Het overzicht van de (juridische) stappen + commentaar WRBT vindt u hier.

Lees voorgeschiedenis in verhalende vorm hieronder en ga voor het laatste nieuws naar einde van dit dossier.

De voorgeschiedenis

- 1e aanvraag omgevingsvergunning m.b.t. slopen en nieuwbouw (23 november):

Door de eigenaar aan de Harderwijkerweg 132 is op 23 november 2016 een omgevingsvergunning aangevraagd voor de 1e fase van het slopen van loodsen en het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw.

Even vooraf: Dit terrein maakt deel uit van het gebied waarvan de bestemming bedrijvigheid (in het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014) door de Raad van State in april 2017 is vernietigd om reden dat dit zich niet overeenkomt met de regionale afspraken m.b.t. bedrijventerreinen. Er is nl. een groot overschot aan bedrijventerrein in de regio.

Door een aantal bewoners en recreanten is de gemeente op 22 december 2016 per brief geïnformeerd over de randvoorwaarden in het oorspronkelijke bestemmingsplan (dat was toen nl. nog niet vernietigd door de Raad van State) en het feit dat er dus geen sprake kan zijn van het verlenen van een omgevingsvergunning.

Op 9 mei 2017 hebben we bericht gekregen dat de omgevingsvergunning geweigerd is omdat de Raad van State de bedrijfsmatige ontwikkeling aan de Harderwijkerweg niet vindt passen in het Regionaal Programma Bedrijventerreinen Noord Veluwe plus de hiervoor (door ons) genoemde argumenten.  Het weigeringsbesluit treft u hierbij aan.

- Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning m.b.t. legaliseren huidige gebruik (11 oktober 2017):

Op 11 oktober 2017 heeft de eigenaar opnieuw een omgevingsvergunning aangevraagd. Nu niet voor slopen en nieuwbouw maar voor het legaliseren van de bestaande gebouwen/schuren. Feitelijk houdt de vergunning-aanvraag in dat de bestemming van de grond die nu agrarisch is op basis van het Bestemmingsplan Tonselse Veld 1987, door legalisering van de gebouwen t.b.v. opslag- en transportactiviteiten, een bedrijvenbestemming krijgt. En dat is juist wat de Raad van State in haar uitspraak van 5 april 2017 niet heeft toegestaan omdat er in de regio voldoende bedrijventerreinen zijn waar deze opslag- en transportactiviteiten naar toe kunnen worden overgebracht.

Op 4 november 2017 heeft de Stichting een zienswijze / mening  verstuurd aan het college van B en W. én het verzoek om naar aanleiding van de toezegging van het college (tijdens het overleg van juni 2017) nader overleg over het gebied. Zie bijgaande brief.

Op 2 december 2017 heeft het college van B en W de Stichting geïnformeerd over hun besluit m.b.t. de omgevingsvergunningaanvraag Harderwijkerweg 132. Men wil op basis van de zgn. “kruimelregeling” de vergunning voor een tijdelijke termijn van 10 jaar gedeeltelijk verlenen voor de inpandige opslag, met uitzondering van de steiger- en metaalverwerking en buitenopslag, zie bijgaande brief.

Ons verzoek om overleg over de integrale aanpak van het gebied, conform de toezegging van het college, is voor kennisgeving aangenomen, zie bijgaande brief.

- Bezwaarschrift Stichting WRBT ( 8 januari 2018):

Op 8 januari 2018 heeft de Stichting een bezwaarschrift tegen de legalisering ingediend bij het college van B en W. De Stichting vindt dat niet via een incidentele ‘voorsorteeractie’ en ook niet voor een termijn van 10 jaar het gebruik op dit perceel op deze wijze gelegaliseerd moet worden. Het college moet daarentegen juist zo spoedig mogelijk het bestemmingsplan integraal aanpassen t.b.v. de vier percelen aan de Harderwijkerweg. Dan weet iedereen tegelijkertijd waar hij/zij aan toe is en kan zijn/haar plannen daarop aanpassen.

Ons is bekend dat 2 belanghebbende bewoners uit het Tonselse Veld eveneens een bezwaarschrift hebben ingediend.

Op 4 april 2018 heeft de Stichting een brief gekregen dat “door omstandigheden” het college nog geen beslissing heeft kunnen nemen. De beslissing is met 6 weken uitgesteld.

- Beslissing op bezwaarschrift (2 juli 2018):

Op 2 juli 2018 heeft het college de beslissing uitgereikt aan een afvaardiging van het bestuur van de Stichting WRBT. De commissie voor de bezwaarschriften stelde de Stichting op alle punten in het gelijk en adviseerde het college van B & W om een nieuw besluit te nemen met inachtneming van haar advies. Het college ging hier aan voorbij en handhaafde haar oorspronkelijke besluit en legaliseerde het huidige gebruik voor een tijdelijke en maximale termijn van 10 jaar. Het nieuwe besluit is niet meer gebaseerd op de argumenten zoals genoemd in het aanvankelijke besluit (zie de brief van 2 december 2017). Het college zegt nu dat “de gemeenten Harderwijk, Putten en Ermelo in samenspraak met de provincie Gelderland geconstateerd hebben dat het Regionaal Programma Bedrijventerrijnen Noord Veluwe moet worden geactualiseerd en herijkt. Daarbij dient tevens in ogenschouw te worden genomen een mogelijke afschaling van het bedrijventerrein Kerkdennen. Indien daarover overeenstemming kan worden worden bereikt, dan is toekenning van een toekomstige bedrijfsbestemming aan de terreinen aan de Harderwijkerweg (132/138), niet ondenkbaar“. Om die reden heeft het college van B en W het besluit tot tijdelijke legalisering van max. 10 jaar in stand gelaten. Zie hier het besluit en het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften.

Ons commentaar:

Het is erg jammer dat juist dit nieuwe college gekozen heeft voor deze benadering. Inhoudelijk én politiek is dit een volkomen nieuwe argument en standpunt dat voor velen nieuw zal zijn. Ook juridisch is dit zeer curieus want men laat het oorspronkelijke besluit in stand maar dan op basis van andere en nieuwe argumenten waar niemand iets van heeft kunnen vinden en waarvan de realiteitswaarde ook nog maar moet blijken. Het komt over als een gelegenheidsargument omdat de andere argumenten het niet gehaald hebben. Het is ook jammer dat dit college de oude lijn die door het voorgaande college was ingezet, niet doorbroken heeft door de ontwikkelingen (in dit geval dus de besluitvorming) in dit gebied stil te leggen en op korte termijn te zorgen voor een integrale aanpak (een nieuw bestemmingsplan voor 4 percelen aan de Harderwijkerweg). Het had een politiek statement van dit college kunnen zijn richting de “oude politiek” in Ermelo en een statement waarvoor de Raad van State het college alle argumenten voor heeft aangedragen. Helaas een gemiste kans!

- Beroep bij de Rechtbank Gelderland

2 bewoners waaronder tevens een bestuur van een recreatiepark zijn tegen het besluit van het college van B en W van 2 juli jl. in beroep gegaan bij de rechtbank in Arnhem. Inmiddels is de procedure op verzoek van de gemeente al twee keer uitgesteld (in december 2018 en in februari 2019).

- Vraagtekens bij de bestuurlijk integere besluitvorming.

De echte reden van het uitstel is onbekend, maar ….. ongetwijfeld gelegen in de mening van het college van B en W met betrekking tot het nieuwe bestuurlijke overleg Ontwikkeltraject Regionaal Programma Werklocaties. Opvallend daarbij is overigens dat het college van B enW haar mening formuleert als die van de “gemeente Ermelo”, terwijl de gemeenteraad nog helemaal van niets weet! Zie de besluitvorming in de notulen van B en W van 18 december 2018 (punt 4). Men wil het gebied in het Tonselse Veld aan de Harderwijkerweg een bedrijfsbestemming geven via het nieuw te maken Regionaal Programma Werklocaties, de opvolger van de Regionaal Programma Bedrijventerreinen van de regio Noord-West Veluwe dat per 1-1-2018 is opgehouden te bestaan. Het college van B en W heeft dus nu achteraf een basis “georganiseerd/geconstrueerd” voor het standpunt dat ze ca 6 maanden daarvoor al hadden ingenomen in het besluit van 2 juli jl.

Hoezo integere bestuurlijke besluitvorming en wie doet daar wat aan? De gemeenteraad?

- Behandeling beroep bij de rechtbank Gelderland in Arnhem eind juli 2019

Op 24 juli 2019 was de behandeling van deze zaak bij de rechtbank in Arnhem en op 30 juli 2019 heeft de rechtbank een tussenuitspraak gedaan. Lees deze uitspraak hier.

Kort samengevat stelt de rechtbank vast dat er sprake is van een zogenaamd motiveringsgebrek met betrekking tot de “goede ruimtelijke ordening”, een begrip in de wet waaraan alle beslissingen van een overheid op dit gebied moeten voldoen.

Daarnaast is de rechtbank van mening dat deze situatie niet geïsoleerd kan worden bezien en verzoekt het college van B enW om óók voor de omliggende percelen aan te geven welk gebruik daar plaatsvindt, en of dit gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. Deze planologische situatie moet het college van B en W betrekken bij zijn oordeel of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De rechtbank heeft hiervoor een termijn gesteld van 6 weken, waarop vervolgens de indieners van het beroepschrift of derde belanghebbenden nog kunnen reageren. Daarna doet de rechtbank definitief uitspraak.

Ons commentaar:

Wij zijn blij met deze uitspraak. In de bezwaarprocedure (zie ons bezwaarschrift inhoudelijk hierboven) hebben wij nl. al aangegeven dat er geen sprake was van een “goede ruimtelijke ordening” en dat het college van B en W een integrale visie moet hebben op het gebruik van de percelen aan de Harderwijkerweg. Als Stichting WRBT zijn wij dus niet tegen (een) individuele ondernemer(s) maar wij wij willen geen “hap-snap” beslissing t.a.v. individuele eigenaren en/of “voorsorteer-acties” m.b.t. werklocatie’s ed. zonder dat een legitieme basis heeft en iedereen (gemeenteraad én burgers van Ermelo) daar iets van gevonden heeft. Het college van B en W moet kijken naar het geheel van het gebied!  Wij wachten nu het nieuwe besluit van het college van B en W af.

- Procesverloop bij de rechtbank:

17 september 2019:  Uit berichten van de rechtbank blijkt dat het college van B en W opvallend genoeg niet gereageerd heeft op de tussenuitspraak en de vragen van de rechtbank Gelderland. De rechtbank zal nu binnenkort uitspraak doen.

21 september 2019: De advocaat van de gemeente stelt dat hij niet geïnformeerd is door de rechtbank omdat de uitspraak hem niet heeft bereikt. Deze is kennelijk afgegeven bij een ander bedrijf in het pand waar ook de advocaat is gevestigd. De rechtbank heeft naar aanleiding daarvan om een reactie gevraagd van de 2 bewoners die in beroep zijn gegaan.

1 november 2019: Er is in de tussentijd wat briefwisseling geweest tussen de rechtbank en de verschillenden partijen. Zodra daaruit een conclusie kan worden getrokken, wordt dat hier gemeld.

5 november 2019: De rechtbank heeft schriftelijk laten weten dat de gemeente te laat heeft gereageerd en dat zij binnen 6 weken (na 1 november) uitspraak zal doen.

19 december 2019: de rechtbank Gelderland doet uitspraak. Lees de uitspraak hier.

Kort samengevat: de rechtbank van oordeel dat het college van B en W nog steeds onvoldoende heeft gemotiveerd dat de ontwikkeling aan de Harderwijkerweg 132 in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, te meer omdat de gestelde ontwikkelingen m.b.t. het Regionale Programma Werklocaties niet alleen niet is besproken binnen de gemeente Ermelo noch dat nog maar de vraag is of het in de huidige vorm de eindstreep haalt. De rechtbank vernietigd niet alleen het besluit op bezwaar maar herroept ook de verleende tijdelijke omgevingsvergunning van 30 november 2017.

Ons commentaar:

We zijn weer terug bij af en bij de situatie 2017 en voorgaande jaren. Ondertussen een hoop juridisch “gedoe en geklungel” waar niemand iets mee op is geschoten en waar bij iedereen de ergernis is toegenomen. 2 jaar geleden hebben wij als WRBT al gevraagd aan het college van B en W om een integrale aanpak. Een aanpak die naar later blijkt, ook door de rechter wordt verwacht maar waar het college van B en W zich gewoon niets van aantrekt. Zij trekt haar eigen plan met ad hoc beslissingen, gaat de dialoog niet aan met alle betrokken partijen en gaat gewoon door met het zinloos procederen met gemeenschapsgeld. Wie stopt dit? Is het niet eens tijd voor een objectief (bijvoorbeeld van de Rekenkamer) onderzoek naar het juridisch handelen van de gemeente?

- College van B & W gaat in hoger beroep bij Raad van State

29 januari 2020: Het college van B en W heeft te kennen gegeven in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de Rechtbank bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie hier het beroepschrift dat de gemeente heeft ingediend bij de Raad van State.

Lees hier de reactie van de bezwaarmakers op het beroepschrift van de gemeente aan de Raad van State.

- Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 17 maart 2021

Op 2 februari 2021 vond de zitting plaats en op 17 maart deed de Raad van State uitspraak. Lees deze hier.

Kort samengevat is de Raad van State van oordeel dat de gemeente het regionale beleid met betrekking tot het Programma Werklocaties (RPW) voldoende heeft betrokken bij de beoordeling en ook deugdelijk heeft gemotiveerd waarom zij de vergunning heeft verleend. Ook was er verschil van inzicht over het al dan niet juridisch kunnen herstellen van het besluit. Dat is echter inhoudelijk nu van minder belang. De Raad van State heeft de uitspraak van de rechtbank vernietigd waardoor het besluit op bezwaar van 2 juli 2018 in stand is gebleven en de eigenaar van de Harderwijkerweg 132 weer beschikt over een tijdelijke omgevingsvergunning voor de opslag van 10 jaar.

Wij sluiten dit dossier.

 

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven