Inleiding: start werkzaamheden

Medio december 2017 werden de bewoners van de Fazantlaan e.o. geïnformeerd door de gemeente dat na 18 december boswerkzaamheden zouden plaatsvinden ten behoeve van de uitbreiding van camping De Haeghehorst.

Omdat de uitbreiding plaatsvindt in Natura2000 gebied waar de Zwarte Specht (een beschermde vogel) zijn fourageer- en leefgebied heeft moet er op basis van de Natuurbeschermingswetvergunning van de Provincie Gelderland compensatie plaatsvinden van ca 4,5 ha. Dat vindt plaats aan de Flevoweg, op de N302 ter hoogte van het Lageveld in Speuld. Daar wordt voorheen agrarische grond in eigendom van de gemeente en die verpacht werden aan agrariërs in Speuld, omgebouwd naar grasland met een bloemen- en bijenmengsel. Deze vorm en plaats van compensatie heeft natuurlijk geen enkel effect en nut ten aanzien van de beperking van het leef- en eetgebied van de Zwarte Specht maar heeft toch zó plaatsgevonden.

Verder moet er in een gebied van 15 ha natuurverbetering plaatsvinden. De gemeente heeft daarvoor een gebied aangewezen en beschikbaar gesteld tussen de Staringlaan en de Leuvenumseweg in Ermelo. De natuurverbetering heeft tot doel het leefgebied van de beschermde vogel de Zwarte Specht kwalitatief te verbeteren door een andere vorm van bosbeheer toe te passen met een beperkte houtoogst zodat er meer dood hout achterblijft in het bos. Op dat dode hout zullen veel mieren voorkomen waar de Zwarte Specht weer van leeft, vandaar. Omdat de Zwarte Specht een schuwe vogel is zal ook de rust voor de vogels daar toenemen omdat twee paden worden afgesloten voor wandelaars en voor mountainbikers. Het ruiterpad blijft bestaan. Zie voor meer toelichting onze berichtgeving onder "De gevolgen van de uitbreiding van de camping De Haeghehorst".

Tot onze grote verbazing zien wij echter dat er (in januari 2018) sprake is van een (begin van een) behoorlijke houtkap in dat gebied tussen de Staringlaan en de Leuvenumseweg. Hoe veel het uiteindelijk zal worden, zal nog blijken.

- Waarom wordt er zoveel gekapt?

Alle bomen die hier niet van origine thuis dienen volgens de vergunning van de Provincie Gelderland binnen een periode van 5 jaar te worden gekapt en er moet vervolgens dus nieuwe aanplant van inheemse soorten, vooral beuk en inlandse eik plaats vinden. De bedoeling is dat er hier meer “natuurbos” zal ontstaan. Medio maart 2017 is het werk kennelijk bijna gereed. Een stuk bos is geheel gekapt en daar is nieuwe aanplant met beuk en inlandse eik teruggezet (1100 stuks). Verder zijn er in het stuk van 15 ha een paar open stukken gemaakt. Of daar ook nieuwe aanplant wordt gepoot is (nog) niet bekend. Ook langs het fietspad aan de Leuvenumseweg is een grote rij bomen is weggekapt. Niet duidelijk is of de totale 15 ha. nu vrij is van de uitheemse soorten. Het bijzondere is ook dat er nu een “reepje bos” is tussen een veel groter gedeelte kennelijk “natuurbos” gaat worden en dat het minstens 100 jaar zal duren voordat er sprake is van volgroeide bomen die afsterven en voldoende dood hout opleveren waar mierpopulaties op kunnen voorkomen. M.a.w. de 'natuurverbetering' heeft pas effect over vele tientallen jaren! Waar moeten de Zwarte Specht en de Wespendief (een andere beschermde vogel) de komende tientallen jaren hun eten halen en/of nestje maken? In ieder geval niet in dit stuk "natuurverbetering".

Het gaat ons niet meer om de formele reden van deze 'natuurverbetering' want dat is nu gepasseerd maar wij vragen ons in gemoede af wat het effect is van dit soort 'natuurverbeteringen' met een incubatieperiode van vele tientallen jaren voordat er een realistisch en positief resultaat is te behalen. De Zwarte Specht heeft een levensduur van ca. 8-10 jaar en daarmee zal deze 'verbetering' dus pas vele generaties later mogelijk merkbaar zijn. Ook de huidige politici en beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor deze “verbetering” leven dan al lang niet meer.

De maatschappij laat zich hier wel van de 'baatzuchtige kant 'zien door eerst foerageer- en leefgebied van een beschermde vogel af te nemen ten gunste van instant economisch gewin (het bosgebied bij De Haeghehorst) en het te vergoelijken door maatregelen te nemen die ons gedrag over 100 jaar of meer pas zogenaamd 'compenseren'. Of dat het geval zal zijn weet niemand. Is dat wat beoogd wordt met natuurbescherming en natuurverbetering?

Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om daar vraagtekens bij te zetten!

 

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven