In schematische vorm vindt u de verschillende (juridische) proces stappen hier.

Lees de voorgeschiedenis in verhalende vorm hieronder.

Inleiding: De voorgeschiedenis:

Aan de Harderwijkerweg hoek Eendenparkweg is de eendenbroederij in grote loodsen/stallen gevestigd van de Bangkok Ranch Group (een beursgenoteerd bedrijf uit Thailand). Het hele terrein daar heeft een bestemming “agrarisch-pluimveehouderij”. 4 grote loodsen op het naastgelegen terrein aan de Harderwijkerweg 144 zijn eigendom van de dhr. G.J. Tomassen (handelend onder Lisuda Vastgoed BV) en worden in strijd met de bestemming gebruikt. Het betreffen de 4 loodsen centraal op de naastgelegen foto.

In het najaar van 2018 was ons namelijk opgevallen dat twee loodsen al geruime tijd niet volgens de agrarische bestemming werden gebruikt. In één van de loodsen stonden nl. caravans/campers gestald voor de winterberging en in een andere loods werd riet opgeslagen en gedistribueerd. Deze activiteiten passen niet in de bestemming agrarisch-pluimveehouderij. Ook veroorzaken zij extra verkeersbewegingen en lawaai voor omwonenden in de buurt. Reden voor de Stichting WRBT om een zgn. handhavingsverzoek te doen richting de gemeente om deze situatie te beëindigen. Lees het handhavingsverzoek hier (+ bijlage). Temeer omdat Tomassen in 2015 ook een aantal loodsen in strijd met de bestemming gebruikte. Door het college van B en W is destijds handhavend opgetreden.

Na verzending van het handhavingsverzoek bleek dat de aanduiding van de loods waar de caravans in werden opgeslagen, niet geheel correct was. Dat is gecorrigeerd.

In februari 2019bleek ons dat de rietopslag verplaatst is naar één van de andere loodsen op het terrein én dat in één van de andere loodsen melkpoeder in grote bigbags wordt opgeslagen. De gemeente hebben we daarvan op de hoogte gesteld.

Begin maart 2019, en er zijn bijna 3 maanden verstreken na het indienen van het handhavingsverzoek en is er nog géén enkele reactie van de portefeuillehouder handhaving (de burgemeester) in het college van B en W, gekomen. Zou de burgemeester wel eens gehoord hebben van de Handhavingswijzer van de Nationale Ombudman uit 2010? Nee? Nou, bij deze. Er staan een paar eenvoudige spelregels in waardoor heel wat frustratie bij burgers kan worden voorkomen en/of weggenomen, als die spelregels ook door de burgemeester in Ermelo zouden worden gevolgd.

11 maart 2019 en eindelijk is er dan toch een antwoord gekomen van het college van B en W op het handhavingsverzoek (lees hier). Men heeft het voornemen om de eigenaar een last onder dwangsom op te leggen als hij niet binnen 3 maanden (na het def. besluit) de loodsen heeft leeg gemaakt. Tijdens een controlebezoek (12 februari 2019) is geconstateerd dat er in de loodsen op het terrein Harderwijkerweg 144, caravans/campers staan, riet en big bags met melkpoeder zijn opgeslagen in strijd met de bestemming. Tevens is geconstateerd dat Protifarm de achteruitgang gebruikt aan de Eendenparkweg wat niet is toegestaan. De eigenaar heeft twee weken de tijd gekregen om te reageren op het voornemen van het college van B en W op het voornemen tot last onder dwangsom.

De Stichting WRBT is blij dat het college van B en W. deze stap heeft gezet.

- Besluit op handhavingsverzoek april 2019

Op 11 april 2019 ontvingen wij bericht van het college van B en W dat het handhavingsverzoek is toegekend en dat de loodsen in strijd met het bestemmingsplan worden gebruikt. De eigenaar Lisuda Vastgoed BV is een last onder dwangsom opgelegd als deze niet binnen 3 maanden het strijdige gebruik van de loodsen laat beëindigen en een andere last onder dwangsom als niet binnen 2 weken het gebruik van de uitgang ter hoogte van de Eendenparkweg 25 wordt beëindigd. U leest de toekenning van het handhavingsverzoek en de beide lasten onder dwangsom hier.

- Vervolgstappen (mei 2019)

Op 15 mei 2019 heeft dhr. Tomassen een bezwaar ingediend tegen de 2 lasten onder dwangsom en ook een verzoek gedaan om opschorting van de begunstigingstermijn (de termijn waarbinnen de overtreding moet worden beëindigd). Lees het bezwaar hier.

Reactie Stichting WRBT

De Stichting WRBT heeft als 3e belanghebbende aan de Commissie voor Bezwaar haar reactie gestuurd op het bezwaar van Tomassen. De kern van onze reactie is dat er geen enkel concreet zicht is op legalisatie omdat er helemaal niet voldaan wordt aan de wettelijke eisen daarvoor. Iets wat het college van B en W óók weet. Lees onze reactie hier.

Uitstel leeghalen van de loodsen

Op 4 juni 2019 heeft het college van B en W het verzoek ingewilligd m.b.t. de begunstigingstermijn tot 3 weken na de beslissing op de legaliseringsaanvraag (zie hieronder). Lees deze inwilliging hier.

- Bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom

De Stichting WRBT heeft een bezwaar ingediend tegen het uitstel van de begunstigingstermijn tot 6 weken nà de beslissing op de aanvraag. Ook hier houdt het college van B en W zich niet aan de wettelijke afspraken want a) de Stichting WRBT had gehoord moeten worden bij dit uitstel verlenen, wat dus niet is gebeurd en b) wat nog belangrijker is, het college mag, volgens de jurisprudentie, de begunstigingstermijn helemaal niet uitstellen om mogelijke legalisering van illegale activiteiten af te wachten. De Raad van State is daar duidelijk over. Lees ons bezwaarschrift hier.

Verzoek legalisering illegale gebruik (juni 2019)

Op 5 juni 2019 is door de gemeente de aanvraag gepubliceerd van dhr. Tomassen om de 4 stallen tijdelijk (max 10 jaar) te gebruiken als opslag. Dit dient te worden gezien als een verzoek tot legalisatie van het gebruik. Zie hier de link naar de aanvraag en de ruimtelijke onderbouwing.

- Juli 2019: Behandeling in onafhankelijke Adviescommissie voor bezwaarschriften en advies

Op 18 juli 2019 worden de bezwaarschriften behandeld door onafhankelijke Adviescommissie voor bezwaarschriften. Op 6 augustus 2019 stuurt de Adviescommissie voor bezwaarschriften haar advies naar het college van B & W waarin zij o.a. zegt dat er het besluit van het college van B & W niet voldoet aan de beginselen van een draagkrachtige motivering, er geen zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden en er (gelet op eerdere uitspraken van de Raad van State) geen concreet zicht is op legalisatie van het strijdig gebruik. Zij adviseert het college van B & W om een nieuw besluit te nemen.

Op 3 september 2019 krijgt de Stichting WRBT het besluit van het college van B & W m.b.t. het bezwaarschrift. Hun beslissing: bezwaarschrift is ongegrond met o.a. als reden dat door het van rechtswege verlenen van de omgevingsvergunning er concreet zicht is op legalisatie. M.a.w. dat is een reden om af te zien van verdere handhaving en een last onder dwangsom.

- Want wat is er ondertussen gebeurd? De vergunning wordt wegens tijdsverloop verleend.

Ondertussen heeft het college van B & W, terwijl zij wist dat de bezwaarprocedure liep en dat er géén argumenten waren om een ander gebruik te legaliseren, de wettelijke beslistermijn die op 30 juli 2019 af liep, laten verlopen (!). Door niet op tijd een beslissing te nemen, werd de omgevings-vergunning van rechtswege ( = automatisch) verleend. Op 13 augustus 2019 wordt vervolgens door B & W de tijdelijke omgevingsvergunning voor een periode van 10 jaar (!) afgegeven.

Lees hier het advies van de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften en het besluit van B en W op het bezwaarschrift + het besluit op de omgevingsvergunningaanvraag én de uitleg die de portefeuillehouder A.J. Baars geeft aan de gemeenteraad over de van rechtswege verleende vergunning.

Ons commentaar: In de uitleg stelt hij dat er sprake was van de afwezigheid van een behandelend ambtenaar en dat daardoor het “mis” is gegaan. Hij vermeldt niet de belangrijkste inhoudelijke onvolkomenheden die de commissie voor bezwaarschriften heeft gesignaleerd. Verder zou het van “behoorlijk bestuur” getuigen als er richting de Stichting WRBT een vorm van communicatie was geweest over “de fout” die in deze zaak is gemaakt en op welke wijze er wél een goede bestuurlijke afweging kan worden gemaakt in deze zaak. Niets van dit alles.

De burger moet weer doorprocederen omdat het college van B en W haar verantwoordelijkheden verzaakt en niet communiceert! Doet de lokale politiek hier iets aan? Het is echt de moeite waard om de procedures van de afgelopen jaren in het Tonselse Veld eens op een rij te zetten en te zien hoe het college van B en W hierin acteert! Wie pakt de politieke handschoen op en stelt hier eens vragen over aan het college van B en W?

- September 2019: Bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning

Op 29 september 2019 heeft de Stichting WRBT een bezwaarschrift ingediend tegen de van rechtswege verleende omgevingsvergunning.

- December 2019: Bezwaarschrift niet-ontvankelijk?

Het college van B en W heeft echter op 10 december 2019 besloten dat het bezwaarschrift te laat is ingezonden en daarom niet-ontvankelijk is verklaard. Met andere woorden: het bezwaarschrift is niet inhoudelijk behandeld maar om formele redenen terzijde geschoven. Het voert te ver om in dit hier verder allemaal inhoudelijk toe te lichten, maar de Stichting gaat niet akkoord met deze niet-ontvankelijkheidsbeslissing. Wij hebben het daarom op 30 december 2019 d.m.v. een beroepschrift aan de bestuursrechter in Arnhem voorgelegd.

- Uitspraak Rechtbank Gelderland

Helaas heeft de Rechtbank Gelderland ons beroep ongegrond verklaard en de niet-ontvankelijkheid bevestigd. De uitspraak leest u hier ⇒ 201023-Rechtspraak-Uitspraak_beroep_niet-ontvankelijkeheid_loodsen

 

 

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven