Bestuurlijke conflicten en onvrede in Ermelo

Inleiding:

Al langere tijd (naar later bleek) was er onvrede over de onderlinge relatie tussen de gemeenteraad en de wethouders en de burgemeester van Ermelo. In het najaar van 2019 leidde dat tot ongenoegen tussen de gemeenteraad en de burgemeester die in de zomer van 2020 definitief leidde een vertrouwensbreuk.

Dit ongenoegen bestond ook bij diverse bewoners(groepen) en kwam o.a. naar voren via het BNNVARA programma Opstandelingen van 2 juli 2020. Daar werd aandacht gegeven aan een aantal items die spelen in de gemeente Ermelo en verband houden met de relatie burger en het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester. Het programma is na te zien op https://www.npostart.nl/opstandelingen/02-07-2020/BV_101398811.

Op 3 juli heeft de burgemeester A.A.J. Baars op de uitzending gereageerd. Wij verwijzen kortheidshalve naar zijn reactie op de website van de gemeente Ermelo, zie https://bit.ly/3o2g9EL

Na een kleine “rustpauze” hebben wij, de deelnemers aan het programma t.w. dhr. C. Meijbaum, het bestuur van de Stichting DOEH plus het bestuur van de stichting WRBT gemeend te moeten reageren op de reactie van de burgemeester A.A.J. Baars.

- Mening Stichting DOEH en WRBT

Wij doen dat hieronder en belichten een aantal specifieke uitspraken.

Eenzijdige beeldvorming.

De burgemeester geeft in zijn reactie aan dat het beeld dat in het programma geschetst wordt van Ermelo en van hem als burgemeester “vrij eenzijdig” is. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het een bewuste keuze is geweest van het college van B&W om niet mee te werken aan het programma. Dat er dus maar één kant van het verhaal aan de orde kon komen is daarmee vanzelfsprekend en kan geen verrassing zijn, laat staan dat het als negatieve kwalificatie gebruikt wordt.

Dossier dhr. Meijbaum.

In het dossier van de heer Meijbaum is de burgemeester (niet het college van B & W en niet de gemeente) door Rechtbank en Raad van State aangewezen als schuldige partij. De consequenties voor de heer Meijbaum zijn uiterst verstrekkend en triest. Het is te gemakkelijk om als schuldige partij niets te doen en te verwijzen naar de curator als je zelf de schikking in deze zaak hebt afgewezen en van de kant van de veroorzaker van dit drama geen initiatieven ontplooit om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Juridische procedures beperken de communicatie.

Verder lopen er volgens zijn zeggen een aantal juridische procedures die hem en de gemeente verhinderen om inhoudelijk te communiceren. Deze “blokkade” op de communicatie is iets waar hij en de gemeente zelf voor kiezen en is volgens ons nergens voor nodig. Het staat diametraal tegenover oplossingsgerichte gesprekken die juist juridische procedures kunnen voorkomen, maar ook tussentijds kunnen laten eindigen. Nergens staat dat, zodra er een probleem voorgelegd is aan de rechter, er dan persé en per direct gestopt moet worden met het in gesprek gaan of blijven met degene met wie een verschil van inzicht bestaat. Deze juridische fixatie staat het contact met de burger in de weg! De afgelopen jaren zijn er heel veel gelegenheden geweest, en die zijn er nog, om juist wel in contact te gaan met burgers, óók in die zaken waarbij een zaak “onder de rechter” is, want als zaken (tussentijds) kunnen worden opgelost is dat voor iedereen veel beter en ook goedkoper. In géén van de juridische acties die wij als stichtingen WBRT en Doeh noodgedwongen moesten starten is er enige toenadering of zelfs maar het begin van een poging daartoe van de burgemeester, het college of een ander individueel lid daarvan, ondernomen om met ons actief in gesprek te gaan en om de verschillen van inzicht te bespreken en om te beoordelen “hoe er met alle partijen uit te komen”.

Ervaringen van anderen.

De verwijzing naar “de ervaringen” van andere gemeenten met het programma Opstandelingen en dat gebruiken als argument om hier als burgemeester en B&W niet aan mee te werken is er één die kenmerkend is voor defensief, verkrampt en angstig bestuur. Ook “de uitspraak” dat hij en de wethouders “gewoon beschikbaar zijn en open staan voor een gesprek met iedereen” maar het initiatief daartoe bij de ander neerleggen, versterkt “de kramp”. Wij verwachten niet van een bestuurder dat “hij afstand neemt van een bewering”, maar dat hij juist de kansen pakt om uit te leggen wat hem of het college van B&W drijft en wat de achtergronden zijn van beslissingen. Niet wegduiken maar juist zèlf actief de afstand verkleinen tot de burgers, toenadering en interactie met de burgers blijven opzoeken en in gesprek gaan, ook in de media en voor de camera bij een journaliste die misschien lastige vragen stelt.

Afwegen van belangen

Besturen is volgens de burgemeester “Het afwegen van tegengestelde belangen. Dit betekent dat nooit in alle gevallen iedereen tevreden gesteld kan worden”. Op zich is dat waar, mits dat gebeurt in een open en transparante bestuursstijl en iedereen kan zien welke argumenten worden afgewogen. De huidige coalitie benoemt dat ook in het coalitieakkoord (2018 – 2022) onder de veelzeggende naam “DICHTERBIJ” waarin kernbegrippen van de Ermelose bestuursstijl voorkomen als “iedereen doet mee”, “betrokkenheid”, “zorgzaamheid voor mens en natuur”, “een college dat dichtbij haar inwoners staat”, “open en gelijkwaardig optreden”, “ [….] de communicatie met de inwoners interactief en ronduit aantrekkelijk maken”, “de invloed van de samenleving versterken” en “uitnodigend en open in gesprek gaan met inwoners”. De feitelijke realisatie van deze open en transparante bestuursstijl missen wij de afgelopen jaren. De beide Stichtingen kunnen heel veel voorbeelden noemen waarin niet transparant en niet respectvol is gecommuniceerd en gehandeld en het toeval wil dat dit telkens gebeurt bij specifieke bedrijven (zie hieronder). En als er dan geopponeerd word dan wordt er vaak vanuit het belang van de overtreder geredeneerd en de burger delft veelal het onderspit. In die gevallen worden ook het juridische apparaat en de “diepe financiële zakken” van de gemeente voor het bekostigen van procedures en ingehuurde advocaten ingezet om er steeds weer voor te zorgen dat de belangen van deze bedrijven boven de belangen van de burgers gaan. Dus als de burgemeester dan stelt dat “bij de afweging van tegengestelde belangen nooit in alle gevallen iedereen tevreden gesteld kan worden” dan moet ons inziens hier op basis van onze feitelijke ervaringen gelezen worden dat “bij de afweging van tegengestelde belangen in de gemeente Ermelo, de belangen van specifieke ondernemers prevaleren boven die van de belangen van de burgers”.

Het is maar dat we dat allemaal weten in Ermelo.

Voorbeelden.

Dhr. C. Meijboom zal binnenkort zelf het initiatief nemen om in de media zijn zaak toe te lichten en op de website van de Stichting Doeh (www.stichtingdoeh.nl) vindt u de concrete voorbeelden die hen aangaan en hieronder staan de voorbeelden van WRBT.

- De voorbeelden van de Stichting WRBT:

 • De transitie van het uitbreidingsterrein (3 ha) van camping de Haeghehorst vanuit het EHS naar het Gelders Natuur Netwerk gebied, dat juridisch én beleidsmatig eigenlijk niet mogelijk was.
 • De verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de mening van de provincie Gelderland ten aanzien van de ontsluitingen (in- en uitritten) naar de Harderwijkerweg ter hoogte van nrs 132 t/m 138.
 • Het niet in gesprek willen gaan met bewoners van de Eendenparkweg over verkeersproblemen en verkeershinder van vrachtauto’s.
 • Het niet-handelen volgens het eigen gemeentelijk beleid m.b.t. de huisnummering van bedrijfspanden aan de Harderwijkerweg 142 naar een nieuwe nummering aan de Eendenparkweg nr. 32 en 34.
 • Het verstrekken van een omgevingsvergunning aan een bedrijf aan de Harderwijkerweg 142 achter (nu Eendenparkweg 32 en 34) voor een ander gebruik dan de bestemming toe liet door het niet op tijd nemen van een beslissing.
 • Het gedogen van de opslag van pallets op de Haspel zonder adequate vergunning en/of voorschriften te stellen, het bewust accepteren van niet vergunde gebouwen bij de pallethandel aan de Haspel en daar niet op handhaven en het bewust accepteren van een niet vergund gebruik van een stuk grond voor opslag van pallets op de Haspel.
 • Naar aanleiding van een handhavingsverzoek toezeggen dat er wordt gehandhaafd, maar dat niet doen. Pas als daar op wordt gewezen, een last onder dwangsom versturen (na 2 jaar) en daar dan 6 maanden later (!) nog geen beslissing over te nemen.
 • Het bewust niet optreden ten aanzien van een noodwoning op de Eendenparkweg, die uiterlijk 1 juli 2010 afgebroken/verwijderd had moeten worden en accepteren als de eigenaar de eventuele afbraak van die noodwoning mede inbrengt voor de nieuwbouw van 4 (!) reguliere woningen bij een nieuw bestemmingsplan in het gebied.
 • Jarenlang niet-handelen ten aanzien van het Haalbaarheidsonderzoek (dat de bedrijven zelf moesten uitvoeren!) naar een eventuele verplaatsing van bedrijven op de Haspel naar een bedrijventerrein en als er dan eindelijk (na jaren en veel aandringen van de Stichting WBRT) een onderzoek (door de gemeente) wel heeft plaatsgevonden, daarover niet open communiceren en/of deze rapportage transparant voor alle betrokkenen beschikbaar laten zijn maar met een groot gedeelte in de tekst zwart gemaakt, zelfs niet na een Wob-verzoek.
 • Na vernietiging van een deel (Harderwijkerweg) van het bestemmingsplan Tonselse veld door de Raad van State (2017), het strijdige gebruik van bedrijven in dat deel van het Tonselse veld accepteren en niet handelen om een nieuw bestemmingsplan te maken. Ondertussen legaliseert het college van B&W het strijdige gebruik via de zgn. “Kruimelregeling” voor een tijdelijke periode van 10 jaar.
 • De bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen (destijds Harderwijkerweg 142 (achter) toe staan maar niet actief zorgen dat oude bedrijfsgebouwen (die dienden te worden gesloopt als er nieuwbouw kwam. Was een voorwaarde in de vergunning in 2014!) vooraf werden gesloopt.
 • Het in een beslissing op bezwaar t.a.v. het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van een bedrijfspand aan de Harderwijkerweg 132, als argument gebruiken dat er zich in de toekomst mogelijk een beleidswijziging zou voordoen, waar nog geen burger iets van af wist of kon weten en zelfs geen besluitvorming over is geweest. Als dan vervolgens de rechtbank deze argumentatie (o.a.) niet valide vindt en het college opdraagt integraal te kijken naar het gehele gebied, gaat het college gewoon door en zelfs in hoger beroep.
 • Het niet in de gemeenteraad van Ermelo bespreken van het Regionaal Programma Werklocaties (vervanger en opvolger van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen) terwijl dat wél effect heeft voor Ermelo (en het Tonselse Veld). De Provincie Gelderland heeft intussen daarover in januari 2020 al besloten. Dit alles dus zonder enige Ermelose betrokkenheid van de gemeenteraad.

Alle hierboven genoemde items kunnen wij onderbouwen met documenten en ander bewijsmateriaal, ook die waar hierboven geen verwijzing is gemaakt naar een dossier op onze site. Neem daarvoor contact op via info@wrbt.nl.

- Vervolg gebeurtenissen en rapportages

Na begin juli 2020 zijn er diverse verklaringen van de gemeenteraad gekomen (3 juli, 22 juli en 2 september) + de persverklaring van de fractievoorzitters op 15 oktober 2020.. U leest ze hier.

Het Rapport Verkenning politiek bestuurlijke conflicten en onvrede in de gemeente Ermelo van de NSOB vindt u hier.

Bent u geïnteresseerd in brieven van burgers/organisaties ed. die behandeld zijn tijdens de opiniërende bijeenkomst van 28 oktober 2020, waar ook de burgemeester A.A.J. Baars zijn vertrek aankondigde, dan vindt u die hier. Daar vindt u natuurlijk ook het audio verslag van die bijeenkomst.

Op 11 november 2020 vond de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad plaats. Er zijn drie moties unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

 1. de motie Zelfreflectie
 2. de motie De raad in relatie tot de Klankbordgroep en de Agendacommissie.
 3. de motie Langlopende dossiers.  In verband met het belang van de Stichting WRBT hebben wij hierover een apart dossier aangemaakt. Lees dat hier ⇒

- De voortgang in de aanpak van de moties 1 en 2

Op 28 januari 2021 verscheen er via een Twitterberichtje een eerste bericht van de gemeenteraad met een tussenstand. Opvallend is dat het niet op de gemeentelijke website staat maar op twitter.

Op 29 januari 2021 verscheen er een artikel in ErmeloNieuws.nl: "Burgemeester Burmanje schuift aan bij commissie zelfreflectie van gemeenteraad Ermelo"

- Eind mei 2021: Tussenstand

Het zijn inmiddels 6 maanden verstreken na de besluitvorming rondom de moties. Op 3 juni 2021 zal er een gesprek plaatsgevonden tussen het onderzoekbureau Necker van Naem en een vertegenwoordiging van de Stichting WRBT.

In augustus 2022 hebben we dit dossier gesloten.

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven