf aan de Haspel 101 zijn op basis van het huidige bestemmingsplan vergunningen verleend voor uitbreiding. Ook wordt getracht om illegale nieuwbouw en bedrijfsactiviteiten door de gemeente te laten legaliseren. Een ontwikkeling waar de gemeente heel lang heeft meegewerkt. Door verschillende bewoners zijn daarom bezwaren ingediend. Op 16 februari 2017 heeft de bezwaarschriftencommissie van de gemeente hun advies gegeven op de bezwaren en heeft de rechtbank in Arnhem en in 2019 ook de Raad van State zich hierover uitgesproken. Zie verder het dossier Handhaving Haspel.

Al eerder hebben wij onze verbazing uitgesproken over het feit dat betrokken ondernemers aan de Haspel 99 – 127 zélf een haalbaarheidsonderzoek naar eventuele verplaatsing moeten uitvoeren. Het was op zijn minst curieus dat het college van B en W hierin al sinds 2014 niet de regie heeft gepakt en een dergelijke haalbaarheidsstudie op objectieve wijze laat uitvoeren. Sinds de zomer van 2016 is zij hierop al gewezen. Het is vragen om moeilijkheden om betrokken ondernemers dit voor eigen rekening en naar eigen inzichten te laten uitvoeren! Temeer daar de gemeente bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan Tonselse Veld in de jaren 2012 – 2014 wél tal van onderzoeken voor ettelijke tonnen euro’s op gemeentelijke kosten heeft laten uitvoeren. Een adequaat onderzoek naar een eventuele verplaatsing van de bedrijven kan daar ook wel bij.

Ook aandacht gevraagd voor deze kwestie bij de Provincie Gelderland

Omdat wij dit gedrag van niet-handelen, zonder enige uitleg of concrete communicatie of contact onbehoorlijk vinden, hebben wij deze zaak op 18 juni 2017 ook onder de aandacht gebracht van het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland. De brief met bijlagen treft u hier aan.

Het wordt zo langzamerhand tijd dat de provincie gebruik gaat maken van haar bevoegdheid om in deze zaak zélf op te treden óf om de gemeente concrete aanwijzingen te geven hoe te handelen. De brief hebben wij ook ter informatie aan het college van provinciale staten van de provincie Gelderland gestuurd.

Na drie maanden is er op 26 september 2017 antwoord gekomen van de Provincie. Zie bijgaande brief.

De Provincie geeft in haar brief aan, dat

  • er op korte termijn duidelijkheid moet komen over de invulling van het gebied;
  • de gemeente samen met de bedrijven en andere belanghebbenden een passende oplossing moet vinden waarbij verplaatsing van de bedrijven primair aan de orde is en
  • er is aangedrongen bij de gemeente om uiterlijk medio 2018 te komen tot een definitief antwoord op de vraag of verplaatsen haalbaar is.

Tussentijdse voorbereiding nieuw bestemmingsplan Haspelstrook (juni 2018)

In juni 2018 heeft het college van B en W ook een document vastgesteld waarin het voornemen wordt uitgesproken om voor de Haspelstrook, waarvoor dus nog het oude bestemmingsplan 1987 geldt, een nieuw bestemmingsplan te gaan maken dat duidelijk, werkbaar en toegankelijk is voor burgers, ondernemers en gemeente. Lees het volledige document hier.

Om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, dient er eerst een analyse te komen naar:

1. Juridische mogelijkheden en

2. De ontwikkelwensen /scenario’s voor het gebied, waarbij rekening gehouden wordt met provinciaal beleid, recente jurisprudentie en gemeentelijk beleid (waaronder Ladder voor Duurzame Verstedelijking, Regionaal Programma Bedrijventerreinen, Vitale vakantieparken).

De grondeigenaren, de Stichting WRBT en andere belanghebbenden worden betrokken in het traject om te komen tot een haalbare en passende ontwikkelingstrategie.

Deze ontwikkelingstrategie wordt voorzien in maart 2019 en resulteert uiteindelijk dus in een nieuw bestemmingsplan.

Stand van zaken sinds eind november 2018:

Tot op heden zijn er, ook hier, nog geen initiatieven ondernomen richting de Stichting WRBT om informatie te geven over de stand van zaken, mee te denken of te doen bij de genoemde ontwikkelingstrategie.

Wel was er een interessante uitspraak van de Raad van State op 28-11-2018 (lees de uitspraak hier ⇒) waaruit blijkt dat het college van B&W, net als de Stichting WRBT, van mening is dat het gebied in de Haspelstrook getransformeerd dient te worden naar recreatie en lichtere functies in plaats van de intensivering van de bedrijvigheid. Naar de mening van de Stichting WRBT een goed uitgangspunt om naar dat gebied te kijken.

De stand van zaken in oktober 2019 is dat er m.b.t. het nieuwe bestemmingsplan nog geen kenbare vervolgstappen zijn gemaakt.

Stand van zaken Haalbaarheidsonderzoek eventuele verplaatsing bedrijven Haspelstrook oktober 2019:

Het onderzoek moet (volgens de uitspraak van de provincie, zie hierboven) uitsluitsel geven over de mogelijkheden van een verplaatsing van de bedrijven naar een regulier bedrijventerrein en een herontwikkeling van de te verlaten locaties naar bijvoorbeeld wonen, recreatíe en/of natuurontwikkeling.

Tijdens een gesprek op 2 oktober 2019 met een tweetal ambtenaren naar aanleiding van het handhavingsverzoek van de pallethandel aan de Haspel bleek ons dat het haalbaarheidsonderzoek naar eventuele verplaatsing van de bedrijven kennelijk is afgerond en dat het college van B en W daarin ook een keuze heeft gemaakt. Er wordt overigens gesproken over een zgn. “Verkenning” naar een eventuele verplaatsing van de bedrijven.

Volgens zeggen heeft het college een keuze kunnen maken tussen

1) volledige legalisatie van de bedrijven;

2) de legale situatie handhaven en het overige (de huidige agrarische bestemmingen) transformeren naar een nieuwe functie (geen bedrijvigheid);

3) het verplaatsen van alle bedrijfsmatige activiteiten.

Afgewogen zijn de ruimtelijke, de financiële en bedrijfseconomische belangen, de verschillende nieuwe ontwikkelingsopties plus hoe om te gaan met de bestaande bebouwing. Ook de recente PAS-thematiek is meegenomen.

Het college van B & W heeft dus kennelijk op basis van deze 3 scenario’s gekozen voor het scenario 3 dat verder onderzocht wordt / zal worden uitgewerkt. Uit andere bronnen blijkt dat dit besluit op 24 september is genomen. In de openbare besluitenlijst van het college van B & W komt dit besluit niet voor. Dat is curieus want er wordt wel een openbare (m.b.t. de handhavingszaak pallethandel Haspel) beleidslijn aan gekoppeld.

Uit het gesprek op 21 oktober 2019 met de heren Baars, Klappe en Okkema (OBL-consult) bleek dat de gemeenteraad inmiddels vertrouwelijk is ingelicht omtrent de Verkenning en de keuze en dat er waarschijnlijk dit jaar nog een publieksversie van het rapport naar buiten zal komen, gekoppeld aan de formele besluitvorming van de gemeenteraad. Wij (WRBT) hopen dat de openbare rapportage voldoende transparantie zal bieden om te kunnen beoordelen of de juiste kaders en uitgangspunten zijn gehanteerd.

November 2019: Wob-verzoek

Besturen dient transparant, openbaar en controleerbaar te zijn en ook de informatie waarop dat bestuurlijk handelen is gebaseerd. Uiteraard zijn er uitzonderingen maar die zijn wettelijk duidelijk omschreven.

Omdat er (nog) geen transparantie en openbaarheid is ten aanzien van het Haalbaarheidsonderzoek/Verkenning hebben wij het college van B en W op 7-11-2019 verzocht om ons op basis van de Wet openbaarheid bestuur de informatie en de besluitvorming met betrekking tot de Verkenning te verstrekken. Lees het Wob verzoek hier.

December 2019: stand van zaken

Op 4-12-2019 kregen we bericht van het college van B en W dat zij meer tijd nodig hadden om het verzoek te behandelen. De beslistermijn is verdaagd met 4 weken tot uiterlijk 2 januari 2020.

Tot op heden (23-12-2019) is er in de openbare stukken voor de politieke avonden (voorheen de raadscommissie’s) en de gemeenteraadsvergadering nog geen openbaar stuk geagendeerd dat de formele basis zal behoren te zijn/worden rondom de besluitvorming m.b.t. het Haalbaarheidsonderzoek/de Verkenning. Waarom dat zó lang moet duren – we zijn inmiddels 3 maanden verder na het principe besluit van B en W – is niet bekend. Het bijzondere is dat ook géén van de politieke partijen in de gemeenteraad hier vragen over stelt of iets anders aan doet.

Januari 2020

Op 2 januari 2020 hebben wij geen reactie van het college van B en W ontvangen. Daarom hebben wij op 3 januari een ingebrekestelling naar het college verstuurd. Lees de ingebrekestelling hier. Als het college niet binnen 14 dagen reageert dan leggen we de zaak maar weer voor aan de bestuursrechter in Arnhem. Er is geen alternatief. Het is onbegrijpelijk dat er zelfs geen belletje of briefje af kan van het college om ons te informeren of bij te praten over de stand van zaken. Elke vorm van burgervriendelijkheid ontbreekt.

Op 22 januari 2020 hebben wij een set stukken digitaal ontvangen van de betrokken gemeentelijke beleidsmedewerker. Wij zullen deze stukken gaan lezen en wij houden u op de hoogte van onze bevindingen en de ontwikkelingen.

Wordt vervolgd…..