Verkeersvisie Tonselse Veld: Duurzaam Veilig, 30 km én auto-te-gast

 

- 22 januari 2019:

 

Op 22 januari 2019 hebben wij als Stichting onze visie op de verkeersveiligheid gepresenteerd aan de gemeenteraadscommissie Infra van de gemeente Ermelo.

De presentatie en de visie treft u hierbij aan. Wij brengen onze wensen in bij de komende te ontwikkelen Mobiliteitsvisie in de gemeente.

- Situatie november 2019

Naar aanleiding van de bespreking over de Toeristische infrastructuur in het Tonselse Veld op 13 november 2019 hebben wij de betrokken leden van de gemeenteraad hierover nog een keer schriftelijk geïnformeerd.Op 27 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten over het raadsvoorstel en het plan van aanpak.

Vanwege de nauwe samenhang tussen de verbetering van de recreatieve infrastructuur en de duurzaam veilige inrichting van de wegen ligt het voor de hand deze in samenhang te onderzoeken én aan te passen.

Zie hier ook onze hartekreet en dringende oproep aan de gemeenteraad om iets te DOEN aan het aantal verkeerslachtoffers in de wijk. Want vanaf 2014 - heden: 52 ongevallen met 12 gewonden!

- Aantal ongevallen en gewonden in het Tonselse veld

Op www.via.software staan de geregistreerde ongevallen over de jaren 2014 t/m oktober 2020 (over heel Nederland). Wij hebben de gegevens over de straten in het Tonselse Veld in onderstaand schema weergegeven. (Noot redactie 17/11/21: Helaas kunnen we de gegevens niet meer bijwerken omdat de gegevens niet meer openbaar zijn.)

 

- Inzet en steun politieke partijen PE  (nov '19) en CDA (juni '20)

Een van de politieke partijen in Ermelo die zich hard maakt voor een veiliger Tonselse Veld is Progressief Ermelo. Raadslid René Arts doet via hun website een oproep. U vindt alle reacties op de website van PE  hier.

Ook de fractie van het CDA Ermelo heeft op 30 april 2020 vragen gesteld over de verkeersveiligheid in het Tonselse Veld aan het college van B en W van Ermelo. Het gaat hier in het bijzonder om het meest noordelijke stukje van de Eendenparkweg tussen de Harderwijkerweg en de Strokel. Dit is een flessehals en qua verkeersveiligheid een gevaarlijk stukje weg. Lees de vragen hier.

Op 17 juni 2020 gaf het college antwoord op de vragen van het CDA. Lees deze hier.

Ons commentaar t.a.v. de reactie op de vragen van het CDA:

Deze reactie van het het college van B en W is ongelofelijk. De zorgen van de bewoners van het noordelijke stukje van de Eendenparkweg worden volledig genegeerd. De vragen worden “weggewoven” en zelfs een gesprek met de bewoners, wil het college niet organiseren. Uit de verkeersveiligheidstatistieken blijkt dat op de Eendenparkweg sinds 2014 tot op heden 19 verkeersongevallen hebben plaatsgevonden waarbij ook 5 gewonden zijn gevallen! Voor het college van B en W kennelijk reden om maar NIET met de burgers in gesprek te gaan en te gaan zoeken naar mogelijke oplossingen!

- September 2020: Voorstel herinrichting kruising Eendenparkweg - Fazantlaan

Eind september 2020 zagen wij plotseling op de hoek van de Eendenparkweg met de Fazantlaan een aantal boomstammen in de berm liggen die het parkeren in de berm niet meer mogelijk maakten maar ons vooral gevaarlijk leken voor weggebruikers die bijvoorbeeld opeens moeten uitwijken ed. en daarbij komt ook het feit dat ze niet verlicht zijn en "er niet uit zien". Bewoners wordt gevraagd om de bermen "schoon" te houden van paaltjes ed. in de berm en nu doet de gemeente het zelf.  Zie de foto hierboven.

Navraag bij de gemeente leverde op dat deze boomstammen daar neergelegd waren omdat er met regelmaat werd geparkeerd in de groenstrook en bermen waardoor het zicht op de kruising sterk werd verminderd met alle risico’s van dien. Men was van mening dat het geen gevaar voor het verkeer opleverde.

Vanuit de Stichting WRBT en vanuit het bestuur van het parc Veluwerijck is vervolgens contact gelegd met de gemeente waarna op 3 november 2020 een plezierig gesprek heeft plaatsgevonden met de toezichthouder Verkeer & Civiel, een verkeerskundige en de projektleider Vitale Vakantieparken.

Op basis van het gesprek en de onderlinge gedachtewisseling is de gemeente een schets (hieronder) van de situatie gezonden met daarin opgenomen de (alternatieve) besproken scenario’s.

Onze visie is dat daarmee de kruising een betere uitstraling heeft (vitale vakantieparken) en toch ook weer iets veiliger zal zijn (verkeersmaatregelen t.b.v. een veiliger kruispunt). Daarbij is ook door het aanbrengen van reflectorpaaltjes het parkeren in de bermen onmogelijk gemaakt met als secundair resultaat een meer zichtbare kruising.

In de schets zijn door ons de volgende voorstellen gedaan:

 1. Aan drie zijden reflectorpaaltjes in de berm
 2. Een verhoogd middengedeelte voorzien van klinkers.
 3. Aandacht voor de uitrit van Recreatiepark Horloo:
  • Plaats van de container
  • Wijze van de uitrit
  • Positie van de brievenbus
  • Informatie gemeente naar Horloo inzake parkeren eigen terrein.
 4. Ruiterpad aanduiding
 5. Adviesaanduiding op het wegdek 30 km. (groen)

Wij hopen met de door de gemeente en ons ingebrachte suggesties en voorstellen een kwalitatieve en meer veilige inrichting mogelijk te maken en wachten nu de reactie van gemeente op de voorstellen af.

Stand van zaken eind januari 2021:

Wij kunnen melden dat de gemeente aangegeven heeft dat:

Hoek Fazantlaan - Eendenparkweg na verbetering.

 1. De aannemer in de 2e helft van februari (dat wordt een paar weken later i.v.m. de strenge vorst van begin februari) begint met het verbeteren van de kruising Fazantlaan/Eendenparkweg;
 2. De boomstronken berm Eendenparkweg / Fazantlaan worden verwijderd;
 3. De schampblokken die we op tekening hebben aangegeven worden geplaatst, voorzien van een witte kleur. Er liggen er al 2 aan de linkerzijde gezien vanaf de Fazantlaan;
 4. De voorgestelde reflectorpaaltjes wat steviger worden neergezet door het plaatsen van diamantkoppalen met reflectie. Aan de rechterzijde van de Fazantlaan willen ze wat meer van deze palen plaatsen om de berm voldoende te beschermen tegen het parkeren. De schampblokken zullen een meter uit de kant verharding worden geplaatst vanwege verkeer wat per abuis in de berm terecht komt. Tevens zal er rekening gehouden worden met de doorgang voor ruiters;
 5. De borden J 24 ( oversteek waarschuwing fietsers ) worden vervangen door borden J 37 (algemeen gevaar teken) met als onderbord oversteek fietsers en ruiters met richtingaanduiding (pijlen in beide richtingen);
 6. Er een verzoek richting Park Horloo gaat om de afvalcontainer te verplaatsen, zodat deze uit het zicht staat.
 7. De andere maatregelen worden doorgeschoven naar de nieuwe mobiliteitsvisie en de uitwerking daarvan, omdat men het gebied Tonselse Veld integraal wil aanpakken (net als wij overigens).

Inmiddels (begin maart 2021) is de realisatie van de hierboven genoemde verbeteringen gerealiseerd. Zie de foto hiernaast.

 

- Resultaten van de vragenlijst bij bewoners over verkeer en vervoer in Ermelo (nov. '20)

In september en oktober hebben burgers van Ermelo meegedacht met de gemeenteraad door een vragenlijst in te vullen. Dit keer ging dat over het verkeer en vervoer in de gemeente. Maar liefst 795 inwoners deden mee. In totaal werden er zelfs 1099 vragenlijsten ingevuld. De resultaten van deze meting zijn samengevat in een infographic. Dit vormt de basis voor de nieuwe mobiliteitsvisie van de gemeente. U vindt de infografic in leesbare vorm bij ons nieuwsbericht hier ⇒

Er zijn nu inmiddels al heel wat gegevens verzameld; de hierbovengenoemde enquête, de enquête van ProgressiefErmelo in november 2019 en de visie en wensen van WRBT zelf. Dit alles kan verwerkt worden in de Mobiliteitsvisie!. Kom maar op!

 

- Bespreking Mobiliteitsvisie in de gemeenteraad (januari 2021)

Op 6 januari 2021 heeft er een zgn. 'beeldvormende bijeenkomst' plaatsgevonden van leden van de gemeenteraad waar men over het maatschappelijke raadsprogramma, onderdeel mobiliteit heeft gesproken.

Op 20 januari 2021 vond er in de gemeenteraad besluitvorming plaats over de Mobiliteitsvisie. Van de zijde van de Stichting WRBT zijn nog eens alle belangrijke punten ingebracht in de hoop en verwachting dat deze nu ook deel gaan uitmaken van de uitvoering van de Mobiliteitsvisie. Zie de stukken voor de gemeenteraadsvergadering van 20/1/'21 in agendapunt 5 (inclusief de inbreng van WRBT) hier.

- 9 september 2021: Concept Mobiliteitsvisie gemeente Ermelo

Op 9 september 2021 presenteerde het college van B & W de nieuwe concept Mobiliteitsvisie voor de gemeente. Zie ook de verwijzing op de gemeentelijke website.

- 26 september 2021

Op 26 september 2021 hebben wij de WRBT zienswijze ingediend bij de samenstellers (Sweco) van het concept.

- 12 januari en 9 februari 2022

Op 12 januari 2022 wordt de Mobiliteitsvisie 2021 - 2030 'beeldvormend' besproken in de gemeenteraad.  Lees hier de stukken die staan geagendeerd in zaal Horst om 19:30 uur. In de nota met de zienswijzen die zijn ingebracht staat onderstaande m.b.t. de zienswijze van de stichting WRBT:

Het is goed om te constateren dat er deels positief op onze zienswijze wordt gereageerd. De reactie gaat echter alleen in op de laatste twee ingebrachte WRBT-punten en niet op het punt m.b.t. het plan van aanpak 'Toeristische infrastructuur in het Tonselse Veld' uit 2019.

In de raadsvergadering van 26 januari 2022 heeft dhr. R. Arts (Progressief Ermelo) vragen gesteld over de stand van zaken uitvoering van het plan 'Toeristische infrastructuur' in het Tonselse Veld (uit de notulen van de gemeenteraad):

"De heer Arts (Progressief Ermelo) vraagt het college naar de stand van zaken inzake de recreatieve verbeteringen die op het Tonselse Veld aangebracht zouden worden.
Wethouder De Haan antwoordt dat het college daar naar heeft gekeken, maar dat het college er geen capaciteit voor heeft om op korte termijn hier uitvoering aan te geven. De wethouder zegt toe dat het college zal bezien of er toch nog iets op wat kortere termijn gerealiseerd kan worden. Het heeft de volle aandacht van het college".

Zie voor alle stukken het onderwerp Mobiliteitsvisie op de politieke avond van 9 februari 2022.  We wachten nu af of "de volle aandacht" van het college van B&W nog enige inhoud heeft en verder gaan we zien wat het Uitvoeringsprogramma (incl. financiële vertaling) gaat inhouden en waartoe de gemeenteraad later in 2022 (waarschijnlijk najaar) gaat besluiten.

Stand van zaken 13 augustus 2022

Duidelijk is inmiddels dat het begrip "volle aandacht" van het college van B&W inhoudsloos is. Tot op heden is geen enkele beweging geconstateerd op het gemeentehuis die ook maar neigt naar het verder inhoud geven van de afspraken en toezeggingen met betrekking tot de verbetering van de toeristische infrastructuur in het Tonselse Veld. Helaas is dit niets nieuws.

Begin juli zou er sprake zijn van een eerste discussie met de raad over het concept uitvoeringsprogramma met een financiële doorvertaling van de mobiliteitsvisie. Inmiddels is het medio augustus en er is nog niets over gecommuniceerd, ook niet wanneer het dan wel gaat gebeuren.

 

Wordt vervolgd.....

 

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven