Inleiding

Het onafhankelijke onderzoek naar de “lang lopende dossiers”.

Op 11 november 2020 heeft de gemeenteraad via een motie besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de zgn. “lang lopende dossiers” zoals genoemd in het NSOB-onderzoek.

De Stichting WRBT vindt het een goede zaak dat de gemeenteraad deze motie heeft aangenomen en dat er duidelijkheid komt over een aantal zaken. De Stichting WRBT vraagt als sinds het najaar van 2019 naar een onafhankelijk onderzoek omdat wij ervaren dat er dingen gebeuren/besluiten worden genomen waar wij grote vraagtekens bij zetten. Om die reden hebben wij nu dan ook een apart dossier gemaakt rondom dit onderwerp. Dit dossier zal dus een dynamisch karakter hebben waarbij wij de voortgang en onze ervaringen zullen melden. De achtergronden/voorgeschiedenis en aanleiding van het onafhankelijke onderzoek vindt u hier.

- Wat houdt deze motie in:

  1. De gemeenteraad gaat een commissie benoemen die een selectie maakt van de (maximaal) 5 meest in het oog springende lang lopende dossiers en legt deze selectie met een plan van aanpak aan de gemeenteraad voor ter goedkeuring.
  2. als de raad daarmee instemt laat de raad een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar deze dossiers.

- Wat wordt volgens de motie onderzocht:

  1. de juridische en/of rechtmatigheidsaspecten,
  2. de communicatie met de inwoners over de dossiers en
  3. de zorgvuldigheid van het handelen in deze dossiers van de drie gemeentelijke bestuursorganen (de burgemeester, het college van B & W en de gemeenteraad) en de ambtelijke organisatie.

De nadruk van het onderzoek ligt op de punten 2 en 3.

- Wat wordt gedaan met de uitkomsten:

De uitkomsten van dit onderzoek worden uiterlijk in het voorjaar van 2021 bekend gemaakt waarna vervolgens een raadsenquête wordt gehouden. Tijdens die raadsenquête zullen vertegenwoordigers van elk dossier worden uitgenodigd voor een bespreking.

Vervolgens zal de gemeenteraad vervolgstappen formuleren.

Tot zover de uitleg over de motie. Wij wachten nu dus eerst af op welke wijze, ten aanzien van welke onderwerpen en door wie het onafhankelijk onderzoek zal worden uitgevoerd.

- Welke onderwerpen stelt de Stichting WRBT voor?

Wij komen tot de volgende onderwerpen:

In deze dossiers komen zowel juridische- en rechtmatigheid- als ook communicatieve aspecten aan de orde.

Wordt vervolgd....

 

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll to top