Voorbereiding nieuw bestemmingsplan Haspelstrook

In juni 2018 heeft het college van B en W ook een document vastgesteld waarin het voornemen wordt uitgesproken om voor de Haspelstrook, waarvoor dus nog het oude bestemmingsplan 1987 geldt, een nieuw bestemmingsplan te gaan maken dat duidelijk, werkbaar en toegankelijk is voor burgers, ondernemers en gemeente. Lees het volledige document hier.

Het betreft het rood gearceerde gedeelte van de Haspelstrook, zie kaartje.

 

 

Om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, dient er (volgens de gemeente) eerst een analyse te komen naar:

  1. juridische mogelijkheden en
  2. de ontwikkelwensen /scenario’s voor het gebied, waarbij rekening gehouden wordt met provinciaal beleid, recente jurisprudentie en gemeentelijk beleid (waaronder Ladder voor Duurzame Verstedelijking, Regionaal Programma Bedrijventerreinen, Vitale vakantieparken).

De grondeigenaren, de Stichting WRBT en andere belanghebbenden worden betrokken in het traject om te komen tot een haalbare en passende ontwikkelingstrategie.

Deze ontwikkelingstrategie wordt voorzien in maart 2019 en resulteert uiteindelijk dus in een nieuw bestemmingsplan.

- Stand van zaken november 2020:

Tot op heden zijn er, ook hier, nog geen initiatieven ondernomen richting de Stichting WRBT om informatie te geven over de stand van zaken, mee te denken of te doen bij de genoemde ontwikkelingstrategie. Een en ander hangt ongetwijfeld af van de besluitvorming rond het Haalbaarheidsonderzoek.

Wel was er een interessante uitspraak van de Raad van State op 28-11-2018 in een beroepprocedure van de Pallethandel tegen de gemeente Ermelo (lees de uitspraak hier ) waaruit blijkt dat het college van B en W, net als de Stichting WRBT, van mening is dat het gebied in de Haspelstrook getransformeerd dient te worden naar recreatie en lichtere functies in plaats van de intensivering van de bedrijvigheid. Naar de mening van de Stichting WRBT is dat een goed uitgangspunt om naar het gebied aan de Haspel te kijken.

- Stand van zaken augustus 2021

Op 30 augustus 2021 heeft het college van B & W een informatiememo gestuurd aan de gemeenteraad met een nieuw projekt initiatiedocument over de bestemmingsplanherzieningsprocedure voor het gedeelte aan de Haspel 99 - 129. Het voornemen is om op deze locaties bedrijvigheid en kleinschalige woningbouw te realiseren. In september 2021 is een impressie toegezegd.

De stichting WRBT heeft een gesprek gehad met de projektleider mw. mr. J. Woolderink over de wederzijdse verwachtingen van de ruimtelijke invulling van dit gebied. Dat heeft geleid tot het op 23 september schriftelijk delen van de wensen/verwachtingen van WRBT met de projektleider. Op 29 oktober is daarop ook een 1e mondelinge reactie van de projektleider gekomen.

Wij wachten de vervolg ontwikkeling met belangstelling af.

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll to top