Voorgeschiedenis van het nieuwe bestemmingsplan Haspel 99 - 129

In juni 2018 (!) heeft het college van B en W een document vastgesteld waarin het voornemen wordt uitgesproken om voor de Haspelstrook, waarvoor dus nog het oude bestemmingsplan 1987 geldt, een nieuw bestemmingsplan te gaan maken dat duidelijk, werkbaar en toegankelijk is voor burgers, ondernemers en gemeente. Lees het volledige document hier.

Het betreft het rood gearceerde gedeelte van de Haspelstrook, zie kaartje.

 

 

Om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, dient er (volgens de gemeente) eerst een analyse te komen naar:

  1. juridische mogelijkheden en
  2. de ontwikkelwensen /scenario’s voor het gebied, waarbij rekening gehouden wordt met provinciaal beleid, recente jurisprudentie en gemeentelijk beleid (waaronder Ladder voor Duurzame Verstedelijking, Regionaal Programma Bedrijventerreinen, Vitale vakantieparken).

De grondeigenaren, de Stichting WRBT en andere belanghebbenden worden betrokken in het traject om te komen tot een haalbare en passende ontwikkelingstrategie. Deze strategie wordt voorzien in maart 2019 en resulteert uiteindelijk dus in een nieuw bestemmingsplan.

Eind november 2018 was er ook een interessante uitspraak van de Raad van State (28-11-2018) in een beroepsprocedure van de Pallethandel tegen de gemeente Ermelo (lees de uitspraak hier ) waaruit blijkt dat het college van B en W, net als de Stichting WRBT, van mening is dat het gebied in de Haspelstrook getransformeerd dient te worden naar recreatie en lichtere functies in plaats van de intensivering van de bedrijvigheid. Naar de mening van de Stichting WRBT is dat een goed uitgangspunt om naar het gebied aan de Haspel te kijken.

- Stand van zaken november 2020:

Tot op heden zijn er, ook hier, nog geen initiatieven ondernomen richting de Stichting WRBT om informatie te geven over de stand van zaken, mee te denken of te doen bij de genoemde ontwikkelingstrategie. Een en ander hangt ongetwijfeld af van de besluitvorming rond het Haalbaarheidsonderzoek.

- Stand van zaken augustus 2021

Op 30 augustus 2021 heeft het college van B & W een informatiememo gestuurd aan de gemeenteraad met een project initiatiedocument( PID) aan de gemeenteraad over de bestemmingsplanherzieningsprocedure voor het gedeelte aan de Haspel 99 - 129. Het voornemen is om op deze locaties bedrijvigheid en kleinschalige woningbouw te realiseren. In september 2021 is een impressie toegezegd.

De stichting WRBT heeft op 16 september 2022 een 1e kennismakingsgesprek gehad met de projectleider mw. mr. J. Woolderink over de wederzijdse verwachtingen van de ruimtelijke invulling van dit gebied. Dat heeft geleid tot het op 23 september 2021 schriftelijk delen van de zienswijze en visie van de stichting WRBT met de projectleider. Op 29 oktober 2021 is daarop ook een 1e mondelinge reactie van de projectleider gekomen. Dat was slechts gedeeltelijk want t.a.v. de suggesties/wensen t.a.v. de mogelijke woningbouw is geen inhoudelijke reactie gekomen.

- Stand van zaken 15 februari 2022

Tot onze grote verrassing heeft het college van B&W een informatie memo van 8 februari 2022 (inclusief het principebesluit Haspelstrook) gestuurd aan de gemeenteraad. Deze memo + principebesluit treft u hier aan. Na één inhoudelijk overleg met de projectleider is er geen overleg meer gevoerd, noch is de informatie memo eerst met ons gedeeld of ter informatie toegestuurd en dan nu opeens het informatie memo met principebesluit. Bijzonder is ook dat dit principebesluit nog juist op "de valreep" van de zittingsperiode van dit college van B&W heeft plaatsgevonden en dat niets van de wensen/verwachtingen van de stichting WRBT daarin is meegenomen.....

Op 17 februari 2022 heeft er een 2e inhoudelijk gesprek plaatsgevonden met de projectleider waarbij de (gemeentelijke) inzichten tot begin februari 2022 zijn uitgewisseld. Zoals het er op dat moment naar uitziet is er (nog) nauwelijks tot geen rekening gehouden met de zienswijze en visie van de stichting WRBT.

- Stand van zaken augustus 2022

Situatie is onveranderd. Over de voortgang wordt niet gecommuniceerd. Er zijn van gemeentezijde géén verdere initiatieven ontplooid richting WRBT om "bij te praten" over de stand van zaken of om overleg over "schuurpunten" in de wederzijdse wensen en verwachtingen.

- Stand van zaken medio oktober 2022

Op 20 september 2022 heeft er een 3e overleg plaatsgevonden met de projectleider Haspelstrook en de projectleider Ruimte over de laatste stand van zaken. Er waren grote vorderingen gemaakt (80% gereed) met alle stukken die onderdeel zijn van het ontwerpbestemmingsplan Haspelstrook. Op 12 oktober 2022 is dan ook een set van concept stukken (de toelichting, regels, bijlage en de verbeelding en ter verduidelijking van de verbeelding ook een verbeelding met daarin een projectie van het stedenbouwkundige plan, luchtfoto en de visiekaart) ontvangen met het verzoek om een reactie.

Op 24 oktober 2022 hebben wij onze reactie (met vele vraagtekens en opmerkingen (<50)) op de stukken gestuurd aan de projectleider(s). Daarop is tot op heden (13/12) geen inhoudelijke reactie gekomen

- Stand van zaken 13 december 2022

Op 12 december 2022 heeft het college van B & W in het zgn. "persuurtje" (t.b.v. de media) bekend gemaakt dat zij binnenkort het ontwerp bestemmingsplan Haspelstrook ter visie zullen leggen. Zij hebben kennelijk een persbericht gemaakt en op basis daarvan zijn diverse media artikelen geplaatst.

Zie bijvoorbeeld de artikelen in de Stentor van 13-12-2022 en in het Ermelo's Weekblad van 13-12-2022.

Op 13 december 2022 is het ontwerp bestemmingsplan met alle stukken nóg niet openbaar gemaakt voor alle belanghebbenden.

- Stand van zaken 22 december 2022

Op 21 december 2022 is het ontwerp bestemmingsplan Haspelstrook gepubliceerd. U vindt een link hier naar de website van Ruimtelijke Plannen. Klik op Ruimtelijk plan en u ziet alle stukken die bij het ontwerp plan horen.

Uiterlijk eind januari 2023 moeten de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad worden ingeleverd. Zodra mogelijk zullen wij onze zienswijze hier natuurlijk publiceren.

- Bijzonder gelijktijdig traject bij Haspel 123a

Wat verder opvalt is dat er op 21 december 2022 óók een ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor 10 woon-zorgappartementen met betrekking tot Haspel 123A is gepubliceerd. De verwijzing op overheid.nl vindt u hier. De stukken zijn alleen in te zien op het gemeentehuis en een eventuele zienswijze moet ook uiterlijk eind januari zijn ingediend.

Bijzonder is het feit dat de ontwikkeling op Haspel 123a (de woon-zorgappartementen) in twee plannen voorkomt. In het ontwerp besluit omgevingsvergunning staat waarom de 10 appartementen er tegelijkertijd met een mooie groene inpassing komen waarbij ook de dagbesteding voor de cliënten wordt gewaarborgd terwijl in het ontwerp bestemmingsplan Haspel 99 - 129 het hele groene landschappelijke gedeelte wordt geschrapt en er 7 woningen worden gepland + 6 sociale huurwoningen.

- De zienswijze (eind januari 2023)

Haspel 99 - 129:

Op 26 januari 2023 hebben wij onze zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan ingezonden. U treft deze hier aan.

Wij hebben 61 vragen vaak met meerdere subvragen, soms op tekstuele detailpunten, meestal op wezenlijke onderdelen omdat wij van mening zijn dat er veel onderwerpen beter kunnen worden omschreven en/of worden toegelicht of beargumenteerd. Bij sommige onderwerpen zoals de toepassing van de Ladder van duurzame verstedelijking of ten aanzien van de toepassing van de stikstofregels is er volgens ons bijvoorbeeld sprake van onjuiste argumentatie. Ook zijn er belangrijke onderzoeken nog niet klaar zijn, en waarop wij (maar natuurlijk ook anderen) nog niet op kunnen reageren. Wij vragen ons ook af of ten aanzien van Haspel 123a (de 10 woon- en zorgappartementen + dagbesteding), zie hieronder, juist wordt gehandeld en of het niet beter is om het oorspronkelijke plan te handhaven in plaats van de woningbouw op dat perceel.

Al met al hebben wij heel veel vragen en wij wachten nu dus eerst de reactie van het college van B & W af op onze zienswijze m.b.t. Haspel 99 - 129.

Haspel 123a:

Op 26 januari 2023 hebben wij onze zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Haspel 123a ingezonden. U vindt deze hier.

Wij vinden het ontwerp omgevingsvergunning t.a.v. Haspel 123A een goed plan en zijn ook zeer tevreden met de groene inpassing van de woon-zorgappartementen. Om die natuurlijke inpassing ook te waarborgen hebben wij gevraagd om daarvoor een zgn. voorwaardelijke verplichting op te nemen in het komende definitieve besluit. Dit soort verplichtingen zijn ook opgenomen bij alle andere nieuwbouwplannen in het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 met als doel de landschappelijke en groene inpassing zeker te stellen en zodat dat niet ‘vergeten’ wordt.

 

Wordt vervolgd.....

Over Stichting WRBT

Het doel van Stichting WRBT is het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

Scroll naar boven