Aanleiding:

Op de hoek van de Harderwijkerweg / Fazantlaan is een parkeerterrein gerealiseerd in een stukje bosgebied voor en door camping De Haeghehorst. Dit parkeerterrein is bedoeld voor de bezoekers van de camping. Dit is mogelijk gemaakt in het begin 2016 vastgestelde bestemmingsplan Tonselse Veld. Het parkeerterrein voor ca 100 auto’s is bereikbaar via de hoofdingang van de camping. Waarom wordt/is dit stukje bos voor een parkeerterrein opgeofferd? Omdat er gedurende het zomerseizoen altijd veel te veel auto’s door bezoekers van de camping werden geparkeerd langs de Fazantlaan. Hierdoor ontstaan en ontstonden gevaarlijke situaties.

Vandaar dat het college van B en W in de zgn. zienswijze nota op het bestemmingsplan en in latere schriftelijke stukken heeft toegezegd dat áls het parkeerterrein gerealiseerd wordt, aan beide zijden van de Fazantlaan het parkeren verboden zal worden door middel van een parkeerverbod.

Eind april 2018 hebben de eigenaren van de camping aan wethouder Klappe gevraagd of zij het parkeerterrein al in gebruik kunnen nemen. De wethouder en later ook het college van B en W heeft daarmee ingestemd. Eén belangrijk punt is hierbij echter achterwege gelaten, nl. de randvoorwaarde voor het in gebruiknemen van het parkeerterrein, het verhinderen van het parkeren langs de Fazantlaan.

Op 5 juni is een vertegenwoordiging van de Stichting WRBT op het wethoudersspreekuur geweest en is wethouder Vogelsang hierover geïnformeerd en gevraagd deze toezegging te realiseren. Deze heeft toegezegd het kort te sluiten met zijn collega en ons daarover uiterlijk 12 juni te informeren.

Medio oktober 2018 heeft er nog niemand gereageerd op deze afspraak. Wanneer komt het college van B en W de toezegging na om het parkeren langs de Fazantlaan te verhinderen?

Realisatie?

Tijdens een gesprek met wethouder Klappe op 11 september 2018 heeft de wethouder aangegeven dat hij verwacht dat rond de jaarwisseling 2018/2019 de verkeersmaatregel om het parkeren (op zowel de rijbaan als in de bermen!) langs de Fazantlaan te verhinderen, gerealiseerd zal worden/zijn.

- Publicatie ontwerp verkeersbesluit oktober 2018

Op 24 oktober 2018 heeft het college van B en W een ontwerp-verkeersbesluit gepubliceerd m.b.t. het parkeerverbod aan de Fazantlaan. Lees hier >

Waarom geen vooroverleg?

Los van de inhoud is het jammer dat er van gemeentezijde geen contact is gezocht/ vooroverleg is geweest met de Stichting en andere belanghebbenden uiteraard. Het is procedureel en communicatief een gemiste kans om proactief de dialoog te zoeken en te toetsen of er wellicht vooraf al ergens mee rekening kan worden gehouden.

- Zienswijze Stichting WRBT december 2018

De Stichting WRBT heeft op 3 december 2018 een zienswijze ingediend ten aanzien van het ontwerp verkeersbesluit. Lees hier ⇒

- Besluit college van B en W op ingediende zienswijzen

Op 3 april is het besluit ontvangen van het college van B en W op de ingediende zienswijzen m.b.t. het ontwerp verkeersbesluit.

U treft deze hier aan. Helaas is er niet tegemoet gekomen aan de wens van de Stichting om slechts een gedeelte van de Fazantlaan te voorzien van een parkeerverbod, dáár waar het nodig is en waar dan ook perkeerbelemmerende voorzieningen zouden moeten worden aangebracht.

- Realisatie parkeerverbod juni 2019

In week 24 zijn de parkeerverbodsborden geplaatst aan de Fazantlaan.  Hiermee kunnen we na vele jaren, een dossier afsluiten voor de bewoners van de Fazantlaan.

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven