Inleiding

Het Tonselse Veld is door het aantal bungalow- en recreatieparken die daar zijn gevestigd een belangrijk gebied. Niet alleen voor de gemeente Ermelo en de bewoners in het Tonselse Veld, maar zeker ook voor de parken zelf. Het gebied grenst aan Natura2000- en Gelders Natuur Netwerk-gebieden met alle unieke en bijzondere voordelen van dien.

De recreatie die zich in het gebied sinds de jaren '70 en '80 ontwikkeld heeft, heeft een rijke schakering opgeleverd van recreatieparken die zich op verschillende wijze onderscheiden van elkaar in omvang, aard en eigendomssituaties. Het Tonselse Veld heeft lange tijd zeer weinig bestuurlijke aandacht gekregen. Het tij lijkt zich langzamerhand te keren, voornamelijk via het regionale project Vitale Vakantieparken (hierover verderop meer).

Verschillende beleidsnotities gemeente Ermelo

In januari 2016 heeft de gemeente de beleidsnotitie Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in de gemeente Ermelo vastgesteld. Het Tonselse Veld is één van de gebieden die daarbij uitgebreid aan de orde komt.

Er lopen m.b.t. de recreatie nog twee andere programma’s bij de gemeente, nl. de Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie (lokaal in Ermelo) en het project Vitale Vakantieparken (regionaal). Wat wij echter hier ook zien, net als bij veel andere projecten bij de overheid, dat er sprake is van een ééndimensionale benadering en overaccentuering van het economisch perspectief. In Ermelo is een één-op-één-benadering (maatwerk) en het uitvoeren van pilots (met specifieke parken) erg in trek. Het nadeel daarvan is dat de andere parken of bewoners in de wijk niet weten wat er speelt. Ook is er nauwelijks of geen sprake is van een integrale benadering, waarin ook de effecten op het woon- en leefklimaat voor andere (of dezelfde) functies in een wijk worden bekeken.

Verder is het ook van belang dat er ten behoeve van het Tonselse Veld een landelijk project Stedelijke Herverkaveling loopt. De concretisering en feitelijke uitwerking van dit landelijke project voor het Tonselse Veld zijn ons niet bekend. Wij vinden het belangrijk om bij deze ontwikkeling nauw betrokken te worden en hebben om die reden de afgelopen jaren diverse keren  uitgebreid gesproken met de (inmiddels 3) gemeentelijke projectleider(s) van het project Vitale Vakantieparken. Wij hebben daarbij ook aangegeven mee te willen denken en te willen doen.

Gemeentelijke (beleids)ontwikkelingen en nieuwsbrieven

De actuele ontwikkelingen, nieuwsbrieven, interessante links ed. vindt u op de gemeentelijke site.

Juni 2019

In de raadscommissie Infra en Ruimte wordt op 25 juni 2019 gesproken over de zgn. “Verbrede reikwijdte van het bestemmingsplan recreatieterreinen”.  Het doel hiervan is om een nieuw planologisch kader voor de fysieke leefomgeving van de Ermelose recreatieterreinen te ontwikkelen door een bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte, waarbij flexibiliteit en maatwerk mogelijk worden gemaakt. Dit proces zal in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en recreatieondernemers, beheerders en eigenaren worden doorlopen.

Debat gemeenteraad op 1 december 2021

Naar aanleiding van de startbijeenkomst op 29 september 2021 en de vervolgbijeenkomst is een discussienota opgesteld op basis waarvan de gemeenteraad in debat zal gaan om de uitgangspunten voor het nieuwe plan mee te geven aan het college van burgemeester en wethouders. In de discussienota staat het proces omschreven en zijn een drietal thema's uitgewerkt, waarbij ook de opbrengsten van de dialoogavond zijn meegenomen. Bij de mogelijke keuzes per thema is ook rekening gehouden met de input vanuit de dialoogavond.

Nadat de gemeenteraad de keuzes heeft gemaakt, gaat het college aan de slag met het opstellen van het nieuwe plan. Daarin zullen meerdere participatiemomenten worden opgenomen. De nota, meer achtergrondinformatie (notitie thema's) en het digitale 'geeltjes'bord (jambord) treft u aan bij de vergaderstukken voor 1 december as. Lees die hier.

N.a.v. het debat op 1 december is op 21 december 2021 is een gemeentelijke informatie memo verschenen met de resultaten qua uitgangspunten van de verdere uitwerking.

Naar verwachting zal bovenstaande in het najaar van 2022 leiden tot formele vervolgstappen.

Vervolg Vitale Vakantieparken

De WRBT heeft altijd aangegeven graag betrokken te worden bij het invulling geven aan het project Vitale Vakantieparken (VVP) en waar mogelijk is, samen op te trekken met de projectleiders. In die hoedanigheid zijn wij in het najaar van 2023  gevraagd om met de inmiddels aangestelde gebiedsregisseur van VVP en de projectleider vanuit de gemeente Ermelo een gebiedsexcursie te ondernemen om de aandachtspunten van het Tonselse Veld uit te lichten. Aandachtspunten die tijdens deze gebiedsexcursie ter sprake zijn gekomen zijn onder andere verkeer- en parkeerproblematiek waardoor de staat van de bermen zeer slecht is, de staat van de fietspaden in het gebied en groenversterking op en rondom parken.

De vervolgstap betrof het aanstellen van Waardenburg Ecology als ecologisch bureau om verder vorm te geven aan de plannen, waarin ook de punten vanuit de WRBT meegenomen zouden worden. Hierna heeft de WRBT nogmaals om tafel gezeten met Waardenburg Ecology, VVP, de gemeente Ermelo en een aantal natuur- en milieuorganisaties om toelichting te ontvangen op de conceptplannen en onze ideeën hierover aan te dragen.

Op 16 april 2024 vond de presentatie van deze conceptplannen plaats, waarbij parkeigenaren, bewoners en recreanten uit het gebied aanwezig waren om hun eventuele op- en aanmerkingen te leveren. Natuurlijk was ook de WRBT hierbij aanwezig. Tot nu toe zijn wij positief over de (concept)plannen, die een goede bijdrage lijken te gaan leveren aan de versterking van natuur en rust in het Tonselse Veld: onder andere het inperken van verkeer, verbeteren van de bermen en plaatsen van gebiedseigen verfraaiing. De plannen zijn hier terug te vinden. Let wel op dat dit conceptplannen betreffen, ze kunnen dus nog aan wijzigingen onderhevig zijn.

Als alles volgens schema verloopt, verwacht VVP in het najaar van 2024 de eerste schop in de grond te zetten, waarmee een jarenlang bestuurlijk tekort aan aandacht voor het Tonselse Veld eindelijk in concrete zin doorbroken zou worden.

Wij blijven u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen...

 

 

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven