Lees het dossier in een schematisch en chronologisch overzicht met de verschillende juridische stappen/momenten in pdf hier.

Lees de voorgeschiedenis in verhalende zin hieronder en de laatste stand van zaken aan het einde van dit dossier.

 

De voorgeschiedenis:

Het rood gearceerde gebied op de hiernaast weergegeven luchtfoto is niet in het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 meegenomen omdat de Provincie Gelderland van mening is, dat de bedrijven die daar nu gevestigd zijn, daar in principe niet thuis horen. Het hoe en waarom leest u hier.

De provincie heeft in juli 2014 gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek naar eventuele verplaatsing van de bedrijven uit te voeren. Het betrokken gebied ligt ook midden in het Gelders Natuur Netwerk en het Natura2000 gebied.

Pas in 2019 heeft de gemeente dat haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. 5 jaar lang heeft er geen integraal en objectief toetsbaar onderzoek plaatsgevonden en heeft dit niet-handelen een groot negatief effect op de verkeersafwikkeling en – veiligheid in het Tonselse veld.

- Onze pogingen om het college van B en W in de afgelopen 5 jaar in actie te krijgen.

2016: Op 26 juni 2016 hebben diverse bewoners een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Ermelo en een gesprek gehad met wethouder Van Eijsden. De brief en het gespreksverslag treft u hier aan.

Uiteindelijk is er op 23 september 2016 een antwoord gekomen (lees hier). Het bestemmingsplan van bovengenoemd gebied aan de Haspel bevindt zich volgens het college “in de opstartfase”. In het najaar van 2016 zou het college duidelijk maken welke positie zij gaat innemen. Eerder kan er geen duidelijkheid worden verschaft.

2017: In januari 2017 is er nog steeds niets bekend en in de tussentijd blijft de status quo gehandhaafd. Aan het palletbedrijf aan de Haspel 101 zijn op basis van het huidige bestemmingsplan ondertussen gewoon vergunningen verleend voor uitbreiding. Ook wordt door de pallethandel geprobeerd om illegale nieuwbouw en bedrijfsactiviteiten door de gemeente te laten legaliseren. Een ontwikkeling waar de gemeente heel lang aan heeft meegewerkt.

Door verschillende bewoners zijn er daarom bezwaren bij het college van B en W ingediend. Op 16 februari 2017 heeft de bezwaarschriftencommissie van de gemeente hun advies gegeven op deze bezwaren en heeft de rechtbank in Arnhem en in 2019 ook de Raad van State zich hierover uitgesproken. Zie verder ons dossier Handhaving Haspel.

Al eerder hebben wij onze verbazing uitgesproken over het feit dat betrokken ondernemers aan de Haspel 99 – 127 zélf een haalbaarheidsonderzoek naar eventuele verplaatsing moeten uitvoeren. Het is op zijn minst curieus dat het college van B en W hierin al sinds 2014 niet de regie heeft gepakt en een dergelijke haalbaarheidsstudie op objectieve wijze laat uitvoeren. Sinds de zomer van 2016 is zij hierop al gewezen. Het is vragen om moeilijkheden om betrokken ondernemers dit voor eigen rekening en naar eigen inzichten te laten uitvoeren! Temeer daar de gemeente bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan Tonselse Veld in de jaren 2012 – 2014 wél tal van onderzoeken voor ettelijke tonnen euro’s op gemeentelijke kosten heeft laten uitvoeren. Een adequaat onderzoek naar een eventuele verplaatsing van de bedrijven kan daar ook wel bij.

- Ook aandacht gevraagd voor deze kwestie bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland

Omdat wij dit gedrag van niet-handelen, zonder enige uitleg of concrete communicatie of contact onbehoorlijk vinden, hebben wij deze zaak op 18 juni 2017 ook onder de aandacht gebracht van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Onze brief met bijlagen treft u hier aan.

Het wordt zo langzamerhand tijd dat de provincie gebruik gaat maken van haar bevoegdheid om in deze zaak zélf op te treden óf om de gemeente concrete aanwijzingen te geven hoe te handelen. De brief hebben wij ook ter informatie aan het college van provinciale staten van de provincie Gelderland gestuurd. Na drie maanden is er op 26 september 2017 antwoord gekomen. Zie bijgaande brief.

Het college van Gedeputeerde Staten geeft in haar brief aan, dat

  • er op korte termijn (!) duidelijkheid moet komen over de invulling van het gebied;
  • de gemeente samen met de bedrijven en andere belanghebbenden een passende oplossing moet vinden waarbij verplaatsing van de bedrijven primair aan de orde is en
  • er is aangedrongen (bij de gemeente) om uiterlijk medio 2018 te komen tot een definitief antwoord op de vraag of verplaatsen haalbaar is.

Oktober 2019: Stand van zaken Haalbaarheidsonderzoek eventuele verplaatsing bedrijven Haspelstrook

Het onderzoek moet (volgens de uitspraak van Gedeputeerde Staten van Gelderland, zie hierboven) uitsluitsel geven over de mogelijkheden van een verplaatsing van de bedrijven naar een regulier bedrijventerrein en een herontwikkeling van de te verlaten locaties naar bijvoorbeeld wonen, recreatíe en/of natuurontwikkeling.

Tijdens een gesprek op 2 oktober 2019 met twee beleidsambtenaren van de gemeente naar aanleiding van het handhavingsverzoek van de pallethandel aan de Haspel bleek ons dat het haalbaarheidsonderzoek naar eventuele verplaatsing van de bedrijven kennelijk is afgerond en dat het college van B en W daarin ook een keuze heeft gemaakt. Er wordt overigens niet gesproken over een haalbaarheidsstudie maar over een zgn. “Verkenning” naar een eventuele verplaatsing van de bedrijven.

Volgens de beide ambtenaren heeft het college een keuze kunnen maken tussen

1) volledige legalisatie van de bedrijven;

2) de legale situatie handhaven en het overige (de huidige agrarische bestemmingen) transformeren naar een nieuwe functie (geen bedrijvigheid);

3) het verplaatsen van alle bedrijfsmatige activiteiten.

Afgewogen zijn de ruimtelijke, de financiële en bedrijfseconomische belangen, de verschillende nieuwe ontwikkelingsopties plus hoe om te gaan met de bestaande bebouwing. Ook de recente PAS-thematiek (Programma Aanpak Stikstof) is daarin meegenomen.

Het college van B & W heeft dus kennelijk op basis van deze 3 scenario’s gekozen voor het scenario 3 dat verder onderzocht wordt / zal worden uitgewerkt. Uit andere bronnen blijkt dat dit besluit op 24 september is genomen. In de openbare besluitenlijst van het college van B & W komt dit besluit overigens niet voor. Dat is curieus want er wordt wel een openbare (m.b.t. de handhavingszaak pallethandel Haspel) beleidslijn aan gekoppeld.

Uit het gesprek op 21 oktober 2019 met de heren Baars, Klappe en Okkema (OBL-consult) over de handhavingszaak tegen de pallethandel aan de Haspel werd  tevens gemeld dat de gemeenteraad inmiddels vertrouwelijk is ingelicht omtrent de Verkenning en de keuze en dat er waarschijnlijk dit jaar nog een publieksversie van het rapport naar buiten zal komen, gekoppeld aan de formele besluitvorming van de gemeenteraad.

Wij (WRBT) hopen dat die openbare rapportage voldoende transparantie zal bieden om te kunnen beoordelen of de juiste kaders en uitgangspunten zijn gehanteerd.

- November 2019: Wob-verzoek van de Stichting WRBT

Besturen dient transparant, openbaar en controleerbaar te zijn en ook de informatie waarop dat bestuurlijk handelen is gebaseerd. Uiteraard zijn er uitzonderingen maar die zijn wettelijk duidelijk omschreven.

Omdat er (nog) geen transparantie en openbaarheid is ten aanzien van het Haalbaarheidsonderzoek/Verkenning hebben wij het college van B en W op 7-11-2019 verzocht om ons op basis van de Wet openbaarheid bestuur de informatie en de besluitvorming met betrekking tot de Verkenning te verstrekken. Lees het Wob-verzoek hier.

December 2019:

Op 4-12-2019 kregen we bericht van het college van B en W dat zij meer tijd nodig hadden om het verzoek te behandelen. De beslistermijn is verdaagd met 4 weken tot uiterlijk 2 januari 2020.

Tot op heden (23-12-2019) is er in de openbare stukken voor de politieke avonden (voorheen de raadscommissie’s) en de gemeenteraadsvergadering nog geen openbaar stuk geagendeerd dat de formele basis zal behoren te zijn/worden rondom de besluitvorming m.b.t. het Haalbaarheidsonderzoek/de Verkenning. Waarom dat zó lang moet duren – we zijn inmiddels 3 maanden verder na het principe besluit van B en W – is niet bekend. Het bijzondere is dat ook géén van de politieke partijen in de gemeenteraad hier vragen over stelt of iets anders aan doet.

Januari 2020:

Op 2 januari 2020 hebben wij geen reactie van het college van B en W ontvangen. Daarom hebben wij op 3 januari een ingebrekestelling naar het college verstuurd. Lees de ingebrekestelling hier. Als het college niet binnen 14 dagen reageert dan leggen we de zaak maar weer voor aan de bestuursrechter in Arnhem.

Stukken Haalbaarheidsonderzoek

Op 22 januari 2020 hebben wij (dan toch) een set stukken ontvangen. Lees de begeleidende antwoordbrief van het college van B en W hier + de relevante stukken die (door ons) in één document zijn opgenomen. Lees hier. Het Haalbaarheidsonderzoek maakt onderdeel uit van deze stukken.

WRBT reactie n.a.v. de verstrekte WOB-stukken:

Ons commentaar na lezing van de stukken:

– Bedrijvigheid in het gebied zit “op slot”

Het is overduidelijk dat optie A –  legalisering en uitbreiding van de huidige bedrijvigheid – geen reële optie is gelet op de juridische en beleidsmatige problemen die dat zal opleveren (PAS, Natura2000, Ladder van duurzame verstedelijking, Regionaal Programma Werklocaties en het eigen gemeentelijke beleid als de Structuurvisie Ermelo 2025 en de nota Verblijfsrecreatie Ermelo). Ook optie B – bestendigen van de huidige legale bedrijfsmatigheid – zal niet veel kans hebben op basis van bovengenoemde juridische en beleidsmatige uitgangspunten. Uit de analyse van de huidige feitelijke situatie blijkt verder ook overduidelijk dat er veel illegale en strijdige situaties zijn in de desbetreffende gebied. Zie onderstaande foto uit één van de rapporten waarin alle blauwe gebouwen/opstallen in strijd zijn met de agrarische bestemming en de rode opstallen illegaal zijn!

Een situatie die al vele jaren bestaat en die ontstaan is door veel te lang niet-handhaven!

– De vlucht vooruit

Het college van B en W heeft nu gekozen voor “de vlucht vooruit” omdat dat wellicht het meest financieel perspectief biedt voor de betrokken ondernemers en tegelijkertijd een kwaliteitsverbetering kan betekenen voor dat gedeelte van de Haspel. Niemand is vanzelfsprekend tegen dat laatste aspect, maar tegen welke prijs, vragen wij ons af. Want in één van de documenten wordt nl. optie C als volgt omschreven: “een totale verplaatsing van alle bedrijvigheid met volledige schadeloosstelling en herontwikkeling van de Haspelstrook naar een andere bestemming als recreatie en/of gecombineerd met zorg en wonen”. Wij vinden het prima als deze optie wordt onderzocht als maar duidelijk is dat het alléén kan gaan over de LEGALE bedrijvigheid die zo nodig financieel wordt gecompenseerd onder aftrek van de nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden die de gronden aldaar kunnen/zullen opleveren. We praten tenslotte over maatschappelijk geld!

– Beginsel Wet openbaarheid van bestuur: “openbaar, tenzij”

De stukken geven een beetje inzicht in hoe het proces is aangepakt maar bieden geen inzicht in waarom er is gekozen voor de optie C. De argumenten die inzicht geven in de keuze van het college zijn zwart gemaakt, waardoor de transparantie in het bestuurlijk handelen naar de burger toe onvoldoende is. Het is niet te beoordelen of het maskeren (zwart maken) van de tekst terecht is gebeurd of niet en of het college daarin de juiste keuzes heeft gemaakt.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kent het beginsel “openbaar, tenzij”. Dat “tenzij” (het niet verstrekken van de gevraagde informatie) moet specifiek worden beargumenteerd en dat vinden wij niet of te weinig terug in de reactie op ons Wob-verzoek.

– Besloten informatie aan de gemeenteraad

In het collegevoorstel staat verder dat de gemeenteraad op 16 oktober 2019 in een besloten vergadering over de plannen is geïnformeerd. Wij nemen aan dat de gemeenteraad dezelfde stukken heeft gezien die wij nu ook hebben. Nog los van de juridische status van deze informatieronde vertrouwen wij er op dat de individuele leden van de raad en/of de raadsfracties nu ook na lezing van de stukken die wij hebben gekregen, hun mind op maken of zij op een zorgvuldige wijze zijn geïnformeerd over alle ins en outs door het college van B en W en hoe zij de voortgang van dit proces gaan bewaken.

16-2-2020: Bezwaar ingediend tegen Wob besluit van het college van B en W.

Op 16 februari 2020 hebben we een bezwaar ingediend bij het college van B en W ten aanzien van het Wob besluit. In het besluit heeft het college nl. een aantal Wob-uitzonderingsgronden gehanteerd en om die reden veel informatie weggelakt. De Stichting is van mening dat er geen goede toepassing van die uitzonderingsgronden heeft plaatsgevonden en/of geen goede motivering en/of geen goede specifieke belangenafweging heeft plaatsgevonden. In het besluit is heel veel weggelakt zonder dat beoordeeld kan worden waarom en of dat juist is.

Wij wachten af wat de onafhankelijke bezwaarschriftenadviescommissie van de gemeente daar van gaat vinden. Ons bezwaarschrift leest u hier. De bijlagen zijn bij ons opvraagbaar.

De zitting van de bezwaarschriftenadviescommissie was op 23 april 2020.

- April 2020: In de tussentijd, politieke vragen

De fractie van het CDA Ermelo heeft op 2 april 2020 vragen gesteld aan het college van B en W over de stand van zaken met betrekking tot het Haalbaarheidsonderzoek. Lees de vragen hier en de beantwoording van het college van B en W van 13 mei 2020 hier.

10 mei 2020: Aparte WRBT brief aan gemeenteraad

Naar aanleiding van de behandeling van het bezwaarschrift heeft de Stichting op 10 mei 2020 een brief gestuurd aan expliciet de gemeenteraad met het verzoek om te antwoorden op een drietal specifieke vragen. Lees deze brief hier. In de raadsvergadering van 10 juni heeft de raad besloten om over de afdoening/beantwoording van deze brief advies te vragen aan het college.

Tot onze verassing kregen we een reactie van de griffie dat B&W een informatie memo hadden gemaakt (lees hier) die overigens niet of nauwelijks in gaat op de 3 concrete vragen en ook foutieve informatie geeft over de betrokkenheid van de Stichting WRBT t.a.v. het haalbaarheidsonderzoek. Kennelijk hebben de fractievoorzitters naar aanleiding van de memo gezamenlijk besloten dat iedere fractie voor zich een individuele reactie zal geven op de drie specifieke vragen. Wij zijn dus in afwachting van 6 aparte antwoorden. Dit is een hoogstmerkwaardige gang van zaken bij een brief aan de gemeenteraad (als bestuursorgaan) die natuurlijk beoogd een reactie te krijgen van de raad en niet van individuele fractievoorzitters want anders hadden we de brief wel aan hen gestuurd!

Dat deze afhandelingswijze niet werkt blijkt wel uit het feit dat in november 2020 de Stichting WRBT alleen nog maar benaderd is door de CU-fractie. Met hen hebben we een informatief gesprek gehad over de brief. De CU fractie heeft naar aanleiding daarvan ook schriftelijke vragen gesteld aan het college van B &W. Deze treft u hier aan en de beantwoording van het college van B & W hier.

21-7-2020: Stand van zaken m.b.t. het besluit op bezwaar

Inmiddels zijn er 22 weken (!) verstreken na de indiening van het bezwaarschrift en ca 3 maanden na behandeling van het bezwaarschrift bij de Adviescommissie. Het college heeft nog geen besluit genomen. Zodra dat het geval is, leest u dat hier.

Op 21 juli 2020 heeft de Stichting WRBT een ingebrekestelling verstuurd wegens het niet tijdig beslissen op het bezwaarschrift.

- Augustus 2020: Besluit van B & W op WOB-bezwaar

Op 4 augustus 2020 heeft het college een besluit genomen op het bezwaarschrift.

Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften (12 mei 2020) is kort samengevat dat het bezwaarschrift gegrond is omdat er op diverse onderdelen van het besluit sprake is van een ondeugdelijke, onvoldoende of ontbrekende motivering. Zij adviseert het college het besluit te heroverwegen en de motivering aan te vullen en/of te corrigeren.

Het college van B&W besluit tot het in stand laten van het besluit en de motivering aan te vullen + de Stichting WRBT zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 11 augustus 2020 nieuwe stukken toe te zenden. Lees het besluit hier. De beloofde stukken van 11 augustus zijn uiteindelijk 27 augustus ook toegezonden. Wij hebben ze opgenomen in één bestand en u kunt ze hier lezen.

- Nog dit jaar (2020) een besluit op het haalbaarheidsonderzoek?

Uit publicaties in de pers vernemen wij (zie onder Nieuws het mediabericht van 8-9-2020) dat het college van B en W voornemens is nog dit jaar (2020!) een besluit te nemen ten aanzien van het haalbaarheidsonderzoek. Wie weet, gaat het nog lukken ook!

- November 2020: Schriftelijke vragen van Stichting WRBT aan college van B&W + het antwoord

Uit eerdere berichten in De Stentor en naar aanleiding van schriftelijke vragen bleek dat er dit jaar (2020!) nog iets gezegd zou gaan worden over de voortgang van het Haalbaarheidsonderzoek voor een eventuele verplaatsing van de bedrijven aan de Haspel.

De Stichting WRBT heeft daarover op 23 november jl vragen gesteld inclusief over de mogelijke samenhang met een woningbouwproject aan de Eendenparkweg nr 42. Die brief treft u hier aan.

Op 18 december 2020 kregen wij antwoord van het college van B&W. Lees dat hier.

Kort samengevat:

  1. Er komt dit jaar geen duidelijkheid of een voortgangsbericht over het lopende onderzoek dat nu al 15 maanden loopt! Dat komt naar verwachting pas in het eerste kwartaal van 2021.
  2. Het college respecteert de komende uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het al bijna 4 jaar lopende handhavingsverzoek m.b.t. de pallethandel aan de Haspel. Lees dat dossier hier.
  3. Verder stelt het college dat er geen samenhang is tussen de woningbouw en het haalbaarheidsonderzoek en acht het zich niet meer gebonden aan de eerdere besluitvorming m.b.t. de woningbouw aan de Eendenparkweg 42.

 

- Mei 2021: Haalbaarheidsonderzoek wordt gepubliceerd en besproken met de gemeenteraad

De Stichting WRBT heeft op 22 april 2021 een brief gekregen van het college van B&W waarin het college o.a. het volgende meldt (letterlijke tekst uit brief):

Verplaatsingsonderzoek bedrijvigheid Haspelstrook afgerond

De afgelopen tijd is onderzoek verricht naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de bedrijven aan de Haspelstrook op de percelen 99-129. Vanwege diverse ontwikkelingen in de Haspelstrook die een integrale aanpak belemmeren, de beperkte ontwikkelmogelijkheden, de uitkomsten van de taxatierapporten en de met direct betrokkenen gevoerde gesprekken, is tot de conclusie gekomen dat het niet haalbaar is de bedrijven te verplaatsen en dat het onderzoek naar verplaatsing beëindigd dient te worden.

Verder wordt gemeld dat de resultaten van het verplaatsingsonderzoek binnenkort worden besproken in de gemeenteraad. Naar het zich laat aanzien zal dat zijn op 12 mei as.

 - 12 mei 2021: 1e 'beeldvormende' vergadering van de gemeenteraad over het Haalbaarheidsonderzoek en het daarbij behorende raadsvoorstel.

Hierbij vindt u de link naar de stukken voor de beeldvormende vergadering in zaal Horst om 19:30 uur.

Namens de Stichting WRBT is  ingesproken en een inspraakreactie ingebracht.

Commentaar WRBT: Het verloop van de vergadering was ronduit teleurstellend. Wat was nl. het geval. Het doel van de vergadering was 'beeldvorming'. Elkaar vragen stellen, eventuele onduidelijkheden verduidelijken, achtergronden toelichten etc. Na de beeldvormende vergadering komt vervolgens, meestal 14 dagen later, de oordeelsvormende vergadering waarin alle partijen en ook anderen hun mening kunnen geven en dan wordt ook afgesproken of het een hamerstuk kan worden in de raadsvergadering (weer 14 dagen verder) of dat er nog verder over gediscussieerd gaat worden ter raadsvergadering. Tot zover hoe het hoort te gaan. Maar nu wat er feitelijk gebeurde.

Geen van de aanwezige raadsleden had behoefte om inhoudelijk in te gaan op het geagendeerde stukken en niemand had inhoudelijke vragen op onze inspraakreactie. Er was kennelijk afgesproken dat men het er niet meer over zou hebben. Men vond het een prima onderzoek en was 'het station' om daar over met ons van gedachten te wisselen al lang voorbij. Men had het over andere zaken als het handhavingsverzoek, de dwangsommen etc. (dat overigens helemaal niet op de agenda stond) en dat men nu toch wel voortvarend aan de slag moest gaan met de toekomst, dit alles in het belang van de ondernemer(s) daar. Letterlijk werd gezegd dat men de beeldvormingsfase plus de oordeelsvorming verder wel over kon slaan en dat het stuk wel z.s.m. geagendeerd kon worden als hamerstuk want er "was geen tijd te verliezen'. Zelfs de wethouder gaf aan dat het stuk inderdaad wel als hamerstuk op de agenda kon komen over twee weken maar dat hij niet kon garanderen dat er dan op onze vragen was gereageerd. Dat was allemaal geen punt voor de raadsleden....... Ongelofelijk!

Wij vinden dat het college eerst onze vragen moet beantwoorden en op basis daarvan kan de gemeenteraad beoordelen wat zij verder willen doen. Wij willen namelijk ook nog gewoon onze mening kunnen geven op het rapport want dat hebben wij nog helemaal niet kunnen doen omdat het daarvoor ook procedureel nog niet het juiste moment was.

Het getuigt van een ongelofelijke tunnelvisie van de gemeenteraad om nu, zonder goed na te gaan of de conclusie die kennelijk raadsbreed wordt getrokken juist is of niet. De argumenten die leiden tot die conclusie niet goed in alle openbaarheid door te nemen en ook de burgers de gelegenheid te geven om hun mening te geven en zelf de ruimte te nemen om de zaken goed af te wegen. Duidelijk is natuurlijk wel dat het bedrijf (de pallethandel) niet verplaatst wil worden en dat het college niet overgaat tot onteigening o.i.d. Het gaat er ons om wat de consequenties zijn voor het bedrijf om niet verplaatst te willen worden. Daar moet de raad goed over nadenken, want dan gaat het nl. over het algemeen belang van alle mensen in de wijk en niet om het belang van die ene ondernemer. Getuige de uitlatingen ter vergadering lijkt het er nl. sterk op dat de gemeenteraad gewoon weer wil overgaan tot de orde van de dag en het bedrijf daar uitbreidingsmogelijkheden wil gaan toestaan. De raadsleden bekommeren zich in het geheel niet om de effecten daarvan op omwonenden en de buurt. Géén van de aanwezige raadsleden heeft daar nl. met een woord over gerept.

Er valt nog veel meer te zeggen, maar dat zullen we doen als de reactie van het college op onze vragen binnen is.

Op de website van Progressief Ermelo lazen wij nog een commentaar (18-5-21) van de fractievoorzitter mw. A. Knoppert waarin zij uitleg geeft over de standpuntbepaling van PE. Wij hebben daar ook op gereageerd en u leest daar in nogmaals onze visie op de gang van zaken.

Op 25 mei 2021, daags vóór de raadsvergadering, ontvangen we de schriftelijke beantwoording van het college van B & W. U treft deze hier aan.  Wat ook blijkt is dat de gemeenteraadsleden de beantwoording 5 dagen voorafgaand aan de raadsvergadering hebben gekregen!

- 26 mei 2021: Raadsvergadering

Het onderwerp wordt als hamerstuk afgehandeld. Er wordt door géén van de fracties met één woord gesproken over de vragen noch de beantwoording.

Commentaar WRBT: Het is ongehoord wat de gemeenteraad hier laat zien. Men negeert de inspraak van de burger volledig en heeft zelfs niet het respect om daarbij stil te staan en aan te geven dat er geen nieuwe feiten of omstandigheden en/of gezichtspunten zijn aangedragen o.i.d. en dat men bij het eerder ingenomen standpunt blijft. Niets daarvan. Het onderwerp Haalbaarheidsonderzoek is binnenskamers afgehandeld en niets daarvan is in de openbaarheid besproken en dat ten aanzien van een dossier met deze achtergrond en voorgeschiedenis van 7 jaar en gevoeligheid in het Tonselse Veld! Een dieptepunt in de Ermelose politiek en elke volksvertegenwoordiger onwaardig!

Wordt vervolgd….

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven