Maximum snelheid op Jacob Catslaan blijft 30 km. Nieuwe college B en W trekt verkeersbesluit in (juli 2018)

Door het college van B en W is op 5 oktober 2016 een ontwerp-verkeersbesluit genomen om de maximum snelheid op de Jacob Catslaan te verhogen naar 50 km en de verkeersdrempels die daar nu liggen te verwijderen. Men doet dit om de verkeersdruk op de kruising Harderwijkerweg/Leuvenumseweg (’t Weitje) te verminderen. Het verkeer wordt dan van en naar de Harderwijkerweg en van en naar Apeldoorn (de Leuvenumseweg) via de Jacob Catslaan geleid. Dit verkeersbesluit hangt samen met andere gemeentelijke maatregelen om het verkeer op de Harderwijkerweg te verminderen.

Een paar bewoners uit het Tonselse Veld hebben een zienswijze ingediend, omdat:
1) de reden van het verhogen van de snelheid niet adequaat onderbouwd is en 2) gevreesd wordt voor een toename van het sluipverkeer over de Staringlaan en vervolgens over de Eendenparkweg of Haspel, richting Harderwijk. Lees hier onze zienswijze.

Door de gemeente is in een zienswijzenota gereageerd op de zienswijzen die zijn ingebracht.

Inmiddels zijn de bewoners van de Jacob Catslaan, die uiteraard ook een zienswijze hadden ingediend, in beroep gegaan bij de Rechtbank. Wij ondersteunen dit beroep van harte. Het beroepschrift kunt u bij ons opvragen.

Verkeersbesluit ingetrokken

Op 13 juli 2018 bereikt ons het bericht dat het college op basis van nader onderzoek het verkeersbesluit van 22 februari 2017 heeft ingetrokken. Dit onderzoek was nodig naar aanleiding van het tussenvonnis van de rechtbank. Deze stelde vast dat de opwaardering rechtmatig was, maar onvoldoende gemotiveerd. Lees uitspraak hier.
Uit het verkeersmodel blijkt dat er verkeerskundig nu geen directe noodzaak is om de weg aan te passen. De huidige verkeersafwikkeling is, zo laat het model zien, nog ruim tien jaar toereikend. Bovendien zijn er bij het detail wegontwerp knelpunten aan te wijzen op het gebied van natuur, veiligheid en financiën en past de maatregel niet bij de ambities van het nieuwe college (meer 30 km/uur zones). De gemeente blijft de verkeerstromen in Ermelo monitoren zodat zij op basis van toekomstige ontwikkeling kan anticiperen.

Ons commentaar: Heel verstandig dat dit college terugkeert op de schreden van het vorige college van B en W. Er was gewoon geen objectieve noodzaak voor een dergelijk besluit. Het is wel jammer dat het nodig is, dat er door burgers weer een rechtzaak voor moet worden aangespannen om tot dit inzicht te komen. Een leerpuntje voor de gemeenteraad die besluiten van het college van B en W had moeten toetsen. Iedereen had kunnen kon zien dat aan het besluit om de Jacob Catslaan 50 km te maken, geen objectieve argumentatie ten grondslag lag.