Inleiding

Van diverse wijkbewoners kregen wij vragen over het feitelijk gebruik van het terrein aan de Fazantlaan 4 in Ermelo dat de gemeente Ermelo in 2018 heeft verpacht aan De Haeghehorst BV.

Deze vragen gaan over het huidige feitelijke situatie op het uitbreidingsterrein van ca 3 hectare in het Natura2000 gebied ten behoeve van een kampeerterrein die nogal verschilt met de afspraken die bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 zijn gemaakt. Voor ons was dat reden om nog eens in de oude afspraken te duiken.

- 28 december 2020: Brief aan het college van B&W van Ermelo én aan het college van GS van de provincie Gelderland

In een brief aan het college van B & W van Ermelo en aan het college van GS van Gelderland geven wij de verschillen aan tussen de gemaakte afspraken én de feitelijke situatie ten aanzien van het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014. Wij gaan daarbij ook in op de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de pachter (de Haegehorst BV) en de Natuurbeschermingswetvergunning van de provincie Gelderland.

Héél kort samengevat (lees de volledige brief aan B&W en aan GS GLD + bijlagen met o.a. foto's hier):

De bedoeling van de gemeenteraad, de tekst uit het bestemmingsplan Tonselse Veld, de erfpachtovereenkomst en de bedoeling en tekst van de Natuurbeschermingswet vergunning staan volgens ons in schril contrast met de feitelijke situatie op het huidige kampeerterrein (de uitbreiding) waar bijna alle bomen zijn verdwenen, waar meerdere woodlodges en permanente chalets staan die ook het gehele jaar door worden verhuurd en ook worden verkocht en opnieuw worden verhuurd door de nieuwe eigenaren aan recreanten. Ook zijn er in strijd met het bestemmingsplan (sanitair)gebouwtjes geplaatst bij de passantenplaatsen.

Een foto uit 2017 toen het bosgebied (Natura2000) nog in stand was:

Een foto uit 2021, toen het uitbreiding gerealiseerd was:

Met uitzondering van de Safari-tenten, is er nauwelijks sprake van een kampeerterrein.

Het uitbreidingsterrein wordt niet gebruikt op een manier zoals het is bedoeld, beschreven en vergund. Daarnaast is het gebruik van het kampeerterrein het hele jaar mogelijk en bij lange na niet meer beperkt tot alleen de zomermaanden, waardoor niet alleen het leefgebied maar ook het foerageergebied van de Zwarte Specht definitief is verdwenen. Dit is in strijd met de verleende Natuurbeschermingswetvergunning.

Wij vragen het college van B&W om het Natura2000-terrein en het feitelijke gebruik daarvan weer terug te laten brengen naar de afgesproken situatie.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben wij apart gevraagd een oordeel te geven over het feitelijk gebruik van het uitbreidingsterrein in relatie tot de afgegeven Natuurbeschermingswetvergunning. Wij hebben hen ook gevraagd directe actie te ondernemen ter waarborging van de belangen uit de Wet natuurbescherming.

Het gaat ons als Stichting WRBT dus om het feit dat wij vinden dat B&W en GS de afspraken die zij hebben gemaakt ten aanzien van het uitbreidingsterrein óók moeten controleren of die wel worden nagekomen. Volgens ons niet, maar wij wachten hun antwoord nu af.

- Stand van zaken 1 april 2021:

Wij hebben nog geen enkele reactie gekregen van het college van B&W op onze brief. Wij hebben daarom een rappelbrief gestuurd met het verzoek uiterlijk 15 april as. te reageren.

De provincie Gelderland heeft onze brief aangemerkt als een handhavingsverzoek en zij sturen ons uiterlijk 19 april as. een antwoord.

Onderscheid tussen het ruimtelijke ordeningspoor en het Natuurbeschermingswet spoor. 

Voor de duidelijkheid. De WRBT vragen zijn gericht op het juiste gebruik van het uitbreidingsterrein volgens de wet Ruimtelijke Ordening in de ruime zin van het woord (bestemmingsplanregels etc..) en volgens de Wet Natuurbescherming (bescherming van flora en fauna, de Zwarte Specht en Wespendief in het bijzonder). Hierna geven wij weliswaar een chronologische weergave van de gebeurtenissen maar maken daarbij onderscheid tussen het RO-spoor en het Nbw-spoor. Het RO-spoor loopt bij de gemeente Ermelo en het Nbw-spoor bij de provincie Gelderland.

- Nbw-spoor: 5 mei 2021 Reactie van college van GS prov. Gelderland

Bijgaand leest u de reactie van het college van GS van de provincie Gelderland op het handhavingsverzoek m.b.t. de Natuurbeschermingswetvergunning van het uitbreidingsterrein in het Natura2000 gebied. Het college wijst het handhavingsverzoek af.

- Nbw-spoor: juli 2021 WRBT dient bezwaarschrift in

De stichting WRBT heeft een bezwaarschrift ingediend dat op 5 oktober 2021 zal worden behandeld door de onafhankelijke commissie Rechtsbescherming van de prov. Gelderland.

T.b.v. de zitting van de commissie zijn nog een aantal foto's aangeleverd over de feitelijke situatie anno oktober 2021. U ziet hoe de transformatie van een Natura2000 bos naar een "kampeerterrein" voor tenten, kampeerwagens en stacaravans heeft plaatsgevonden:

De beslissing van het college van GS wordt uiterlijk begin november verwacht.

- RO-spoor: 15 september 2021 Reactie van college van B & W

Na bijna 9 maanden (!)  reageerde het college van B & W op 15 september 2021 op de WRBT-brief van 28 december 2020. Lees die B&W reactie hier en in de notulen van B&W van 14 september 2021 stond de volgende tekst:

 

- Nbw-spoor: 13 november 2021 Nader ecologisch onderzoek naar feitelijke situatie door de provincie Gelderland

Naar aanleiding van de behandeling van het bezwaarschrift heeft de Cie. Rechtsbescherming van de prov. Gld. verzocht om een nader ecologisch onderzoek. Lees die brief hier. De provincie heeft daar mee ingestemd. De uitslag daarvan wordt afgewacht en zal worden betrokken bij de heroverweging op het bezwaarschrift door het college van GS van de prov. Gelderland.

Eind december is gemeld dat het ecologisch onderzoek niet zo snel verloopt als men had gehoopt. Van provincie zijde heeft men uitstel gevraagd voor het nemen van een beslissing tot 1 april 2022!

- RO-spoor: 25 -4-2022 Camping doet aanvraag voor 16 sanitaire units

Op 25 april 2022 komt er een aanvraag binnen bij de gemeente Ermelo voor de plaatsing van 16 sanitaire units (5 zijn al geplaatst) op het uitbreidingsterrein. Dit betreft dus de illegale sanitaire units waarover in het besluit van 14 september 2021 wordt gesproken en waarvoor de camping 8 weken de tijd zou krijgen, zie het B&W-besluit hierboven. In werkelijkheid laat B&W toe dat het ruim 8 maanden (!) later pas plaatsvindt.

B&W draalt vervolgens niet en besluit op 31 mei 2022 al een omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van de sanitaire units af te geven mits er na aanvulling van ontbrekende gegevens geen zwaarwegende gronden zijn om de vergunning te weigeren. De ontbrekende gegevens betreffen nog een situatietekening van de nieuwe situatie en een quickscan ecologie (en eventuele vervolgonderzoeken als de conclusie uit de quickscan daar aanleiding voor geeft).

Noot WRBT: Opvallend is dat het een omgevingsvergunning is voor het tijdelijk plaatsen van de units. In het college voorstel wordt vervolgens niets gezegd over dit begrip tijdelijkheid en wat daarmee wordt bedoeld.

- Nbw-spoor: tussentijdse reacties van GS Gelderland en WRBT in 2022

Op 11 april 2022 ontvingen wij bijgaande reactie namens GS van Gelderland. Daarin wordt gesteld dat handhavend optreden bij camping De Haeghehorst niet nodig is, De reden daarvoor is omdat de provincie recentelijk het zgn. Ontwerp Recreatiezoneringsplan met plan van aanpak heeft ontwikkeld en gezien de ligging van de camping er daar sprake is van een geringe ecologische functie. Met andere woorden: hoewel er eerder (nov 2021) een nader ecologisch onderzoek was toegezegd, doet men dat niet vanwege het nieuwe Recreatiezoneringsplan en omdat de camping dicht bij “intensief recreatief gebruik-gebied” ligt.  Er is volgens de provincie daarom geen ecologische noodzaak […] om handhavend op te treden en of de bij de vergunning behorende voorschriften te wijzigen.

Intermezzo: Tussentijds - op 1 mei 2022 - wordt nog een brief gestuurd aan GS Gld. met het verzoek om het ontwerp recratiezoneringsplan aan te passen omdat het bruin gearceerde gebied dat als zgn intensief recreatief gebruik wordt aangemerkt helemaal geen intensief recreatief gebruik kent en dat er zelfs een natuurmitigatie gebied in ligt. Een gebied dat juist speciaal is verbeterd om te dienen als nieuw leefgebied voor de Zwarte Specht en de Wespendief, zie het rood omkaderde gebied op het kaartje. Gesteld wordt dat dit gebied juist een belangrijke natuurwaarde heeft en dat het juist gekwalificeerd moet worden als zone C* (extensief recreatief medegebruik extra verstoringsgevoelige soorten) of zelfs zone D in plaats van "intensief recreatief gebruik".

Op 17 mei 2022 stelt de provincie het Recreatiezoneringsbeleid vast.

Op 27 juli 2022 (!) wordt er al gereageerd door de provincie. Men zegt dat het recreatiezoneringsplan inmiddels is vastgesteld + de kaarten en dat een actualisatie pas over 4 jaar kan plaatsvinden. Daarnaast is instemming nodig van de gemeente Ermelo als terreineigenaar.

Op 5 mei 2022 stuurt WRBT een reactie op de bovengenoemde reactie van GS.

Kort samengevat:

  • het recreatiezoneringsplan kan niet analoog worden toegepast op verblijfsrecreatieve activiteiten zoals die van De Haeghehorst;
  • het recreatiezoneringsplan niet van toepassing is terreinen die buiten de zonering liggen en
  • de zone indeling sowieso heroverweging behoeft omdat het gebied zich aantoonbaar kwalificeert als recreatiezonering C of D in plaats van A.

De hierboven genoemde brief van 1 mei 2022 wordt eveneens meegestuurd als extra toevoeging en onderbouwing.

Op 13 juni 2022 ontvingen wij het advies van de commissie Rechtsbescherming met betrekking tot het bezwaarschrift van 13 juni 2021 (NB het bezwaarschrift loopt dan exact een jaar!).

De commissie concludeert dat GS onvoldoende zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar wat door de Stichting WRBT naar voren is gebracht en zegt dat GS opnieuw moeten onderzoeken of er sprake is van een aantasting van de leefomgeving van de Zwarte Specht zoals gemeld is in het bezwaarschrift. Pas nadat de uitkomsten van dìt onderzoek bekend zijn, kunnen zij een beslissing op het bezwaarschrift nemen.

Wordt vervolgd......

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven