Inleiding:

Door de fractie van Burgerbelangen Ermelo is op 12 september 2020 een initiatiefvoorstel Natuurbegraven ingediend bij de gemeenteraad van Ermelo.

- Waarom en waar

In dit initiatiefvoorstel wordt uit de doeken gedaan waarom en waar men goede kansen ziet om dit natuurbegraven te realiseren. Men denkt daarbij aan het gebied ten zuidoosten van de Haspel in het Natura2000 gebied grenzend aan de gemeente Harderwijk. Zie het gebied tussen de pijlen op het kaartje hieronder. Dit gebied grenst aan het werkgebied van de Stichting WRBT.

Het betreft daar een terrein van ca 24 ha groot dat in bezit is van Natuurmonumenten en die ziet in samenwerking met de organisatie Natuurbegraven Nederland mogelijkheden om daar natuurbegraven mogelijk te maken.

De achterliggende redenen vindt u in het initiatief voorstel. Naar aanleiding van de behandeling in de beeldvormende vergaderingen van de raad op 7 oktober 2020 zijn de daar gestelde vragen ook voorzien van een beantwoording. Lees hier.

- Standpunt college van B & W 2020

Het college van B & W heeft op 10 november een reactiememo geschreven die u hier aantreft. Kort samengevat staat het college niet onwelwillend tegenover initiatieven om natuurbegraven in Ermelo mogelijk te maken en men is er van op de hoogte dat er meerdere organisatie in Ermelo zijn die daar belangstelling voor hebben. Men stelt dat er per initiatief een plan via de reguliere procedures kan worden ingediend. Op voorhand ziet men de locatie aan de Haspel niet als dé locatie voor een natuurbegraafplaats, daarvoor is meer onderzoek nodig en men (Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland) zal met een compleet plan moeten komen waarbij een dialoog met de omgeving heeft plaatsgevonden.

In de gemeenteraadsvergadering van 25 november 2020 staat het onderwerp als hamerstuk geagendeerd.

Met dat in het achterhoofd wachten wij als Stichting WRBT de ontwikkelingen en eventuele uitnodiging(en) van initiatiefnemers af.

Stand van zaken augustus 2022

Er zijn de afgelopen 2 jaar geen ontwikkelingen m.b.t. dit onderwerp te melden geweest. Wij hebben ook geen idee of het nog ooit een actueel onderwerp zal worden. Vandaar dat wij het voorlopig even hier bij laten en dit dossier "in slaapstand" zetten. Zonodig activeren wij het weer.

 

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven