Verkeersvisie Tonselse Veld: Duurzaam Veilig, 30 km én auto-te-gast

 

Op 22 januari 2019 hebben wij als Stichting onze visie op de verkeersveiligheid gepresenteerd aan de gemeenteraadscommissie Infra van de gemeente Ermelo.

De presentatie en de visie treft u hierbij aan. Wij brengen onze wensen in bij de komende te ontwikkelen Mobiliteitsvisie in de gemeente.

- Situatie november 2019

Naar aanleiding van de beeldvormende bespreking van het onderwerp Toeristische infrastructuur in het Tonselse Veld op 13 november 2019 hebben wij de betrokken leden van de gemeenteraad hierover nog een keer schriftelijk geïnformeerd. Vanwege de nauwe samenhang tussen de verbetering van de recreatieve infrastructuur en de duurzaam veilige inrichting van de wegen ligt het voor de hand deze in samenhang te onderzoeken én aan te passen.

Zie hier ook onze hartekreet en dringende oproep aan de gemeenteraad om iets te DOEN aan het aantal verkeerslachtoffers in de wijk. Want vanaf 2014 - heden: 52 ongevallen met 12 gewonden!

- Aantal ongevallen en gewonden in het Tonselse veld

Op www.via.software staan de geregistreerde ongevallen over de jaren 2014 t/m 2020 (over heel Nederland). Wij hebben de gegevens over de straten in het Tonselse Veld in onderstaand schema weergegeven.

 

- Inzet en steun politieke partijen PE  (nov '19) en CDA (juni '20)

Een van de politieke partijen in Ermelo die zich hard maakt voor een veiliger Tonselse Veld is Progressief Ermelo. Raadslid René Arts doet via hun website een oproep. U vindt alle reacties op de website van PE  hier.

Ook de fractie van het CDA Ermelo heeft op 30 april 2020 vragen gesteld over de verkeersveiligheid in het Tonselse Veld aan het college van B en W van Ermelo. Het gaat hier in het bijzonder om het meest noordelijke stukje van de Eendenparkweg tussen de Harderwijkerweg en de Strokel. Dit is een flessehals en qua verkeersveiligheid een gevaarlijk stukje weg. Lees de vragen hier.

Op 17 juni 2020 gaf het college antwoord op de vragen van het CDA. Lees deze hier.

Ons commentaar: Deze reactie van het het college van B en W is ongelofelijk. De zorgen van de bewoners van het noordelijke stukje van de Eendenparkweg worden volledig genegeerd. De vragen worden “weggewoven” en zelfs een gesprek met de bewoners, wil het college niet organiseren. Uit de verkeersveiligheidstatistieken blijkt dat op de Eendenparkweg sinds 2014 tot op heden 19 verkeersongevallen hebben plaatsgevonden waarbij ook 5 gewonden zijn gevallen! Voor het college van B en W kennelijk reden om maar NIET met de burgers in gesprek te gaan en te gaan zoeken naar mogelijke oplossingen!

 

- September 2020: Voorstel herinrichting kruising Eendenparkweg - Fazantlaan

Eind september 2020 zagen wij plotseling op de hoek van de Eendenparkweg met de Fazantlaan een aantal boomstammen in de berm liggen die het parkeren in de berm niet meer mogelijk maakten maar ons vooral gevaarlijk leken voor weggebruikers die bijvoorbeeld opeens moeten uitwijken ed. en daarbij komt ook het feit dat ze niet verlicht zijn en "er niet uit zien". Bewoners wordt gevraagd om de bermen "schoon" te houden van paaltjes ed. in de berm en nu doet de gemeente het zelf.  Zie de foto hierboven.

Navraag bij de gemeente leverde op dat deze boomstammen daar neergelegd waren omdat er met regelmaat werd geparkeerd in de groenstrook en bermen waardoor het zicht op de kruising sterk werd verminderd met alle risico’s van dien. Men was van mening dat het geen gevaar voor het verkeer opleverde.

Vanuit de Stichting WRBT en vanuit het bestuur van het parc Veluwerijck is vervolgens contact gelegd met de gemeente waarna op 3 november 2020 een plezierig gesprek heeft plaatsgevonden met de toezichthouder Verkeer & Civiel, een verkeerskundige en de projektleider Vitale Vakantieparken.

Op basis van het gesprek en de onderlinge gedachtewisseling is de gemeente een schets (hieronder) van de situatie gezonden met daarin opgenomen de (alternatieve) besproken scenario’s.

Onze visie is dat daarmee de kruising een betere uitstraling heeft (vitale vakantieparken) en toch ook weer iets veiliger zal zijn (verkeersmaatregelen t.b.v. een veiliger kruispunt). Daarbij is ook door het aanbrengen van reflectorpaaltjes het parkeren in de bermen onmogelijk gemaakt met als secundair resultaat een meer zichtbare kruising.

In de schets zijn door ons de volgende voorstellen gedaan:

 1. Aan drie zijden reflectorpaaltjes in de berm
 2. Een verhoogd middengedeelte voorzien van klinkers.
 3. Aandacht voor de uitrit van Recreatiepark Horloo:
  • Plaats van de container
  • Wijze van de uitrit
  • Positie van de brievenbus
  • Informatie gemeente naar Horloo inzake parkeren eigen terrein.
 4. Ruiterpad aanduiding
 5. Adviesaanduiding op het wegdek 30 km. (groen)

Wij hopen met de door de gemeente en ons ingebrachte suggesties en voorstellen een kwalitatieve en meer veilige inrichting mogelijk te maken en wachten nu de reactie van gemeente op de voorstellen af.

- Resultaten van de vragenlijst bij bewoners over verkeer en vervoer in Ermelo (nov. '20)

In september en oktober hebben burgers van Ermelo meegedacht met de gemeenteraad door een vragenlijst in te vullen. Dit keer ging dat over het verkeer en vervoer in de gemeente. Maar liefst 795 inwoners deden mee. In totaal werden er zelfs 1099 vragenlijsten ingevuld. De resultaten van deze meting zijn samengevat in een infographic. Dit vormt de basis voor de nieuwe mobiliteitsvisie van de gemeente. U vindt de infografic in leesbare vorm bij ons nieuwsbericht hier ⇒

Er zijn nu inmiddels al heel wat gegevens verzameld; de hierbovengenoemde enquête, de enquête van ProgressiefErmelo in november 2019 en de visie en wensen van WRBT zelf. Dit alles kan verwerkt worden in de Mobiliteitsvisie!. Kom maar op!

 

- Beeldvormende bespreking mobiliteitsvisie

Op 6 januari 2021 vindt er een zgn. 'beeldvormende bijeenkomst' plaats van leden van de gemeenteraad waar men over het maatschappelijke raadsprogramma, onderdeel mobiliteit gaat praten.

 

Wordt vervolgd.....

 

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll to top