Aanleiding

- April 2016: Eerste omgevingsvergunningaanvraag m.b.t. Haspel 125

Door een ondernemer is voor het perceel Haspel 125 in april 2016 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van stallen.

Nagevraagd is wat dit voor stallen zouden moeten worden, gelet op het feit dat er door de provincie Gelderland in 2014 al is aangegeven dat dit gebied in beginsel niet geschikt is voor bedrijven. Het bleek dat er vergunning werd aangevraagd voor het bouwen van 8 nieuwe stallen voor agrarisch pluimvee met een totale oppervlakte van 8850 m2 en een inhoud van 34.800 m3! Door een aantal bewoners uit het gebied is in juni 2016 een brief gestuurd aan het college van B en W waarin is aangegeven dat zij de ontwikkelingen in dat gebied van de Haspel onaanvaardbaar vinden en er eerst een haalbaarheidstudie moet plaatsvinden naar een eventuele verplaatsing van de bedrijven. Nieuwvestiging of uitbreiding vindt de stichting vóór die tijd niet wenselijk.

Het college van B en W heeft op 5 december 2016 de vergunning geweigerd om een aantal juridisch inhoudelijke redenen, maar bovenal vanwege het feit dat er eerst door betrokken ondernemer een haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd of het bedrijf verplaatst kan worden naar een andere, geschikte(re) locatie. Tevens is met betrokkene afgesproken dat, pas als dat haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd en vaststaat dat een verplaatsing niet haalbaar is, zal worden gekeken hoe en of de bedrijvigheid op het perceel zich verder kan ontwikkelen. Lees de integrale weigering uit 2016 hier.

- Juni 2018: Tweede omgevingsvergunningaanvraag

Op 5 juni 2018 heeft de ondernemer weer een omgevingsvergunning aangevraagd voor stallen aangevraagd. Nu voor 2 paardenstallen van 600 m2 elk en voor een stal voor 11762 vleeskuikens en met een oppervlakte van 1950 m2. Zie de aanvraag en de tekening van de nieuwe stallen hier.

Wij zijn benieuwd hoe het college op deze aanvraag zal reageren en of ze net als de vorige keer de vergunning zullen weigeren omdat er volgens de eerdere besluitvorming, eerst een haalbaarheidsonderzoek naar eventuele verplaatsing naar een meer geschikte lokatie moet zijn uitgevoerd én waarop een besluit dient te zijn genomen. Dat geldt natuurlijk voor alle vier percelen aan het desbetreffende gebied aan de Haspel.

- Augustus 2018: Stand van zaken

Het college van B en W heeft bij brief van 21 augustus 2018 de behandeling van de vergunning/melding Activiteitenbesluit Milieubeheer buiten behandeling gesteld. De reden hiervan is omdat het college van mening is dat de ondernemer ook in tweede instantie niet voldoende informatie heeft aangeleverd om de vergunning te kunnen toetsen. Om voor de derde keer de ondernemer de gelegenheid te geven zijn aanvraag aan te vullen was niet mogelijk omdat het college dan onvoldoende tijd om te kunnen beslissen. Dus is de vergunningaanvraag buiten behandeling gesteld. Of er dus uiteindelijk in de  beslissing iets gezegd zou gaan worden over het nog niet gerealiseerde haalbaarheidsonderzoek, blijft in deze fase dus onbekend.

- Raad van State uitspraak november 2018:

De ondernemer heeft een procedure gevoerd over de weigering van de omgevingsvergunning door het college van B en W in december 2016. Dit heeft na een procedure bij de rechtbank Gelderland uiteindelijk geleid tot een uitspraak van de Raad van State op 28 november 2018.

De volledige uitspraak leest u hier ⇒.

Kort gezegd komt de uitspraak er op neer dat de Raad van State vindt dat het college van B en W in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het weigeren van de omgevingsvergunning voor de bouw van de stallen omdat het beleid van de gemeente er op gericht is om de Haspelstrook te transformeren naar recreatie en andere lichtere functies én niet naar intensivering van bedrijvigheid. Een standpunt dat de Stichting van harte deelt met het college. Deze uitspraak is een goed uitgangspunt voor de verdere invulling van het bestemmingsplan “Haspelstrook”. Zie dat WRBT dossier hier.

 

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven