Inleiding: Is het nu allemaal zo ingewikkeld en zo complex in de Haspelstrook?

We begrijpen dat het ogenschijnlijk niet eenvoudig is om snel te doorzien wat er nu toch aan de hand is in het Tonselse Veld en in de Haspelstrook in het bijzonder. Het lijkt misschien dat de Stichting WRBT overal tegen is, maar dat is maar schijn. Waar wij ons voor inzetten is dat het woon- en leefklimaat in het TV verbeterd wordt en dat dat op een transparante en integere wijze gebeurt.

Er wordt de afgelopen jaren steeds maar gezegd dat het zo complex is, terwijl er naar onze mening sprake is van het tegendeel.

- Waar gaat het feitelijk om?

  1. De provincie Gelderland heeft in juli 2014 de uitspraak gedaan dat zij de door het college van B en W gewenste bedrijvigheid (van 4 bedrijven) aan de Haspel (99 – 127) niet daar vonden passen en dat er een onderzoek dient te komen naar een eventuele verplaatsing van deze bedrijven naar daarvoor geschikte locaties (bedrijventerreinen). Pas als dat onderzoek heeft plaatsgevonden en daarover besluitvorming is gepleegd, wil de provincie beoordelen of de gewenste bedrijvigheid daar planologisch ingepast moet/kan worden. Vandaar dat dat gedeelte van de Haspel uit het bestemmingsplan Tonselse Veld is gehaald. Zie voor letterlijke tekst en mening van de provincie hier.

Inmiddels zijn we bijna 4 1/2 jaar (!) verder en er is nog steeds geen objectief en toetsbaar financieel haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd laat staan dat daar besluitvorming over is gepleegd.

Naar onze mening is het juist deze “niets-doen” houding van het college van B en W dat voor alle problemen/discussie/procedures zorgt, omdat en dan komen we bij het volgende punt.

  1. Er gedurende de afgelopen twee jaar n.l. door één ondernemer in dat gebied getracht wordt om een aantal illegale (feitelijk vastgesteld) gebouwen (soms al langer dan tien jaar) en activiteiten (opslag van pallets al ruim 4 jaar), gelegaliseerd te krijgen door daar vergunningaanvragen voor te doen. Het systeem van de wet is zo, dat als er iets illegaal gebouwd is of dat er een illegale activiteit plaatsvindt en er wordt door een ander tegen geprotesteerd en om handhaving van de wettelijke regels gevraagd, er door de gemeente eerst beoordeeld moet worden of er sprake is van de mogelijke legalisering van deze in beginsel illegale situatie. Ook vraagt deze ene ondernemer nieuwe bouwmogelijkheden aan, op basis van het oude bestemmingsplan. Dit alles, naar onze mening, om zijn eigendom en juridische positie in het gebied te versterken, mede gelet op het te houden haalbaarheidsonderzoek. Wat wij als Stichting nu zien is dat het college niet zegt: “Ho, eerst op korte termijn het haalbaarheidsonderzoek en dan praten en beslissen we verder” maar men gaat juist mee met het juridische spel en vindt daarbij, en dit alles op basis van een politieke en inmiddels achterhaalde beoordeling uit 2012 -2014, dus voorafgaand aan de uitspraak van de provincie, dat de bedrijvigheid in dat gebied gehandhaafd en zelfs versterkt moet worden. Een gebied wat de grootste recreatiecluster van Ermelo is en waar beide functies (industriële bedrijvigheid met veel (zwaar)verkeer ten opzichte van de recreatiefunctie met veel langzaam en fietsverkeer) steeds meer botsen. Een vorm van bedrijvigheid die overigens ook in schrille tegenstelling staat tot het eigen beleid van de gemeente dat is opgeschreven in de Structuurvisie Ermelo 2025 en in de Visie op de Verblijfsrecreatie Ermelo uit 2015.

In plaats van dat het college van B en W nu gewoon een haalbaarheidsonderzoek laat uitvoeren en vervolgens verder beoordeeld wat er kan en moet gebeuren, gaat het door op de ingeslagen weg van het proberen te legaliseren van de bedrijvigheid bij die ene ondernemer terwijl ze ook kan zeggen: “dat doen we niet, eerst een haalbaarheidsonderzoek en dan gaan we pas verder”. Een veel gehoord argument daarbij is dat men van gemeentezijde zegt, “Ja, maar we moeten wel beslissen als daartoe een verzoek wordt gedaan”. Onze mening daarop is, dat is zo, maar je kunt ook anders beslissen en daar vervolgens procedures over voeren die jaren vergen of de beslissing op dit soort verzoeken aanhouden vergelijkbaar aan de ellenlange proceduretijd die men neemt of procedures die men voert t.a.v. verzoeken of vragen die de Stichting WRBT heeft.

Want ondertussen moeten wij als Stichting of als individuele burger een handhavingsverzoek doen om de illegale situatie te beëindigen of om bij het college van B en W in gesprek te komen en schriftelijk te vragen om dat haalbaarheidsonderzoek nu toch echt te gaan doen (al in de zomer van 2016 gedaan en diverse keren daarna) en aandacht te vragen bij de provincie Gelderland. Wij worden daarbij steeds aan “het lijntje “ gehouden, bijvoorbeeld door niets te doen m.b.t. het haalbaarheidsonderzoek of bewust niet te handhaven tegen aspecten waarvan het college van B en W zelf ook heeft gezegd dat zij dat niet wil en dat men het wil betrekken bij de integrale afweging van de toekomst van het gebied. Wij denken dat “omdenken” hier echt op zijn plaats is en dat men vanuit het woon- en leefbaarheidsperspectief van de bewoners en recreatiesector in het hele gebied zou kunnen handelen in plaats van het economisch belang van 1 of een paar eigenaren, te laten prevalen.

Resumé

Het is niet complex, handel als een integere overheid en doe gewoon wat er moet gebeuren nl. een haalbaarheidsonderzoek naar eventuele verplaatsingsmogelijkheden en doe dat op basis van de huidige feitelijke juridische situatie. Maak vervolgens een bestemmingsplan voor deze vier percelen en betrek daarbij de huidige beleidsuitgangspunten (Structuurvisie 2025 en Visie op de Verblijfsrecreatie) en ga daartoe op (pro)actieve wijze de dialoog aan met de betrokken partijen.

Wij vinden dat er sprake moet zijn van gescheiden werkwijze, dus aan de ene kant een financieel haalbaarheidsonderzoek naar een eventuele verplaatsing van de bedrijven op basis van de juridisch feitelijke situatie ten tijde van de uitspraak van de Provincie Gelderland (juli 2014) en vervolgens en/of daarnaast een onderzoek naar de mogelijk nieuwe bestemmingen.  Nieuwe bestemmingen zijn pas echt te beoordelen op basis van de besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek. Op die manier krijg je precies in beeld wat de economische grond- en bestemmingswaarde is van de feitelijke situatie anno juli 2014 en dus wat het kost om elders die bedrijvigheid uit te voeren en vervolgens wat de maatschappelijke voordelen en economische opbrengst is van de keuzes van varianten in eventuele nieuwe bestemmingen. Niet alleen voor de Ermelose maatschappij maar ook voor de individuele eigenaren. Volgens ons is zo’n gescheiden manier van werken objectief en inzichtelijk voor alle partijen. Juist op dit onderwerp is dat hard nodig!

 

 

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven