Inleiding

Op 11 november 2020 heeft de gemeenteraad via een motie besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de zgn. “langlopende dossiers” zoals genoemd in het NSOB-onderzoek.

De Stichting WRBT vindt het een goede zaak dat de gemeenteraad deze motie heeft aangenomen en dat er duidelijkheid komt over een aantal zaken. De Stichting WRBT vraagt als sinds het najaar van 2019 naar een onafhankelijk onderzoek omdat wij ervaren dat er dingen gebeuren/besluiten worden genomen waar wij grote vraagtekens bij zetten voor wat betreft de juistheid. De achtergronden/voorgeschiedenis en aanleiding van het onafhankelijke onderzoek vindt u hier.

Omdat er nu dus een onderzoek zal worden uitgevoerd hebben wij een apart dossier gemaakt rondom dit onderwerp. Dit dossier heeft een dynamisch karakter waarbij wij de gemeentelijke voortgang en onze ervaringen/commentaar zullen vermelden.

- Wat houdt deze motie in:

 1. De gemeenteraad gaat een commissie benoemen die een selectie maakt van de (maximaal) 5 meest in het oog springende lang lopende dossiers en legt deze selectie met een plan van aanpak aan de gemeenteraad voor ter goedkeuring.
 2. als de raad daarmee instemt laat de raad een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar deze dossiers.

- Wat wordt volgens de motie onderzocht:

 1. de juridische en/of rechtmatigheidsaspecten,
 2. de communicatie met de inwoners over de dossiers en
 3. de zorgvuldigheid van het handelen in deze dossiers van de drie gemeentelijke bestuursorganen (de burgemeester, het college van B & W en de gemeenteraad) en de ambtelijke organisatie.

De nadruk van het onderzoek ligt op de punten 2 en 3.

- Wat wordt gedaan met de uitkomsten:

De uitkomsten van dit onderzoek worden uiterlijk in het voorjaar van 2021 bekend gemaakt waarna vervolgens een raadsenquête wordt gehouden. Tijdens die raadsenquête zullen vertegenwoordigers van elk dossier worden uitgenodigd voor een bespreking.

Vervolgens zal de gemeenteraad vervolgstappen formuleren.

Tot zover (onze interpretatie van) de uitleg over de motie. Wij wachten nu dus af op welke wijze, ten aanzien van welke onderwerpen en door wie het onafhankelijk onderzoek zal worden uitgevoerd.

- Welke onderwerpen stelt de Stichting WRBT t.a.v. het Tonselse Veld voor?

Dat zijn de volgende onderwerpen:

In elk van deze dossiers hebben wij een schematisch en samenvattend overzicht aangegeven waarin de hoofdlijn staat van onze "ervaringen" met de gemeente Ermelo en wat wij daarvan vinden. In alle dossiers komen zowel juridische- en rechtmatigheid- als ook zorgvuldigheid en communicatieve aspecten aan de orde.

- Januari 2021: Plan van aanpak en raadsvoorstel "langlopende dossiers"

In januari 2021 werd het plan van aanpak bekend gemaakt ten behoeve van een beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad op 3 februari 2021. Het raadsvoorstel en het plan van aanpak treft u hierbij aan.

- Commentaar WRBT op plan van aanpak en raadsvoorstel: 

Tot onze grote verbazing zien we dat het gepresenteerde plan van aanpak en het raadsvoorstel beperkt zijn qua doelstelling en opzet in vergelijking met de doelstelling in de oorspronkelijke motie.

Even terug. De doelstelling van het onderzoek in de motie zijn nl:

 1. juridische - en rechtmatigheidsaspecten;
 2. communicatie met de inwoners en
 3. zorgvuldigheid van handelen (in de dossiers) door de gemeentelijke bestuursorganen en de ambtelijke organisatie.

De nadruk van de motie ligt op de laatste twee aspecten (communicatie en zorgvuldigheid van handelen), dus zonder de juridische- en rechtmatigheidsaspecten uit te sluiten.

In het raadsvoorstel en het PvA zien we nu echter als beoogd effect genoemd: "Het uitvoeren van een onderzoek naar de mate waarin de gemeente zorgvuldig handelt richting inwoners en ondernemers op het gebied van communicatie en informatievoorziening. Met dit onderzoek moet de gemeente verantwoording kunnen afleggen aan de samenleving en lering kunnen trekken voor de toekomst"

en de voorlopige hoofdvraag: “In hoeverre handelt de gemeente Ermelo zorgvuldig richting haar inwoners in de communicatie en informatievoorziening?”

Ook staat er expliciet dat het onderzoek niet gaat over de juridische- en de rechtmatigheidsaspecten omdat de gemeenteraad niet op de stoel van de rechter wil gaan zitten.

Wij zijn het niet eens met de doelstelling zoals de commissie deze in het voorstel heeft geformuleerd en dragen natuurlijk ook alternatieven aan.

Onze opmerkingen:

 1. De juridische - en rechtmatigheidsaspecten

Deze zijn doorgestreept met als reden dat er tegelijkertijd een onderzoek loopt naar juridische kwaliteitszorg door de rekenkamercommissie van de gemeente Ermelo-Harderwijk. Wij vinden dit onterecht omdat het rekenkameronderzoek een geheel andere doelstelling en functie heeft. Zie die opdracht/doelstelling van het rekenkameronderzoek hier.

De rekenkamercommissie zegt daarbij dat er geen individuele gevallen worden onderzocht, men kijkt alleen naar trends binnen de gemeente. Hun onderzoek gaat kort samengevat over de kwaliteit en vormgeving van de juridische organisatie van de gemeente en in hoeverre de juridische functie toekomstbestendig is. Dat is een management vraagstuk. Het gaat in het rekenkameronderzoek niet over de vraag hoe de drie bestuursorganen zich in de praktijk van alle dag en in de lang lopende dossiers in het bijzonder van juridische argumenten hebben voorzien en deze al dan niet terecht hebben gebruikt. En dat is wel onderwerp van onderzoek in de motie omdat dát juist in de praktijk wordt betwist door de burgers in de diverse procedures. Met andere woorden: overlap of samenhang met het rekenkameronderzoek is er niet en dus ook geen reden om de juridische- en rechtmatigheidsaspecten te schrappen in de onderzoeksopzet. De rigide positie die het college van B en W en in het verlengde daarvan de gemeenteraad vaak inneemt in de verschillende lang lopende dossiers en een overheid die tijdens dat proces niet de dialoog zoekt met de burger, zou een belangrijk onderdeel moeten zijn van het onderzoek. Dáár zit heel veel frustratie van inwoners van Ermelo. De gemeenteraad zou zich juist eens moeten beraden over andere manieren van juridische conflict oplossing.

 1. De communicatie met de burgers

In het plan van aanpak van de commissie wordt de communicatie met de inwoners breder gemaakt door er organisatorische vraagstukken bij te betrekken, zoals de interne en externe communicatie en de informatievoorziening. Op zich zijn dat goede zaken om naar te kijken maar het is in dit geval nog niet van belang want het gaat in eerste instantie expliciet over hoe verloopt de communicatie met de inwoners over de dossiers, niet meer en niet minder. Die andere aspecten zijn een voorwaarde of een gevolg. Onderzoek nu eerst hoe de communicatie verloopt met sec de inwoners en benoem op basis daarvan verbeterpunten betreffende de in- en externe communicatie- en informatievoorziening.

 1. De zorgvuldigheid van handelen

Het derde aspect in de motie is de zorgvuldigheid van handelen van de drie bestuursorganen en de ambtelijke organisatie bij de dossiers. De commissie heeft het slechts over de zorgvuldigheid met betrekking tot de communicatie met de burgers. Dat is veel te eng geredeneerd. Het is namelijk veel breder en het gaat om de zorgvuldigheid van handelen, niet alleen in de communicatie!

Daarnaast wordt gesproken over “de gemeente”. Dit is onvoldoende specifiek. Er dient sprake te zijn van onderzoek naar zorgvuldigheid van handelen (bij de dossiers) van de drie bestuursorganen én de ambtelijke organisatie. Wat ons betreft is dat bedoeld om de verantwoordelijkheid voor gedrag/standpunten/beslissingen helder te krijgen van de bestuursorganen burgemeester, college van B & W en de gemeenteraad én zo nodig het ambtelijk apparaat.

Gebruik bij de toetsing van “zorgvuldigheid” de behoorlijkheidsnormen die de Nationale Ombudsman heeft opgesteld om overheden te helpen goed om te gaan met burgers en hun belangen. De essentie van behoorlijk overheidsoptreden kan volgens de Nationale Ombudsman worden samengevat in vier kernwaarden:

 1. Open en duidelijk
 2. Respectvol
 3. Betrokken en oplossingsgericht
 4. Eerlijk en betrouwbaar.

Deze kernwaarden worden maatschappelijk unaniem gesteund, staan niet ter discussie en worden als werkbare en waardevolle toetsingscriteria gezien, ook voor Ermelo!

 1. De beperking van het aantal dossiers

De commissie stelt voor de dossierkeuze te beperken tot 2 à 3. De reden hiervan is dat het onderzoek anders te groot en te duur zal zijn en omdat er ook zo wel patronen te herkennen zouden zijn.

In de groslijst van de commissie worden 12 voorbeelden genoemd. Wij kunnen er zo al een aantal andere voorbeelden bij noemen vanuit het Tonselse Veld en als aan de bewoners van Ermelo wordt gevraagd om voorbeelden te noemen, dan zouden er minstens 25 op de groslijst staan. Het geeft aan dat er bij de inwoners van Ermelo veel onvrede is. Het aantal onderzoeken dan tot slechts 5 te beperken, is al (te) weinig omdat het natuurlijk ook een vorm is van “traumaverwerking” voor veel burgers en daardoor “helend” kan werken. Door nu te stellen dat het te groot en te duur wordt werkt averechts en wordt het gevoel bij de burgers bevestigd dat “de politiek het probleem marginaliseert en wegredeneert”. Dus: zeker 5 (liever meer) onderwerpen laten onderzoeken. En als het een kwestie van financiën is dan zijn er gelet op het belang van een degelijk onderzoek ongetwijfeld andere dekkingsmogelijkheden dan alleen het budget van de raad.

 1. De raadpleging van de burgers

Wij willen voorstellen om de burgers niet te betrekken in de dossierkeuze. Het is nl. een lege huls om hier betrokkenheid mee te bewerkstelligen. Er is geen burger die de inhoud en omvang kan beoordelen van alle zaken en daar dan een verantwoorde keuze in kan maken. De keuze wordt vervolgens bepaald door simpelweg het meeste aantal stemmen. Het wordt een spelletje met “wie heeft de meeste stemmen” en de uitslag kan op diverse manieren ongewenst beïnvloed worden. Het is “voor de bühne-gedrag”.  Maak zelf als gemeenteraad een keuze en leg uit waarom de keuze is gevallen op een van de verschillende onderwerpen. Dat specifieke burgers en stakeholders vervolgens worden betrokken in de onderzoeken is vanzelfsprekend. Betrek de burgers van Ermelo vervolgens uiteraard wel bij de uitkomsten en de vervolgstappen die de gemeenteraad wil nemen.

 1. De raadsenquête

Opvallend is verder dat de commissie “terugtrekkende bewegingen” maakt ten aanzien van het instrument raadsenquête. Dat is absoluut een verkeerd signaal naar de burgers. De maatschappelijke onrust (zie alle stukken en inbreng van burgers bij de raadsbijeenkomsten in oktober/november 2020) rechtvaardigt een gedegen en fundamentele aanpak waarbij de raadsenquête een goed instrument is om de problematiek goed op tafel te krijgen. Het geeft een heel raar signaal aan de burger als nu een aantal raadsleden (de commissie) stellen dat zij willen afwachten of het onderzoeksrapport een dergelijk zwaar middel rechtvaardigt, terwijl nog geen drie maanden geleden alle raadsleden (dus ook de commissieleden) unaniem hebben ingestemd met een raadsenquête. Dit terugtrekkende gedrag neigt naar en/of heeft de schijn van marginalisering en mogelijk politisering van de problematiek. Volstrekt ongewenst! Wees betrouwbaar en consistent! Ga uit van een raadsenquête en er moeten zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen. Dat blijkt later wel op basis van de resultaten van het onderzoek.

