Inleiding

Van diverse wijkbewoners kregen wij vragen over het feitelijk gebruik van het terrein aan de Fazantlaan 4 in Ermelo dat de gemeente Ermelo in 2018 heeft verpacht aan De Haeghehorst BV.

Deze vragen gaan over het huidige feitelijke situatie op het uitbreidingsterrein van ca 3 hectare in het Natura2000 gebied ten behoeve van een kampeerterrein die nogal verschilt met de afspraken die bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 zijn gemaakt. Voor ons was dat reden om nog eens in de oude afspraken te duiken.

- 28 december 2020: Brief aan het college van B&W van Ermelo én aan het college van GS van de provincie Gelderland

In een brief aan het college van B & W van Ermelo en aan het college van GS van Gelderland geven wij de verschillen aan tussen de gemaakte afspraken én de feitelijke situatie ten aanzien van het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014. Wij gaan daarbij ook in op de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de pachter (de Haegehorst BV) en de Natuurbeschermingswetvergunning van de provincie Gelderland.

Héél kort samengevat (lees de volledige brief aan B&W en aan GS GLD + bijlagen met o.a. foto's hier):

De bedoeling van de gemeenteraad, de tekst uit het bestemmingsplan Tonselse Veld, de erfpachtovereenkomst en de bedoeling en tekst van de Natuurbeschermingswet vergunning staan volgens ons in schril contrast met de feitelijke situatie op het huidige kampeerterrein (de uitbreiding) waar bijna alle bomen zijn verdwenen, waar meerdere woodlodges en permanente chalets staan die ook het gehele jaar door worden verhuurd en ook worden verkocht en opnieuw worden verhuurd door de nieuwe eigenaren aan recreanten. Ook zijn er in strijd met het bestemmingsplan (sanitair)gebouwtjes geplaatst bij de passantenplaatsen.

Een foto uit 2017 toen het bosgebied (Natura2000) nog in stand was:

Een foto uit 2021, toen het uitbreiding gerealiseerd was:

Met uitzondering van de Safari-tenten, is er nauwelijks sprake van een kampeerterrein.

Het uitbreidingsterrein wordt niet gebruikt op een manier zoals het is bedoeld, beschreven en vergund. Daarnaast is het gebruik van het kampeerterrein het hele jaar mogelijk en bij lange na niet meer beperkt tot alleen de zomermaanden, waardoor niet alleen het leefgebied maar ook het foerageergebied van de Zwarte Specht definitief is verdwenen. Dit is in strijd met de verleende Natuurbeschermingswetvergunning.

Wij vragen het college van B&W om het Natura2000-terrein en het feitelijke gebruik daarvan weer terug te laten brengen naar de afgesproken situatie.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben wij apart gevraagd een oordeel te geven over het feitelijk gebruik van het uitbreidingsterrein in relatie tot de afgegeven Natuurbeschermingswetvergunning. Wij hebben hen ook gevraagd directe actie te ondernemen ter waarborging van de belangen uit de Wet natuurbescherming.

Het gaat ons als Stichting WRBT dus om het feit dat wij vinden dat B&W en GS de afspraken die zij hebben gemaakt ten aanzien van het uitbreidingsterrein óók moeten controleren of die wel worden nagekomen. Volgens ons niet, maar wij wachten hun antwoord nu af.

- Stand van zaken 1 april 2021:

Wij hebben nog geen enkele reactie gekregen van het college van B&W op onze brief. Wij hebben daarom een rappelbrief gestuurd met het verzoek uiterlijk 15 april as. te reageren.

De provincie Gelderland heeft onze brief aangemerkt als een handhavingsverzoek en zij sturen ons uiterlijk 19 april as. een antwoord.

- 5 mei 2021: Reactie van college van GS prov. Gelderland

Bijgaand leest u de reactie van het college van GS van de provincie Gelderland op het handhavingsverzoek m.b.t. de Natuurbeschermingswetvergunning van het uitbreidingsterrein in het Natura2000 gebied. Het college wijst het handhavingsverzoek af.

- Juli 2021 WRBT dient bezwaarschrift in

De stichting WRBT heeft een bezwaarschrift ingediend dat op 5 oktober 2021 zal worden behandeld door de onafhankelijke commissie Rechtsbescherming van de prov. Gelderland.

T.b.v. de zitting van de commissie zijn nog een aantal foto's aangeleverd over de feitelijke situatie anno oktober 2021. U ziet hoe de transformatie van een Natura2000 bos naar een "kampeerterrein" voor tenten, kampeerwagens en stacaravans heeft plaatsgevonden:

De beslissing van het college van GS wordt uiterlijk begin november verwacht.

- 15 september 2021: Reactie van college van B & W

Na bijna 9 maanden (!)  reageerde het college van B & W op 15 september 2021 op de WRBT-brief van 28 december 2020. Lees die B&W reactie hier  en in de notulen van B&W van 14 september 2021 stond de volgende tekst:

 

- 13 november 2021: Nader ecologisch onderzoek naar feitelijke situatie

Naar aanleiding van de behandeling van het bezwaarschrift heeft de Cie. Rechtsbescherming van de prov. Gld. verzocht om een nader ecologisch onderzoek. Lees die brief hier. De provincie heeft daar mee ingestemd. De uitslag daarvan wordt afgewacht en zal worden betrokken bij de heroverweging op het bezwaarschrift door het college van GS van de prov. Gelderland.

Eind december is gemeld dat het ecologisch onderzoek niet zo snel verloopt als men had gehoopt. Van provincie zijde heeft men uitstel gevraagd voor het nemen van een beslissing tot 1 april 2022!

 

 

Wordt vervolgd......

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll to top