Voorbereiding nieuw bestemmingsplan Haspelstrook

In juni 2018 (!) heeft het college van B en W een document vastgesteld waarin het voornemen wordt uitgesproken om voor de Haspelstrook, waarvoor dus nog het oude bestemmingsplan 1987 geldt, een nieuw bestemmingsplan te gaan maken dat duidelijk, werkbaar en toegankelijk is voor burgers, ondernemers en gemeente. Lees het volledige document hier.

Het betreft het rood gearceerde gedeelte van de Haspelstrook, zie kaartje.

 

 

Om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, dient er (volgens de gemeente) eerst een analyse te komen naar:

  1. juridische mogelijkheden en
  2. de ontwikkelwensen /scenario’s voor het gebied, waarbij rekening gehouden wordt met provinciaal beleid, recente jurisprudentie en gemeentelijk beleid (waaronder Ladder voor Duurzame Verstedelijking, Regionaal Programma Bedrijventerreinen, Vitale vakantieparken).

De grondeigenaren, de Stichting WRBT en andere belanghebbenden worden betrokken in het traject om te komen tot een haalbare en passende ontwikkelingstrategie.

Deze ontwikkelingstrategie wordt voorzien in maart 2019 en resulteert uiteindelijk dus in een nieuw bestemmingsplan.

- Stand van zaken november 2020:

Tot op heden zijn er, ook hier, nog geen initiatieven ondernomen richting de Stichting WRBT om informatie te geven over de stand van zaken, mee te denken of te doen bij de genoemde ontwikkelingstrategie. Een en ander hangt ongetwijfeld af van de besluitvorming rond het Haalbaarheidsonderzoek.

Wél was er een interessante uitspraak van de Raad van State op 28-11-2018 in een beroepprocedure van de Pallethandel tegen de gemeente Ermelo (lees de uitspraak hier ) waaruit blijkt dat het college van B en W, net als de Stichting WRBT, van mening is dat het gebied in de Haspelstrook getransformeerd dient te worden naar recreatie en lichtere functies in plaats van de intensivering van de bedrijvigheid. Naar de mening van de Stichting WRBT is dat een goed uitgangspunt om naar het gebied aan de Haspel te kijken.

- Stand van zaken augustus 2021

Op 30 augustus 2021 heeft het college van B & W een informatiememo gestuurd aan de gemeenteraad met een projekt initiatiedocument( PID) aan de gemeenteraad over de bestemmingsplanherzieningsprocedure voor het gedeelte aan de Haspel 99 - 129. Het voornemen is om op deze locaties bedrijvigheid en kleinschalige woningbouw te realiseren. In september 2021 is een impressie toegezegd.

De stichting WRBT heeft op 16 september 2022 een 1e kennismakingsgesprek gehad met de projektleider mw. mr. J. Woolderink over de wederzijdse verwachtingen van de ruimtelijke invulling van dit gebied. Dat heeft geleid tot het op 23 september 2021 schriftelijk delen van de inzet/wensen/verwachtingen van de stichting WRBT met de projektleider. Op 29 oktober 2021 is daarop ook een 1e mondelinge reactie van de projektleider gekomen. Dat was slechts gedeeltelijk want t.a.v. de suggesties/wensen t.a.v. de woningbouw is geen inhoudelijke reactie gekomen.

- Stand van zaken 15 februari 2022

Tot onze grote verassing heeft het college van B&W een informatiememo van 8 februari 2022 (inclusief het principebesluit Haspelstrook) gestuurd aan de raad. Deze memo + principebesluit treft u hier aan. Na één inhoudelijk overleg met de projectleider is er geen overleg meer gevoerd, noch is de informatie-memo eerst met ons gedeeld of ter informatie toegestuurd en dan nu opeens het informatiememo met principebesluit.

Op 17/2 heeft er een 2e inhoudelijk gesprek plaatsgevonden met de projektleider waarbij de (gemeentelijke) inzichten tot begin februari 2022 zijn uitgewisseld. Zoals het er op dat moment naar uitziet is er (nog) nauwelijks tot geen rekening gehouden met de wensen/verwachtingen van de stichting WRBT.

- Stand van zaken 13 augustus 2022

Situatie is onveranderd. Over de voortgang wordt niet gecommuniceerd. Er zijn van gemeentezijde géén verdere initiatieven ontplooid richting WRBT om "bij te praten" over de stand van zaken.

 

Wordt vervolgd.....

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll to top