Samenvattend:

Wij vinden dat bij de minstens 5 te onderzoeken dossiers, die door de gemeenteraad zelf zijn aangewezen, de juridische- en rechtmatigheidsaspecten plus de communicatie met de burgers en de zorgvuldigheid van handelen van de drie bestuursorganen en het ambtelijk apparaat onderzocht dienen te worden. Bij de toetsing van de dossiers worden de behoorlijkheidsnormen van de Nationale Ombudsman gebruikt en op basis van het onderzoeksrapport wordt een raadsenquête gehouden.

- Het 1e debat over het plan van aanpak in de gemeenteraad

Op 3 februari 2021 heeft er een beeldvormende vergadering plaatsgevonden van de gemeenteraad over het raadsvoorstel en het plan van aanpak. Zie het audioverslag van die bijeenkomst hier (zaal Telgt 18:40 uur). Ook zijn er diverse media die over de bijeenkomst hebben geschreven, zie de mediaberichten van 3 en 4 februari 2021 hier.

Plezierig is om te constateren dat er diverse elementen waren die de Stichting WRBT naar voren heeft gebracht, bijval kregen van meerdere raadsfracties, zoals:

 • er wordt door de onderzoeksvraag in het plan van aanpak niet voldoende recht gedaan aan de inhoud van de motie
 • het aantal dossiers moet niet teveel ingeperkt worden, 2 of 3 is te mager.
 • geen keuzemogelijkheden t.a.v. de dossiers door burgers
 • er is te weinig aandacht voor de zorgvuldigheid van handelen
 • er is draagvlak om bij de toetsing van "zorgvuldigheid van handelen" de Behoorlijkheidsnormen van de Nationale Ombudsman te gebruiken

Daarnaast werden er uiteraard nog andere suggesties gedaan (zie daarvoor het audioverslag en de mediaberichten hierboven). Afspraak is dat de commissie die het plan van aanpak heeft gemaakt, met een nieuw voorstel komt voor de besluitvormende bijeenkomst op 17 februari as. U leest het gewijzigde plan van aanpak en het raadsvoorstel hier (zie politieke avond 17 feb 2021, zaal Telgt 20:20 uur).

- Ons commentaar over het gewijzigde voorstel voor de zgn. oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad op 17-2-2021

Wij constateren dat de commissie in het gewijzigde voorstel een aantal veranderingen heeft aangebracht, zie voor de stukken hierboven.

Ons commentaar richt zich op vier aspecten in de gewijzigde voorstellen.

 1. Het begrip zorgvuldigheid:

Men stelt voor ten aanzien van het begrip zorgvuldigheid aan te sluiten bij de Behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman. Wij zijn het daarmee eens, maar stellen voor om het in de opdracht wél precies op te schrijven. De te onderzoeken dossiers zullen worden getoetst aan de behoorlijkheidsnormen zoals genoemd in de Behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman. De in het gewijzigde plan van aanpak en het raadsvoorstel genoemde deelvragen over interne en externe informatievoorziening en interne en externe communicatie zijn dan niet meer nodig. Want de te onderzoeken dossiers worden al langs de meetlat van de criteria van de NO gelegd en dat bevat o.a. aspecten van informatieverstrekking en communicatie. Ook de accentuering onder het kopje Methodiek van de communicatie- en informatievoorzieningsaspecten is onnodig want dat wordt allemaal meegenomen in de behoorlijkheidsnormen van de NO.

De eerste 2 zinnen van het doel van het onderzoek zouden wat ons betreft als volgt kunnen worden geherformuleerd:

"Het onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de wijze waarop in een aantal langlopende dossiers de gemeente heeft gehandeld volgens de behoorlijkheidsnormen zoals genoemd in de Behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman. Met het onderzoeksrapport [….] de toekomst."

Deze onderzoeksdoelstelling dient eveneens opgenomen te worden in het raadsvoorstel.

 1. Wel/niet juridische - en/of rechtmatigheidstoetsing

De commissie geeft opnieuw aan dat er geen juridische- en/of rechtmatigheidstoetsing plaats gaat vinden waarbij als reden wordt opgegeven dat de gemeenteraad niet op de stoel van de rechter gaat zitten en geen oordeel wil uitspreken over inhoudelijk vraagstukken binnen een dossier.

Als eerste miskent de commissie hier de tekst van de motie. Daar worden namelijk die aspecten wél genoemd. Het is juist voor de burger erg belangrijk dat er wél sprake is van waarheidsvinding en de juridische – en rechtmatigheidstoets is daar onderdeel van. Waarheidsvinding is eveneens de essentiële doelstelling van een raadsenquête.

Door nu in het plan van aanpak en raadsvoorstel daar expliciet afstand van te doen, spreekt de gemeenteraad ook expliciet uit dat deze twee belangrijke elementen uit de unaniem aangenomen motie niet meer van toepassing zijn.

Ook wordt aangegeven dat de gemeenteraad niet op de stoel van de rechter wil gaan zitten. In zijn algemeenheid is dat een goed standpunt in het Nederlandse staatsbestel, maar de commissie wekt daarbij de indruk alsof in de genoemde dossiers altijd alle zaken zijn voorgelegd aan de rechter en dat de rechter in die gevallen ook over alle elementen in die zaken een juridisch oordeel heeft gegeven. Dat is bij de meeste langlopende dossiers in de longlist zeker niet het geval. In de juridische praktijk van alle dag is dat namelijk vaker niet dan wel het geval. De rechter kiest er bijvoorbeeld om processuele redenen regelmatig voor om een deeluitspraak te doen en komt in die gevallen niet toe aan bespreking van alle onderdelen.

Het is in de praktijk van alle dag – vandaar ook alle maatschappelijke onrust – ook helemaal niet zo dat door een burger zijn verschil van inzicht met de gemeente altijd aan een rechterlijke instantie wordt voorgelegd. Om allerlei redenen doet hij/zij dat vaak niet of slechts ten dele. Daarmee is dus ook helemaal niets gezegd over een juridisch- of rechtmatigheidsoordeel over de handelwijze van de gemeente. Onze stelling is dat het vaker niet gebeurt dan wel. Terwijl er wél heel veel onvrede is over het inhoudelijk handelen van de gemeente. Naar onze mening zal dat duidelijk blijken als u bij de burger gaat inventariseren welke dossiers op de longlist zouden moeten staan.

In juridische procedures komt het ook heel vaak voor dat de rechter zich niet uitspreekt over alle elementen die worden aangevochten door de burger. Zo is de toepassing van het belanghebbende-begrip vaak de reden dat de burger vroegtijdig de procedure moeten stoppen, maar in dat geval zegt het dus nog helemaal niets over het inhoudelijk handelen van de gemeente omdat de rechter er niet aan toe komt om dat te beoordelen. Zeker niet als er niemand in het geweer komt die wél belanghebbende is. Dit is maar één van de vele voorbeelden waarbij er helemaal geen juridisch oordeel komt over de handelwijze van de gemeente. Het voert te ver om hier nog meer voorbeelden te noemen.

Kortom: de gemeenteraad zou zich juist wél moeten uitspreken over het juridische - en rechtmatigheidsaspecten in de te onderzoeken dossiers. Elk bestuursorgaan kan zijn eigen besluiten en/of besluitvormingsproces vooraf, tijdens en achteraf juridisch laten analyseren (= evaluatie en monitoring). Dat laat de positie van de rechterlijke macht en het proces van rechterlijke toetsing onverlet.

Wij stellen voor om die aspecten nadrukkelijk op te nemen in de doelstelling van het onderzoek.

 1. Betrokkenheid burgers bij keuze van de dossiers

Nog steeds wordt voorgesteld dat de inwoners van Ermelo kunnen aangeven welke van de dossiers onderzocht dienen te worden. In onze vorige reactie hebben we al aangegeven waarom wij dat geen goed idee vinden. Het is een leeg gebaar om de burger er zogenaamd bij te betrekken want er is namelijk geen burger die dit goed kan beoordelen. Zie voor dit onderdeel onze eerdere inspraakreactie van 26 januari 2021 (punt 5). Het is zonde van de tijd, energie en het geld.

 1. Raadsenquête

Tot slot geeft de commissie aan dat zij wil afwachten of na de oplevering van het rapport een raadsenquête zal volgen.

Wij vinden dat het houden van een raadsenquête in deze fase van de voorbereiding van het onderzoek nog steeds het uitgangspunt moet blijven, zoals gesteld en besloten in de motie. Elke nuancering of afvlakking van de motie in deze fase van het proces, komt de geloofwaardigheid van uw raad niet ten goede.

Tot zover onze inspraakreactie.

Wij wachten nu de behandeling in de gemeenteraad op 17 feb. af.

- Behandeling gewijzigd voorstel in de raadsvergadering van 17 februari 2021

In de raadsvergadering van 17 februari is door de raadsleden met geen woord gerept over onze inspraakreactie. Het is ongelofelijk en geeft geen vertrouwen in de wens van de gemeenteraad om nu eens 'schoon schip te maken'.

- Besluitvorming gemeenteraad op 3 maart 2021

Inmiddels is er een hele lijst aan stukken te lezen met betrekking tot dit onderwerp, de stukken van 3 februari, de stukken van 17 februari en de aangepaste stukken voor de besluitvorming tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 maart 2021 + alle ingezonden reacties van derden. U leest al die stukken hier.

- Start burgerpeiling op 4 maart 2021

Op de Nieuwssite van de gemeente staat de burgerpeiling gepubliceerd. Een ieder wordt gevraagd om actief deze burgerpeiling in te (laten) vullen.

- Uitslag burgerpeiling 25 maart 2021

Op 25 maart 2021 maakte de gemeente de uitslag van de burgerpeiling bekend. U vindt deze hier (+ bijlage). De gemeenteraad heeft gekozen voor het doen van een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen rond Café Twinns, Tomassen Duck-to (a/d Fokko Kortlanglaan) en Pallethandel Ten Hove (a/d Haspel).

"Verrassend" detail: het bureau dat het onderzoek naar de "lang lopende dossiers" gaat uitvoeren is Necker van Naem (Utrecht), hetzelfde buro dat ook het onderzoek doet naar de juridische kwaliteitszorg bij de gemeente Ermelo dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van de rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk. Het buro Citisens, dat de burgerpeiling heeft verricht, is niet alleen van dezelfde eigenaar als Necker van Naem maar heeft ook dezelfde directeur.

- 19 mei 2021: Voortgang

Vandaag heeft de Stichting WRBT een uitnodiging gekregen voor een interview met de onderzoekers van Necker van Naem. Dat gesprek zal op 3 juni plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte.

- 8 juli 2021: Nieuwsbericht gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo heeft een Nieuwsbericht uit laten gaan waarin wordt aangegeven dat het onderzoek naar de drie dossiers klaar is maar niet voor het zomerreces kan worden behandeld. Lees het nieuwsbericht hier.  De behandeling wordt nu voorzien op 1 september 2021 in een openbare raadsvergadering waar men ook kan inspreken en vervolgens zal op 8 september 2021 het debat in de gemeenteraad en de besluitvorming plaatsvinden.

- 23 juli 2021: Brief van de gemeente over bespreekproces

De gemeente stuurde op 23 juli een brief naar de betrokkenen bij de 3 dossiers met de mededeling dat op 30 augustus as. de rapportage zal worden toegezonden en aan het einde van de dag ook openbaar zal worden gemaakt. 2 dagen later, op 1 september is het openbare beeldvormende vergadering van de gemeenteraad over het rapport waarbij kan worden ingesproken.

Omdat wij (samen met de Stichting Doeh) deze voorbereidingstijd (2 dagen) veel te kort vinden hebben we een brief geschreven aan de gemeenteraad en de griffie om het openbare debat 14 dagen door te schuiven. Lees onze brief hier.

- 20 augustus 2021: Gemeenteraad geeft meer tijd om rapport te bespreken

Op 20 augustus (16:46 uur) kregen wij een mail van de interim raadsgriffier met de informatie dat het rapport m.b.t. de langlopende dossiers op maandag 23 augustus om 09:00 uur openbaar zal worden gemaakt. De partijen die bij het proces betrokken zijn hebben de rapportage + het raadsvoorstel onder embargo tot maandag 23/8 09:00 uur al toegezonden gekregen. Zodra dat mogelijk is zullen wij die stukken ook hier toevoegen. De planning van de 'beeldvormende' bespreking met de gemeenteraad blijft 1 september as.

- 23 augustus 2021: Onderzoek langlopende dossiers is openbaar

Het onderzoek treft u bijgaand aan. Op 1 september as. is er een inspraakmogelijkheid. De stukken voor die vergadering vindt u hier.

De inspraakreactie van de stichting WRBT voor de vergadering van 1 september treft u hier aan. De bijlagen  (1 en 2) eveneens.

Als Stichting hebben wij besloten een uitgebreide schriftelijke inspraakreactie te versturen en af te zien van een mondelinge toelichting. De meerwaarde daarvan zagen wij niet in omdat dat een herhaling van zetten zou zijn en de vergaderorde geen ruimte biedt voor een wederzijdse dialoog of gesprek met de raadsleden en of andere insprekers. Onze schriftelijke reactie is duidelijk genoeg. Wij wachten daarom de inhoudelijke behandeling van onze inspraakreactie op 1 én 8 september as. af.

- Raadsbehandeling op 8 september 2021

Tijdens de raadsbehandeling op 8 september 2021 is in besluitvormende zin gesproken over het raadsonderzoek Langlopende dossiers. In de agenda van de raadsvergadering onder punt 6 vindt u alle stukken + het besluitvormingsvoorstel. Het besluitvormingsvoorstel is geamendeerd met een drietal amendementen, zie de hiervoorgenoemde stukken. Ook zijn er 3 moties aangenomen: de motie Gesprek met insprekers, Bespreken handhavingszaken OO&V en kwesties RO, Informeren raad als college van B&W afwijkt van advies Cie. Bezwaarschriften.

- Gesprek met insprekers 27 oktober 2021

Ter uitvoering van de motie Gesprek met insprekers (zie hierboven) hebben alle betrokkenen bij de drie dossiers een uitnodiging gekregen voor het gesprek. Dat wordt gehouden op 27 oktober 2021 om 19:30 uur in de Theaterzaal van de Dialoog. Zie de agenda voor het gesprek hier (zie onder 19:30 uur, Theaterzaal).

De WRBT inspraakreactie kunt u hier (scroll door naar ca 44 min) beluisteren of lezen.

Samenvattend doen wij de volgende aanbevelingen:

 1. Een vorm van open communicatie en het debat met en tussen betrokkenen zou in veel gevallen deel uit moeten maken van het besluitvormingsproces (voorafgaand aan de fase beeldvorming).
 2. Ga in gesprek met de betrokkenen van de LLD dossiers + met de betrokkenen van de andere dossiers die kennelijk op het lijstje staan over wat er nu gaat gebeuren, zodat de verwachtingen over de aanpak wederzijds goed worden uitgesproken.
 3. Start bij handhavingskwesties eerst een overleg met betrokkenen en ga daarna pas het juridische spoor in. En ook tijdens dat spoor kan er nog gewoon gecommuniceerd worden over oplossingen en/of vervolgacties.
 4. Maak altijd een nota op de inspraakreactie, zodat elke inspreker persoonlijk antwoord krijgt op zijn inbreng, vóórdat er besluitvorming wordt gepleegd.

Stand van zaken augustus 2022

De Stichting WRBT heeft vooralsnog dit dossier gesloten. Niet omdat het nu allemaal is opgelost / dat het beter gaat / dat er nu sprake is van een open dialoog tussen of B&W of de gemeenteraad. Nee helaas niets van dit alles. De feitelijke situatie in de gemeente Ermelo is - voorzover wij merken - niet gewijzigd. Alle woorden die hieraan gewijd zijn en moeite die is gedaan, zijn verspilde moeite geweest.

 

 

 

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven