Brief aan de onderhandelaars voor het coalitie akkoord 2018 - 2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart as. zullen de gemeenteraadsfracties onderling gaan bepalen welke partijen voor de komende vier jaar het nieuwe bestuurscollege van B & W zullen gaan vormen en wat hun bestuursprogramma (coalitieakkoord) zal worden.

Vanuit de Stichting WRBT hebben wij in een brief aan de onderhandelaars onze wensen voor het Tonselse Veld kenbaar gemaakt. In deze brief hebben wij drie uitgangspunten voor het Tonselse Veld verder uitgewerkt. U vindt de integrale brief hier.

Wij hebben de onderhandelaars ook het advies gegeven om de burgers en maatschappelijke groeperingen van Ermelo actief te betrekken bij de totstandkoming van het nieuwe bestuursakkoord (of te wel te komen een samenlevingsakkoord). De recent verschenen “Bundel Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden” van de Raad voor het Openbaar Bestuur (lees hier)  bevelen wij van harte ter lezing en navolging aan.

- De samenvatting van de brief aan de onderhandelaars:

Uitgangspunten met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit van het Tonselse Veld:

 • Rust en groen in het gebied;
 • woon- en recreatiewereld scheiden van de werkwereld;
 • transformatie van agrarische bestemmingen naar duurzame bestemmingen;
 • géén (verkeersaantrekkende) bedrijven in recreatiegebied;
 • legale bedrijven financieel ondersteunen met verplaatsing naar bedrijventerreinen;
 • versterking recreatiefunctie en
 • verbindingen maken met Natura2000 gebied.

Uitgangspunten met betrekking tot de infrastructuur:

 • Auto-te-gast gebieden (max snelheid 30km) in het Tonselse Veld;
 • in beginsel géén vrachtverkeer in recreatiegebied;
 • parkeerverbod op de Fazantlaan;
 • verharding zijkant weg Haspel verwijderen als bedrijven daar verdwenen zijn;
 • goed weg- en bosonderhoud en
 • ruiterpaden langs Eendenparkweg en Fazantlaan richting de 2 maneges.

Uitgangspunten met betrekking tot het proces:

 • Transparantie en integraliteit in gemeentelijk handelen;
 • (pro)actieve betrokkenheid van de Stichting WRBT en
 • zichtbare afweging van alle betrokken belangen.

- Is er gevolg aangegeven?

De Stichting WRBT heeft geen reactie gekregen van de onderhandelaars of van het nieuwe college. Wel hebben we in “Dichterbij, Collegeakkoord 2018 – 2022” gelezen dat er een maatschappelijk raadsprogramma komt waarin “De communicatie interactief en ronduit aantrekkelijk wordt gemaakt”. “De Ermelose samenleving wordt uitgenodigd tot het (mee) maken en meebepalen van plannen” en dat het “Starten vóór de start- principe wordt ingevoerd, d.w.z. dat er eerst met inwoners, ondernemers en organisaties wordt gesproken voordat de eerste kaders of pennestreken van een beleid of plan op papier worden gezet”.  Mooie woorden en voornemens en ook goede ideeën die in overeenstemming zijn met het voorstel in onze brief aan de onderhandelaars.

We gaan zien of dit college er ook inhoud aan geeft.

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven