Inleiding

Van diverse wijkbewoners kregen wij vragen over het feitelijk gebruik van het terrein aan de Fazantlaan 4 in Ermelo dat de gemeente Ermelo in 2018 heeft verpacht aan De Haeghehorst BV.

Deze vragen gaan over het huidige feitelijke situatie op het kampeerterrein die nogal verschilt met de afspraken die bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 zijn gemaakt. Voor ons was dat reden om nog eens in de oude afspraken te duiken.

- Brief aan het college van B&W van Ermelo én aan het college van GS van de provincie Gelderland

In een brief aan het college van B & W van Ermelo en aan het college van GS van Gelderland geven wij de verschillen aan tussen de gemaakte afspraken én de feitelijke situatie ten aanzien van het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014. Wij gaan daarbij ook in op de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de pachter (de Harghehorst BV) en de Natuurbeschermingswetvergunning van de provincie Gelderland.

Heel kort samengevat (lees de volledige brief aan B&W en aan GS GLD + bijlagen met o.a. foto's ):

De bedoeling van de gemeenteraad, de tekst uit het bestemmingsplan Tonselse Veld, de erfpachtovereenkomst en de bedoeling en tekst van de Natuurbeschermingswet vergunning staan in schril contrast met de feitelijke situatie op het huidige kampeerterrein (de uitbreiding) waar bijna alle bomen zijn verdwenen, waar meerdere woodlodges en permanente chalets staan die ook het gehele jaar door worden verhuurd en ook worden verkocht en opnieuw worden verhuurd door de nieuwe eigenaren aan recreanten. Ook zijn er in strijd met het bestemmingsplan (sanitair)gebouwtjes geplaatst bij de passantenplaatsen.

Met uitzondering van de Safari-tenten, is er nauwelijks sprake van een kampeerterrein.

Het uitbreidingsterrein wordt niet gebruikt op een manier zoals het is bedoeld, beschreven en vergund. Daarnaast is het gebruik van het kampeerterrein het gehele jaar mogelijk en bij lange na niet meer beperkt tot alleen de zomermaanden, waardoor niet alleen het leefgebied maar ook het foerageergebied van de Zwarte Specht definitief is verdwenen. Dit is in strijd met de verleende Natuurbeschermingswetvergunning.

Wij vragen het college van B&W om het Natura2000-terrein en het feitelijke gebruik daarvan weer terug te laten brengen naar de afgesproken situatie.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben wij apart gevraagd een oordeel te geven over het feitelijk gebruik van het uitbreidingsterrein in relatie tot de afgegeven Natuurbeschermingswetvergunning. Wij hebben hen ook gevraagd directe actie te ondernemen ter waarborging van de belangen uit de Wet natuurbescherming.

- Stand van zaken 1 april 2021:

Tot op heden hebben wij nog geen enkele reactie gekregen van het college van B&W op onze brief. Wij hebben daarom een rappelbrief gestuurd met het verzoek uiterlijk 15 april as. te reageren.

Van de provincie Gelderland heeft onze brief aangemerkt als een handhavingsverzoek en zij sturen ons uiterlijk 19 april as. een antwoord.

 

Wordt vervolgd......

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll to top